Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Никитюк О.Л.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24646706
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04071, мiсто Київ, провулок Хорива, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 467-51-41 467-51-41
6. Електронна поштова адреса
aic@aic.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 76(2829)   20.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://aic.com.ua/ в мережі Інтернет 19.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Роздiл «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», яке затверджене рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 та зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 за № 2180/24712 (далi – Положення)
2. Роздiл « Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
3. Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
4. Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення. Крiм того товариство не має державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не має монопольного становища.
5. Роздiл « Iнформацiя про засновникiв та / або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)» - не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
6. Роздiл «Iнформацiя про дивiденди» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
7. Роздiл “ Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент ” не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
8. Роздiл "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
9. Роздiл "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
10. Роздiл "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
11. Роздiл "Iнформацiя про викуп (продаж ранiш викуплених товариством акцiй) власних цiнних паперiв протягом звiтного року" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало викуп (продаж ранiш викуплених товариством акцiй) власних цiнних паперiв протягом звiтного року.
12. Роздiл “ Опис бiзнесу ” не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення .
13. Роздiл "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнений, тому що вiдповiдно до пiдпункту 15) пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення – вiн заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Товариство вищезазначеними видами дiяльностi не займається.
14. Роздiл "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнений, тому що вiдповiдно до пiдпункту 15) пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення – вiн заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi . Товариство вищезазначеними видами дiяльностi не займається.
15. Роздiл «Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв» не заповнений, тому що протягом звiтного року у товариствi не приймалося рiшень щодо вчинення значних правочини , вiдповiдно , - не виникала необхiднiсть надання iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
16. Роздiл «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» не заповнений, тому що протягом звiтного року у товариствi не приймалося рiшень щодо вчинення значних правочини , вiдповiдно , - не виникала необхiднiсть надання iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
17. Роздiл «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» не заповнений, тому що протягом звiтного року у товариствi не приймалося рiшень щодо вчинення значних правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдповiдно, - не виникала необхiднiсть надання iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
18. Роздiл "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення; крiм того – у товариства не було необхiдностi у випуску боргових цiнних паперiв; товариство їх не випускало .
19. У роздiлi «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду» не надано iнформацiю про iпотечнi цiннi папери,тому що протягом звiтного року товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду – у звiтi наведенi.
20. Роздiл «Текст аудиторського висновку (звiту)» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення .
21. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента - складена вiдповiдно до за мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
22. «Звiт про стан об'єкта нерухомостi» не надано, тому що товариство цiльовi облiгацiї не емiтувало; зобов'язань, за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, - не мало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
немає
3. Дата проведення державної реєстрації
09.12.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
33
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 перестрахування
10. Органи управління підприємства
Формування складу органiв управлiння Товариства здiйснено вiдповiдно до роздiлу 11 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" , затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол №31 вiд 28.04.2017 року). Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Згiдно п. 11.1 Статуту органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори Акцiонерiв Товариства; - Наглядова Рада Товариства; - Правлiння Товариства; - Ревiзор Товариства. Функцiонування органiв управлiння регламентується Статутом та Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 24 вiд 01.04.2011 року) : • Положення про загальнi збори Товариства; • Положення про Наглядову раду Товариства; • Положення про Правлiння Товариства; • Положення про Ревiзора Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
2650588
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
2650575

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Наглядової ради. Посадова особа є акцiонером
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiтюк Євген Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представництво ПрАТ "Страхова компанiя Азов" у м. Києвi - керiвник юридичного пiдроздiлу, ТОВ «Азовллойд» - директор, ТОВ «УкЛлойд» - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Нiкiтюк Євген Олександрович - є акцiонером . У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки. Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради - обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа –Голова Наглядової Ради - не отримує. Як особа, посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду начальника вiддiлу корпоративного управлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом . Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Попереднi посади, якi Нiкiтюк Є.О. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв, - керiвник юридичного пiдроздiлу представництва ПрАТ "СК "Азов" у м. Києвi, директор ТОВ «Азовллойд» , директор ТОВ «УкЛлойд» . Нiкiтюк Є.О. водночас обiймає посади директора ТОВ «Азовллойд» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ) та директора ТОВ «УкЛлойд» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлатов Iгор Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" – директор; ТОВ "СIС Марiн Сюрвейєрс" – директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Фiлатов Iгор Євгенович – не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31 . Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради - обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа, - не отримує. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Попереднi посади , якi Фiлатов I.Є. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв, - директор ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД"; директор ТОВ "СIС Марiн Сюрвейєрс". Водночас вiн обiймає посаду директора ТОВ "СIС Марiн Сюрвейєрс" (мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, пр. Адмiрала Лунiна, буд. 15; кв.2).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бандура Тамара Львiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пенсiонер ; протягом останнiх п’яти рокiв нiяких посад не обiймала.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Бандура Тамара Львiвна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31 . Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради - обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа, - не отримує. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Бандура Т.Л. - пенсiонер ; протягом останнiх п’яти рокiв нi яких посад не обiймала.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шелест Лариса Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрисконсульт ТОВ «Судноплавна компанiя «КОМЕТАС»; головний бухгалтер ТОВ «Азовллойд»; заступник директора ТОВ «Морська агенцiя «Трансфлот»; директор ТОВ «Морська агенцiя «Трансфлот».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Шелест Лариса Миколаївна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзора - обрана на посаду Ревiзора Товариства строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31 . Повноваження та обов'язки Ревiзора Товариства - обумовленi Положенням "Про Ревiзора" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа, - не отримує. Загальний стаж роботи – 29 рокiв. Попереднi посади, якi Шелест Л.М. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв, - юрисконсульт ТОВ «Судноплавна компанiя «КОМЕТАС»; головний бухгалтер ТОВ «Азовллойд»; заступник директора ТОВ «Морська агенцiя «Трансфлот»; директор ТОВ «Морська агенцiя «Трансфлот». Водночас вона обiймає посади : юрисконсульт ТОВ «Судноплавна компанiя «КОМЕТАС» (мiсцезнаходження : 87510, Україна, м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А), головний бухгалтер ТОВ «Азовллойд» (мiсцезнаходження : 04071, Україна, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Правлiння. Посадова особа є акцiонером.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Никитюк Олександр Леонтiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Страхова компанiя Азов» - голова правлiння , ПрАТ «Страхова компанiя АЗIНКО» - голова правлiння, ТОВ «АЗОВЛЛОЙД» - директор, ТОВ «Азовллойд Пандi Сервiс» - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2017 3 роки
9) Опис
Никитюк Олександр Леонтiйович - є акцiонером. Обраний на посаду Голови Правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Як посадова особа , посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади , якi Никитюк О.Л. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв, – Голова Правлiння ПрАТ «Страхова компанiя Азов», ПрАТ «Страхова компанiя АЗIНКО» - голова правлiння, директор ТОВ «АЗОВЛЛОЙД», директор ТОВ «Азовллойд Пандi Сервiс» . Водночас вiн обiймає посаду директора ТОВ "Азовллойд Пандi Сервiс" (мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хромова Ольга Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" – заступник Голови Правлiння; ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" – заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2017 3 роки
9) Опис
Хромова Ольга Iванiвна - обрана на посаду члена Правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Як посадова особа , посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - заступник Голови Правлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi Хромова О.I. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв, – заступник Голови Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя Азов", ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" – заступник Голови Правлiння. На iнших пiдприємствах не працює.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баранiченко Наталiя Якiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" - заступник Голови Правлiння, ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" – заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2017 3 роки
9) Опис
Баранiченко Наталiя Якiвна – обрана на посаду члена Правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Як посадова особа , посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - заступник Голови Правлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи - 24 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi Баранiченко Н.Я. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв, – заступник Голови Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя Азов", ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" – заступник Голови Правлiння. На iнших пiдприємствах не працює.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння. Головний бухгалтер.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тюлькiна Любов Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" – головний бухгалтер. ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" – головний бухгалтер. ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс" –голвний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2017 3 роки
9) Опис
Тюлькiна Любов Володимирiвна - обрана на посаду члена Правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Вона також займає посаду головного бухгалтера товариства з 1998 р. згiдно наказу Голови правлiння № 8-К вiд 25.05.1998р. Повноваження та обов'язки члена Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Повноваження та обов'язки посадової особи , як головного бухгалтера, обумовленi "Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера". Винагороду як член правлiння , в тому числi у натуральнiй формi, - не отримує. Як посадова особа , посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «СК «АЗIНКО» - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi Тюлькiна Л.В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв, – головний бухгалтер ПрАТ "Страхова компанiя Азов", головний бухгалтер ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" та головний бухгалтер ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс". Водночас вона обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс" (мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чигарьов Дмитро Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" - начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв . ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" - начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2017 3 роки
9) Опис
Чигарьов Дмитро Валерiйович - обраний на посаду члена Правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Винагороду як член правлiння , в тому числi у натуральнiй формi, - не отримує. Як посадова особа , посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду начальника вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи – 20,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi Чигарьов Д.В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв, – начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв ПрАТ "Страхова компанiя Азов", ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" - начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв . На iнших пiдприємствах не працює.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Нiкiтюк Євген Олександрович - 6730 0.84125 6730 0 0 0
Голова Правлiння Никитюк Олександр Леонтiйович - 63118 7.88975 63118 0 0 0
Усього 69848 8.731 69848 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ "Азовллойд" 21949346 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ провулок Хорива, буд. 4 475552 59.444 475552 0
ТОВ «ОАЗIС ШIППIНГ IНТЕРНЕШЕНАЛ» 30575383 01034 Украина м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Пушкiнська, буд. 9 181872 22.734 181872 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
--- 0 0 0 0
Усього 657424 82.178 657424 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 95.959
Опис ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
4. Звiт та висновок Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження висновку зовнiшнього аудитора.
7. Затвердження кошторису витрат Товариства на 2017 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2016 рiк.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Ревiзора Товариства.
11. Про створення вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
12. Про внесення змiн до складу акцiонерiв Товариства.
13. Про внесення змiн до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» i змiною складу акцiонерiв Товариства шляхом його затвердження у новiй редакцiї.
14. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних мiсяцiв з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Про надання повноважень, щодо пiдписання документiв, пов’язаних з укладенням значних правочинiв.

По першому питанню Порядку денного:
«Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв»
Слухали Голову правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича, який доповiв про вимоги Закону України «Про акцiонернi товариства» стосовно обрання членiв Лiчильної комiсiї та запропонував до обрання, рекомендованi Наглядовою радою Товариства (Протокол № 50 вiд «22» березня 2017 року) кандидатури до складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
• Голова Лiчильної комiсiї – Хоменко Сергiй Володимирович;
• Секретар Лiчильної комiсiї - Войтенко Анна Андрiївна.
б) затвердити наступний Регламент зборiв:
• доповiдь з питань порядку денного – до 15 хвилин;
• виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин, повторнi виступи – до 3 хвилин;
• для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради або Ревiзору Товариства;
• заяви, питання та пропозицiї з питань порядку денного подаються у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера або представника акцiонера;
• Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування;
• Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
• З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
Зауважень вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
Обрати Головою Лiчильної комiсiї Хоменко Сергiя Володимировича, секретарем Лiчильної комiсiї Войтенко Анну Андрiївну та затвердити Регламент Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО».
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По другому питанню Порядку денного:
«Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства»
Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича зi звiтом Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Згiдно наданої балансової звiтностi за 2016 рiк:
- доходи Товариства склали: 23 237, 9 тис. грн.
- витрати Товариства склали: 28 197, 5 тис. грн.
- фiнансовий результат (збиток) становить: 4 959, 6 тис. грн.
Присутнi розглянули та обговорили звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, який був попередньо схвалений Наглядовою радою Товариства на її черговому засiданнi «24» квiтня 2017 року (Протокол № 52).
В результатi обговорення акцiонери дали позитивну оцiнку представленому звiту.
Запропоновано:
1. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По третьому питанню Порядку денного:
«Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства»
Слухали члена Голову Наглядової ради Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який ознайомив присутнiх зi звiтом Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
В результатi обговорення акцiонери дали позитивну оцiнку представленому звiту.
Запропоновано:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По четвертому питанню Порядку денного:
«Звiт та висновок Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який зачитав звiт Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Вказаний звiт був наданий акцiонерам для ознайомлення до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У складi звiту акцiонерам також представлено висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Акцiонери Товариства розглянули та позитивно оцiнили представленi звiт та висновок.
Запропоновано:
1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який представив на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства рiчний звiт Товариства про фiнансову та поточну дiяльнiсть у 2016 роцi.
Присутнi заслухали доповiдь Голови Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича про результати дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк згiдно з українськими (нацiональними) стандартами та мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Ревiзор Товариства надав позитивний висновок щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
Запропоновано:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По шостому питанню Порядку денного:
«Затвердження висновку зовнiшнього аудитора»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича. Висновок зовнiшнього аудитора Товариства – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-Аудит» (Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4027 вiд 27.09.2007 р, код ЄДРПОУ: 35319183) за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк вiдповiдно до вимог законодавства України були наданi акцiонерам Товариства для ознайомлення до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Акцiонери розглянули та позитивно оцiнили вказанi звiт та висновок.
Запропоновано:
1. Затвердити аудиторський висновок зовнiшнього аудитора Товариства – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-Аудит».
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити аудиторський висновок зовнiшнього аудитора - ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-Аудит».
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По сьомому питанню Порядку денного:
Затвердження кошторису витрат Товариства на 2017 рiк»
Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича з пропозицiєю щодо проекту кошторису витрат Товариства на 2017 рiк.
Запропоновано:
1. Затвердити кошторис витрат товариства на 2017 роцi в розмiрi – 5 800 000 (п’ять мiльйонiв вiсмсот тисяч) гривень.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити кошторис витрат товариства на 2016 роцi в розмiрi – 5 800 000 (п’ять мiльйонiв вiсiмсот тисяч) гривень.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2016 рiк»
Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича, який повiдомив, що у зв’язку з тим, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi Товариство отримало збиток у розмiрi 4 959, 6 тис. грн., вiдсутня необхiднiсть затверджувати розподiл прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Запропоновано:
1. Затвердити чистий збиток Товариства за результатами дiяльностi в 2016 роцi в розмiрi - 4 959 600 грн. (чотири мiльйони дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч шiстсот гривень).
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити чистий збиток Товариства за результатами дiяльностi в 2016 роцi в розмiрi - 4 959 600 грн. (чотири мiльйони дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч шiстсот гривень).
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Обрання членiв Наглядової ради Товариства»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який повiдомив збори, що у зв’язку iз закiнчення строку повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства виникла необхiднiсть обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Запропоновано:
1. Обрати строком на 3 роки Наглядову раду Товариства у складi – Нiкiтюка Євгена Олександровича - Головою Наглядової Ради, Фiлатова Iгоря Євгеновича та Бандуру Тамару Львiвну – Членами Наглядової Ради.
2. Вважати їх повноваження на посадi членiв Наглядової ради Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання даного протоколу.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки – Нiкiтюка Євгена Олександровича - Головою Наглядової Ради, Фiлатова Iгоря Євгеновича та Бандуру Тамару Львiвну – Членами Наглядової Ради.
2. Вважати їх повноваження на посадi членiв Наглядової ради Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання даного протоколу.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По десятому питанню Порядку денного:
«Обрання Ревiзора Товариства»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який повiдомив збори, що у зв’язку iз закiнчення строку повноважень Ревiзору Товариства виникла необхiднiсть обрання Ревiзора Товариства.

Запропоновано:
1. Обрати Ревiзором Товариства строком на 3 роки – Шелест Ларису Миколаївну.
2. Вважати її повноваження на посадi Ревiзора Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання даного протоколу.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Обрати Ревiзором Товариства строком на 3 роки – Шелест Ларису Миколаївну.
2. Вважати її повноваження на посадi Ревiзора Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання даного протоколу.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Про створення вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який запропонував припинити утворенi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 28 вiд 16.06.2014р.) структурнi пiдроздiли у мiстах Києвi, Днiпрi, Запорiжжi, Донецьку, Марiуполi та створити у мiстi Марiуполi вiдокремлений пiдроздiл – «Марiупольська дирекцiя Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО», а також здiйснити державну реєстрацiю вказаного створеного вiдокремленого пiдроздiлу Товариства.
Запропоновано:
1. Припинити утворенi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 28 вiд 16.06.2014р.) структурнi пiдроздiли у мiстах Києвi, Днiпрi, Запорiжжi, Донецьку, Марiуполi.
2. Створили у мiстi Марiуполi вiдокремлений пiдроздiл – «Марiупольська дирекцiя Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО».
3. Доручити Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу органiзувати всi необхiднi заходи щодо державної реєстрацiї створеного вiдокремленого пiдроздiлу Товариства у м. Марiуполь – Марiупольська дирекцiя Товариства, з правом передоручення.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Припинити утворенi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 28 вiд 16.06.2014р.) структурнi пiдроздiли у мiстах Києвi, Днiпрi, Запорiжжi, Донецьку, Марiуполi.
2. Створили у мiстi Марiуполi вiдокремлений пiдроздiл – «Марiупольська дирекцiя Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО»
3. Доручити Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу органiзувати всi необхiднi заходи щодо державної реєстрацiї створеного вiдокремленого пiдроздiлу Товариства у м. Марiуполь – Марiупольська дирекцiя Товариства, з правом передоручення.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змiн до складу акцiонерiв Товариства»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який повiдомив про рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВ «Фор Сiзонз Шiпменеджмент Кампанi Лтд» про розподiл мiж його учасниками акцiй Товариства, у зв’язку з його лiквiдацiєю, а також про рiшення щодо виходу ТОВ «Фор Сiзонз Шiпменеджмент Кампанi Лтд» зi складу акцiонерiв Товариства. У зв’язку з розподiлом акцiй Товариства мiж учасниками ТОВ «Фор Сiзонз Шiпменеджмент Кампанi Лтд», якi входили до складу майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв, Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюк Євген Олександрович повiдомив про необхiднiсть включення до складу акцiонерiв Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал», внести змiни у розмiр часток Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Азовллойд» та Никитюка Олександра Леонтiйовича, а також затвердити новий розподiл часток акцiонерiв у Статутному капiталi Товариства.
Запропоновано:
1. Виключити зi складу акцiонерiв Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фор Сiзонз Шiпменеджмент Кампанi Лтд» на пiдставi рiшення загальних зборiв її учасникiв про вихiд зi складу акцiонерiв Товариства.
2. Включити до складу акцiонерiв Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал».
3. Затвердити новий розподiл часток акцiонерiв у Статутному капiталi Товариства:
1) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Судноплавна компанiя «КОМЕТАС» становить 484 920, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 4, 041 % та подiляється на 32 328 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
2) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЗОВЛЛОЙД» становить 7 133 280, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 59, 444 % та подiляється на 475 552 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
3) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКЛЛОЙД» становить 606 000, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 5, 05 % та подiляється на 40 400 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
4) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал» становить 2 728 080, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 22, 734 % та подiляється на 181 872 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
7.3.5. Вклад Никитюка Олександра Леонтiйовича становить 946 770, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 7, 88975 % та становить 63 188 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
6) Вклад Нiкiтюка Євгена Олександровича становить 100 950, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 0, 84125 % та становить 6 730 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Виключити зi складу акцiонерiв Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фор Сiзонз Шiпменеджмент Кампанi Лтд» на пiдставi рiшення загальних зборiв її учасникiв про вихiд зi складу акцiонерiв Товариства.
2. Включити до складу акцiонерiв Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал».
3. Затвердити новий розподiл часток акцiонерiв у Статутному капiталi Товариства:
1) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Судноплавна компанiя «КОМЕТАС» становить 484 920, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 4, 041 % та подiляється на 32 328 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
2) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЗОВЛЛОЙД» становить 7 133 280, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 59, 444 % та подiляється на 475 552 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
3) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКЛЛОЙД» становить 606 000, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 5, 05 % та подiляється на 40 400 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
4) Вклад Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал» становить 2 728 080, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 22, 734 % та подiляється на 181 872 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
7.3.5. Вклад Никитюка Олександра Леонтiйовича становить 946 770, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 7, 88975 % та становить 63 188 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
6) Вклад Нiкiтюка Євгена Олександровича становить 100 950, 00 грн., що складає частку в Статутному капiталi у розмiрi 0, 84125 % та становить 6 730 простих iменних акцiй 15, 00 гривень кожна.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змiн до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» i змiною складу акцiонерiв Товариства шляхом його затвердження у новiй редакцiї»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який запропонував у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» i змiною складу акцiонерiв Товариства, внести змiни до Статуту Товариства, викласти його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю.
Запропоновано:
1. Внести змiни до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» i змiною складу акцiонерiв Товариства, викласти його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю.
2. Доручити Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу вiд iменi усiх акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та посвiдчити пiдпис нотарiально.
3. Доручити Головi та Секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати вказаний протокол.
4. Доручити Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства з правом передоручення.
Постановили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» i змiною складу акцiонерiв Товариства, викласти його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю.
2. Доручити Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу вiд iменi усiх акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та посвiдчити пiдпис нотарiально.
3. Доручити Головi та Секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати вказаний протокол.
4. Доручити Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства з правом передоручення.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних мiсяцiв з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Про надання повноважень, щодо пiдписання документiв, пов’язаних з укладенням значних правочинiв»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який повiдомив, що у вiдповiдностi до пункту 4 частини 1 статтi 2 Закону України «Про акцiонернi товариства» до значних правочинiв, якi повиннi вчинятися за рiшенням вiдповiдних органiв управлiння Товариства, вiдносяться також i правочини з укладання контрактiв (договорiв) в процесi поточної господарської дiяльностi. Згiдно з частиною 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi знанi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
Запропоновано:
1. З метою захисту грошових актiв Товариства, попередньо схвалити укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (з «28» квiтня 2017 року до «27» квiтня 2018 року), при умовi надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, договорiв страхування ризикiв неповернення коштiв Товариства, розмiшених на депозитних рахунках у загальному розмiрi бiльш нiж 3 000 000 (три мiльйона) гривень у однiй банкiвськiй установi.
2. Надати повноваження на пiдписання вказаних договорiв вiд iменi Товариства Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. З метою захисту грошових актiв Товариства, попередньо схвалити укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (з «28» квiтня 2017 року до «27» квiтня 2018 року), при умовi надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, договорiв страхування ризикiв неповернення коштiв Товариства, розмiшених на депозитних рахунках у загальному розмiрi бiльш нiж 3 000 000 (три мiльйона) гривень у однiй банкiвськiй установi.
2. Надати повноваження на пiдписання вказаних договорiв вiд iменi Товариства Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
"ПРОТИ" – не має.
"УТРИМАЛИСЬ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
Порядок денний вичерпано. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлено даний протокол. Невiд’ємною частиною даного протоколу є протоколи реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
Зауважень з порядку денного ведення зборiв не поступало.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.1998 295/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000.000 250 250000.000 100
Опис Мета випуску - формування статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
28.12.1998 662/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000.000 402 402000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
10.12.1999 619/1/99 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000.000 1069 1069000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
01.08.2000 393/1/00 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10 106900 1069000.000 100
Опис Мета випуску - зменьшення номiнальної вартостi акцiй без змiни розмiру статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
20.04.2001 172/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10 180000 1800000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
23.10.2001 526/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10 440000 4400000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було
 
22.11.2002 557/1/02 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10 550000 5500000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
01.09.2004 520/1/04 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10 610000 6100000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
11.05.2005 212/1/05 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10 720000 7200000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було
 
17.07.2007 311/1/07 ДКЦПФР UA4000016356 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 15 720000 10800000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючої кiлькостi акцiй ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
20.06.2008 244/1/08 ДКЦПФР UA4000016356 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 15 800000 12000000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
21.05.2010 221/1/10 ДКЦПФР UA4000067938 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 15 800000 12000000.000 100
Опис Мета емiсiї - переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, - в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2478 2259 357 407 2835 2666
будівлі та споруди 1265 1040 357 407 1622 1447
машини та обладнання 362 360 0 0 362 360
транспортні засоби 698 698 0 0 698 698
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 153 161 0 0 153 161
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2478 2259 357 407 2835 2666
Опис Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 «Основнi засоби», який є мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб.
Первiсне визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його собiвартiстю. Структура первiсної вартостi основних засобiв визначається способом придбання об'єкта.
З 01.09.2015 року збiльшена мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв у розмiрi 6000,00 грн. згiдно п. 14.1.138 ПКУ.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 29 МСФЗ ( IAS) 16, i обрало модель облiку для основних засобiв за собiвартiстю.
Модель облiку за собiвартiстю припускає, що пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв облiковується за його первiсної вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, визнаних згiдно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв".
Пiд збитком вiд знецiнення розумiється сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування; очiкуваного вiдшкодування - найбiльша з двох величин: чистої цiни продажу i цiнностi використання активу.
Витрати на ремонт основних засобiв капiталiзуються у випадках, якщо в результатi збiльшуються або суттєво вдосконалюються вiдповiднi активи.
Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi згiдно Наказу.
Згiдно МСФЗ (IAS) 16 термiн корисної служби об'єкта основних засобiв - це перiод , протягом якого очiкується використання активу, що амортизується.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку визначається виходячи з таких допустимих строкiв корисного використання :
а ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 103, з них:
будiвлi, нежитловi примiщення ( квартири) - 30 рокiв;
б) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 5 рокiв, з них:
- Машини та обладнання - 5-10 рокiв;
в) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв;
г ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 рокiв до 5 рокiв;
д ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 рокiв.
е) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 117 - в межах строку дiї договору операцiйної оренди. Якщо полiтикою компанiї передбачено щорiчне продовження договору операцiйної оренди, то строк корисного використання встановлюється з урахуванням очiкуваного максимального термiну договiрних вiдносин ( 30 рокiв).
Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця.
Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою балансовою сумою активiв визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу вiдповiдно.
Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв пiдприємства на початок 2017р. складала 1343 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть 2835 тис.грн., знос – 1492 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 757 тис. грн.;
- машини та обладнання - 41 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 3086 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 3 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи – 234 тис. грн.
В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв.
У 2017 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 85 тис. грн., у тому числi:
- за рахунок придбання комп’ютерної технiки на суму 24 тис. грн.;
- за рахунок придбання меблiв на суму 11 тис.грн;
- за рахунок встановлення сигналiзацiї в орендованому нежитловому примiщеннi, розташованому за адресою: м. Марiуполь, пр.Адм.Лунiна, 18 на суму 11 тис. грн., встановлення пандусу в примiщеннi, розташованому за адресою: м.Київ, пров. Хорива, б.4 кв.2 на суму 39 тис.грн.
Вибуття основних засобiв у 2017 роцi пов’язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї комп’ютерного обладнання та меблiв у кiлькостi 15 одиниць на суму 29 тис. грн. та переведенням до складу iнвестицiйної нерухомостi нежитлове примiщення, розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, 24/21 у сумi 225 тис.грн.
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв переоцiнка у 2017 роцi не проводилась.
Станом на 31.12.2017 р. балансова вартiсть основних засобiв склала 1130 тис. грн.
та у розрiзi груп представлена таким чином :
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 577 тис. грн.;
- машини та обладнання - 46 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 226 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 9 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 1 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи – 271 тис. грн.
у т.ч.: первiсна вартiсть – 2666 тис .грн.; знос – 1536 тис. грн.
За 2017 рiк на основнi засоби нараховано амортизацiї на суму 161 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного року не було.
Обмежень на використання майна товариства у 2017 роцi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 32952 28239
Статутний капітал (тис. грн.) 12000.000 12000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 12000.000 12000.000
Опис Вартiсть чистих активiв товариства - визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (ряд.1300), суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку (ряд.1595 + ряд.1695).
У попередньому перiодi:
- сума активiв, прийнятих до розрахунку, : 40878 тис. грн.;
- сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку, : 9736 + 2903 = 12639 тис. грн. ;
вiдповiдно:
- розрахункова вартiсть чистих активiв у попередньому перiодi склала : 40878 – 12639 = 28239 тис. грн.
У звiтному перiодi:
- сума активiв, прийнятих до розрахунку, : 48516 тис. грн.;
- сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку, : 5903 + 9661 = 15564 тис. грн. ;
вiдповiдно :
- розрахункова вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi склала : 48516 – 15564 = 32952 тис. грн.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦК "Статутний капiтал акцiонерного товариства". Зокрема у п. З ст.155 ЦК зазначено: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Виходячи з вищезазначеного:
- У попередньому перiодi: Заявлений статутний капiтал складає 12000,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець попереднього перiоду не було. Розрахункова вартiсть чистих активiв , яка складає 28239 тис. грн., бiльше суми статутного капiталу на 16239 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
- У звiтному перiодi: Заявлений статутний капiтал складає 12000,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв , яка складає 32952 тис. грн., бiльше суми статутного капiталу на 20952 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 10 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 9661 X X
Опис: Фiнансовi зобов’язання вiдображенi за справедливою вартiстю. Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають кредиторську заборгованiсть, яка виникає при здiйсненнi страхової дiяльностi та iншу кредиторську заборгованiсть.
Вартiсть поточних зобов’язань Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року , представлена таким чином:
Розмiр поточних зобов’язань (стр. 1695) – 9661 тис.грн., до складу яких включено:
Поточна кредиторська заборгованiсть становить :
= за товари, роботи, послуги ( стр.1615) - 54 тис. грн.; у т.ч. :
- членськi внески ЛСОУ – 39 тис. грн.
- Пов’язана особа: ТОВ „Азовллойд”, (за оренду примiщення м. Марiуполь) – 8 тис. грн.
- iншi – 7 тис. грн.
= за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) – 1072 тис. грн. у т. ч. :
- Податок на прибуток (стр. 1621) – 1048 тис. грн.
- ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) – 22 тис. грн.;
- Податок на нерухомiсть, податок на землю - 2 тис. грн.
= за розрахунками зi страхування -єдиний соцiальний внесок (стр.1625) – 23 тис.грн.;
= за розрахунками з оплати працi (стр. 1630) – 101 тис.грн.
= за одержаними авансами (стр. 1635) - 15 тис.грн : гарантiйний платiж за Договором оренди нежитлового примiщення вiд 03.07.17 ТОВ «ТАБАТА».
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (стр. 1650) – 8155 тис.грн. у т.ч. :
- Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страхувальникiв за Договорами страхування медичних витрат та наземного транспорту – 18 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв нерезидентiв: AMET VENTURES LIMETED, London,England – 1 тис. дол. США – 30 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами страхування – 55 тис. грн., в т.ч. :
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) – 47 тис. грн.;
- страхування водного транспорту – 4 тис. грн.;
- iншi види страхування – 4 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами страхування (облiгатор) – 166 тис. грн
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) – 3490 тис. грн., в т.ч. :
- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 52 тис. євро – 1745 тис. грн.;
- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 52 тис. Євро – 1745 тис. грн.
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних премiй - 3917 тис. грн, в т.ч. :
- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 58,5 тис. євро – 1958 тис. грн.;
- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 58,5 тис. євро – 1958 тис. грн.
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) – 111 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами фiзичними та юридичними особами за Договорами доручення – 354 тис. грн.;
- Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 14 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017 р. у Товариства вiдсутня довгострокова кредиторська заборгованiсть.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
03.04.2017 03.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2017 27.04.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
28.04.2017 28.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2017 28.04.2017 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» (ТОВ "АК "ПАРТНЕР-АУДИТ")
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35319183
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Миру, будинок 106
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4027 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0649
22.12.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року
ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО» далi Товариство (код за ЄДРПОУ 24646706; юридична адреса Україна, 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; ), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р. (ф.1); Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року (ф.2); Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк (ф.3); Звiту про власний капiтал за 2017 рiк (Ф.4); та примiток до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. (Форма вiльна).
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiли «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв та вiдображає достовiрно фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО» на 31 грудня 2017 р., фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА») та Методичних рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, що подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за результатами аудиту рiчної звiтностi та звiтних даних фiнансових установ за 2017 рiк, якi затверджено Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 01.02.2018р. №142. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО» згiдно з Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
При складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, ПрАТ «СК «АЗИНКО» дотрималось вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
У складi дебiторської заборгованостi враховується сумнiвна заборгованiсть в сумi 652тис.грн., на яку не нарахований резерв. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть вiдображена в фiнансовiй звiтностi (Балансi) у складi статтi «Iнша дебiторська заборгованiсть». Не нарахування резерву сумнiвних боргiв в свою чергу вплинуло на визначення фiнансового результату за звiтний рiк в такому ж розмiрi.
На думку Аудитора, вплив на фiнансову звiтнiсть є суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для висловлення нашої думки iз застереженням.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ТА ОСIБ ВIДПОВIДАЛЬНИХ ЗА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли керiвництво має намiр лiквiдувати Товариство чи припинити її дiяльнiсть, або коли у нього вiдсутня будь-яка iнша реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.
Особи вiдповiдальнi за корпоративне управлiння несуть вiдповiдальнiсть за нагляд щодо фiнансової звiтностi Товариства.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та МСА(редакцiя 2015 року) в якостi нацiональних стандартiв аудиту (НСА),затверджених рiшенням АПУ № 344 вiд 04.05.17, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
- iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення
Ми повiдомляємо керiвництво та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо керiвництву та вiдповiдальним особам за корпоративне управлiння, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Керiвник групи iз завдання, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є
сертифiкований аудитор Геращенко Свiтлана Миколаївна.

АУДИТОР _________________ С.М.Геращенко
Сертифiкат аудитора серiї А № 004899
рiшення Аудиторської палати України
№ 104 вiд 30 листопада 2001 року
Продовження строку дiї до30 листопада 2020 р.
рiшення Аудиторської палати України
№ 315/2 вiд 24 вересня 2015 р.
Директор
ТОВ «АК «ПАРТНЕР-АУДИТ» _________________ Р.I. Колесникова
Сертифiкат серiї А, № 001104, рiшення
Аудиторської палати України
№ 13 вiд 24 березня 1994 р.
Продовження строку дiї до 24 березня 2023 р.
рiшення Аудиторської палати України
№ 354/2 вiд 25 сiчня 2018 р.
Україна, 87548, м. Марiуполь, пр. Миру, 106.
28 лютого 2018 року
Номер та дата договору на проведення аудиту № 7
09.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 09.01.2018
21.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 13.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, здiйснювалась Реєстрацiйною комiсiєю в складi, призначеному згiдно Протоколу № 50 Наглядової ради Товариства вiд «22» березня 2017 року, на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складеного вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом 24 годину «24» квiтня 2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та включених до зазначеного перелiку - 6 (шiсть) осiб. Статутний капiтал Товариства складає 12 000 000, 00 (дванадцять мiльйонiв) гривень, який розподiлено на 800 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15, 00 гривень кожна. На дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на особовому рахунку Товариства облiковується 0 цiнних паперiв, блоковано 0 цiнних паперiв, таким чином, кiлькiсть голосуючих акцiй, вiдносно якої визначається кворум, становить 800 000 шт. Згiдно зi статтею 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пунктом 11.2.13.2. Статуту Товариства, збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 % голосуючих акцiй. Вiдповiдно до статтi 42 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункту 11.2.14.1. Статуту Товариства одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос. Для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства станом на 10 год. 00 хв. за Київським часом зареєструвалось 5 (п’ять) акцiонерiв та їх представникiв, якi у сукупностi володiють 767 672 голосами, що складає 95,959 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, якi мають право голосу для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi пiд час реєстрацiї були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися «16» червня 2014 року згiдно рiшенню Наглядової ради товариства (Протокол № 31 вiд 27.05.2014р.) Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликалися у зв’язку з необхiднiстю змiни найменування та мiсцезнаходження товариства , що не пов’язано з його реорганiзацiєю. У зв’язку з цим було внесено змiни до Статуту товариства Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного 2017 року - не скликалися . Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного 2017 року - не скликалися .
Інше (зазначити) Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного 2017 року - не скликалися .
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного 2017 року - не скликалися .
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного 2017 року - не скликалися .

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада протягом звiтного року самооцiнку не проводила.

Наглядова рада протягом звiтного року самооцiнку не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено, вiдповiдно - оцiнка їх роботи не проводилась.
У складi Наглядової ради комiтетiв не створено, вiдповiдно - їх засiдання не проводилися.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Згiдно вимог роздiлу 7 Положення "Про Наглядову раду товариства" : 7.5. Кандидати, якi висуваються для обрання до складу Наглядової ради Товариства, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: 7.5.1. є дiєздатними та правоздатними; 7.5.2. мають вищу економiчної, юридичну освiти чи освiти у галузi управлiння залежно вiд займаної посади; 7.5.3. володiють високими професiйними якостями та квалiфiкацiєю, необхiдними для здiйснення поточної дiяльностi Товариства; 7.5.4. володiють базовими навичками з питань корпоративного управлiння, фiнансового (економiчного) аналiзу; 7.5.5. володiють бездоганною дiловою репутацiєю; 7.5.6. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналiзувати документи, пов'язанi з порядком денним засiдань Наглядової ради Товариства, та брати особисту участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7.5.7. не мають потенцiйного конфлiкту iнтересiв з Товариством. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) У звiтному роцi - у зв'язку iз закiнченням строку повноважень Голови та членiв Наглядової ради - Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. (Протокол № 31) - обрано Наглядову раду Товариства. Двоє членiв Наглядової ради були обранi на повторний строк. Також було обрано одного нового члена Наглядової ради. Строк повноважень обраної Наглядової ради – 3 роки. Члени наглядової ради одразу ознайомилися зi своїми правами та обов'язками , викладеними у Положеннi "Про наглядову раду" та Статутi товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол №24) затвердженi наступнi документи: - Кодекс корпоративного управлiння товариства; - Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, - Положення про наглядову раду товариства, - Положення про правлiння товариства, - Положення про ревiзора товариства . Рiшенням Наглядової ради (Протокол №4 вiд 04.02.2012р.) затверджено : - Положення про внутрiшнього аудитора товариства. В товариствi не iснує : -Положення про ревiзiйну комiсiю ; - Положення про посадових осiб акцiонерного товариства; -Положення про акцiї акцiонерного товариства; -Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Згiдно п. 11.3.2.2.14 Статуту - Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним - належить до виключної компетенцiї наглядової ради товариства . Для проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками 2017 року рiшенням наглядової ради вiд 05.01.2018р. (протокол № 56) було затверджено зовнiшнього аудитора – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» (код ЄДРПОУ 35319183).

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора. ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» (код ЄДРПОУ 35319183) здiснювало аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi товариства протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) 1. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в минулому роцi здiйснював Ревiзор Товариства , якiй дiє на пiдставi «Положення про Ревiзора Товариства» та статута товариства. Ревiзор Товариства проводить Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року . За пiдсумками перевiрки Ревiзор складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзора протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. На момент складання звiту - перевiрка за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за звiтний 2017 рiк ревiзором теж закiнчена. 2. Внутрiшнiй аудитор дiє на пiдставi Положення «Про внутрiшнього аудитора». Згiдно затвердженому плану протягом звiтного року - внутрiшнiй аудитор здiйснював перевiрки розрахункових документiв, договорiв страхування , фiнансової та статистичної звiтностi, також перевiряв вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються спiвробiтниками Товариства, вимогам чинного законодавства України, нормативним актам Нацкомфiнпослуг, рiшенням керiвних органiв Товариства. За результатами своєї дiяльностi внутрiшнiй аудитор надавав звiти.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Остання перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства проводилася ревiзором товариства за результатами звiтного фiнансового року. Права та обов'язки ревiзора визначаються чинним законодавством , статутом товариства та Положенням "Про ревiзора товариства" . Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками 2017 року ревiзор проводив пiдповiдно до вимог вищезазначених документiв.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв, у разi виникнення у законодавствi змiн, стосующихся розмiру статутного капiталу, товариство може залучити iнвестицiї шляхом випуску акцiй.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння прийнятий Загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол №24)

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Питання про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства було включене до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 01.04.2011р. Iнформацiя про проведення загальних зборiв акцiонерiв та їх порядок денний була опублiкована в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ("Бюлетень. Цiннi папери України" № 25 (3076) вiд 10.02.2011 року) i в мiсцевiй пресi ("7я маркет" №10 (404) вiд 10.02.2011року). Iнформацiя про прийняття акцiонерним товариством Кодексу корпоративного управлiння була оприлюднена в рамках регулярної (рiчної) iнформацiї за 2011р.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", положенням Статуту та Кодексу корпоративного управлiння . Згiдно положень Кодексу корпоративного управлiння - Товариство несе вiдповiдальнiсть як перед Акцiонерами так i працiвниками Товариства, що забезпечують стабiльну роботу Товариства та подальший його розвиток. Тому дотримання принципiв, закрiплених в Кодексi корпоративного управлiння, спрямоване не тiльки на формування позитивної репутацiї Товариства серед її Акцiонерiв, працiвникiв, споживачiв страхових послуг, контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi у дiяльностi Товариства, але i на контроль та зниження ризикiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства, пiдтримання постiйного зростання фiнансових показникiв Товариства, фiнансової прозоростi, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих осiб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспiльства, зростання нацiонального багатства та успiшного здiйснення її статутної дiяльностi. В товариствi суворо дотримується кодекс корпоративного управлiння. Вiдхилень протягом року не було.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Згiдно роздiлу 3 Статута Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" - Основною метою дiяльностi Товариства є здiйснення господарської дiяльностi, спрямованої на одержання прибутку для наступного його розподiлу мiж Акцiонерами Товариства. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є здiйснення страхування, перестрахування i спiвстрахування за всiма його видами, а також фiнансова дiяльнiсть, яка пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Для цього Товариство укладає договори обов’язкового та добровiльного страхування з українськими та iноземними юридичними особами, громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства, приймає вiд них платежi (внески) як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi та виплачує страховi вiдшкодування. Якщо для проведення дiяльностi, передбаченої даним Статутом, вимагається отримання лiцензiй та/або дозволiв вiд Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або будь-яких iнших державних органiв, Товариство здiйснює таку дiяльнiсть пiсля отримання таких лiцензiй та/або дозволiв. Господарська дiяльнiсть Товариства ґрунтується на принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi, оперативностi, доступностi та максимальної зручностi для клiєнтiв Товариства. Товариство у своїй дiяльностi є економiчно самостiйною i незалежною вiд органiв державної влади та мiсцевого самоврядування. Згiдно з предметом дiяльностi, основними напрямками дiяльностi Товариства є добровiльне та обов’язкове страхування. А також : перестрахування; перерахування коштiв за дорученням клiєнтiв; приймання додаткових внескiв для розвитку напрямкiв страхування вiд пiдприємств, органiзацiй та громадян з виплатою дивiдендiв за пiдсумками рiчної дiяльностi; розробка та провадження нових видiв страхування iз захисту iнтересiв установ, органiзацiй, пiдприємств та громадян як в Українi, так i за кордоном; надання комiсiонерських, консалтингових, iнформацiйно-довiдкових, маркетингових, представницьких та дистриб’юторських послуг у галузi страхування; iнвестицiйна дiяльнiсть; фiнансова дiяльнiсть, яка пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням; науково-дослiдницькi роботи по створенню нових видiв страхування та впровадження їх, а також iншi вiтчизнянi та закордоннi розробки в галузi страхування; здiйснення охорони та пошукових заходiв щодо застрахованого майна пiдприємств, установ i громадян; благодiйнi, а також iншi види страхування, не забороненi законодавчими актами України; здiйснення дiяльностi щодо ведення власного реєстру Акцiонерiв; здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Юридичнi особи , власники iстотної участi, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента : - код ЄДРПОУ 21949346; ТОВ "Азовллойд", мiсцезнаходження: 04071 м. Київ, Подiльський район, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; - код ЄДРПОУ 30575383; ТОВ «ОАЗIС ШIППIНГ IНТЕРНЕШЕНАЛ», мiсцезнаходження: 01034, Україна, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Пушкiнська, буд. 9, кв.38. Фiзичнi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою : - Никитюк Олександр Леонтiйович ; - Нiкiтюк Євген Олександрович ; - Бандура Тамара Львiвна ; - Бандура Ганна Анатолiївна . Зазначенi особи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. У 2017 роцi змiнився склад юридичних осiб , власникiв iстотної участi, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента : ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" (код ЄДРПОУ 24071826) – вибуло зi складу акцiонерiв Товариства у зв’язку з його лiквiдацiєю (було власником iстотної участi, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента). ТОВ «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал» (код ЄДРПОУ 30575383) - включено до складу акцiонерiв Товариства та є власником iстотної участi, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що призвело би до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, - вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Заходи впливу , якi були би застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у т.ч. до членiв її наглядової ради та виконавчого органу - вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Протоколом №48 вiд 04.01.2017 року Черговим засiданням Наглядової Ради Товариства прийнято рiшення залишити без змiн на 2017 рiк стратегiю управлiння ризиками. При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 1) андеррайтинговий ризик. Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, андеррайтинговий ризик включає: ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров’я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв’язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 2) ринковий ризик, що включає: ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов’язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; ризик процентної ставки - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв; валютний ризик - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання курсiв обмiну валют; майновий ризик - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов’язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв’язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв; 3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов’язання перед страховиком. 4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить страховик. Перестрахування У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов’язань перед власниками її страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв. Надмiрна концентрацiя ризику Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх договiрнi зобов’язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв дiяльностi Товариства до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний регiон. З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Товариства передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля. В ПрАТ «СК «АЗIНКО» призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв. Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо Головi Правлiння страховика. Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв та посадових осiб, що безпосередньо пов’язанi з прийомом або контролем ризикiв. Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та затверджена Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2014 року. За результатами 2017 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу ризикiв за 2017 рiк викладено в: - Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування фахiвцем з актуарної та фiнансової математики станом на 31.12.2017: 1) проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 1726,3 тис. грн. 2) величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 3%, щo приймається Товариством як допустима. Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками. - Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов’язань станом на 31.12.2017 складено фахiвцем з актуарної та фiнансової математики. - Карти ризикiв Результати розрахункiв кiлькiсних характеристик ризикiв страховика наступнi : 1. Андеррайтинговий ризик : ймовiрностi настання – 2 % ; чутливiсть до ризику – 25 % . 2. Ринковий ризик : ймовiрностi настання – 3 % ; чутливiсть до ризику – 20 % . 3. Ризик дефолту контрагента : ймовiрностi настання – 1 % ; чутливiсть до ризику – 10 % . 4. Операцiйний ризик : ймовiрностi настання – 1 % ; чутливiсть до ризику – 11 % . 5. Ризик учасника фiнансової групи : ймовiрностi настання – 0 % ; чутливiсть до ризику – 0 % . Визначення допустимих меж ризикiв Основною кiлькiсною характеристикою ризику приймається вiдносна величина можливого збитку, що є мiрою чутливостi страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина фiксується в картi ризикiв. Допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого збитку для котрих не перевищує 35%. Якщо вiдносна величина можливого збитку за певним ризиком перевищує допустиму межу, страховик повинен переглянути заходи управлiння цим ризиком з метою зменшення цiєї величини до допустимих меж. Виявлено, що кiлькiснi характеристики не перевищують допустимих меж, зафiксованих в Картi ризикiв. Таким чином, заходи щодо управлiння ризиками вважаються прийнятними i не потребують змiн. Iншi ризики Судовi розгляди впродовж 2017 року: 1) Позови про стягнення суми до винної особи у порядку регресу/суброгацiї, заявленi до суду у 2017 роцi: - до Лiсункiна Ю.В. - сума позову 23 153,96 грн, позов задоволено у повному обсязi (Рiшення Печерського районного суду м. Києва за справою № 757/28814/17); - до Ткачука I.П. - сума позову 50 394,85 грн, позов задоволено в повному обсязi (Рiшення Чуднiвського суду Житомирської областi за справою № 294/814/16-ц вiд 13.03.17р.), вик / лист знаходиться на виконаннi у ВДВС); - до Башнякова С.С.- сума позову 68 710,10грн, справа № 756/8052/17 знаходиться на розглядi Оболонського районного суду м. Києва; - до СК ВУСО - сума позову 8394,48 грн., позов задоволений частково в розмiрi 4632,04 грн. i судовий збiр в розмiрi 882, 87 грн. ( рiшення Господарського суду м. Києва за справою № 910/18093/17); 2) Позов, заявлений у порядку регресу/суброгацiї у 2015 роцi та який знаходиться на розглядi у цей час: до Бондар О.О. на суму 47 258 грн. 08 коп., на цей час знаходиться на розглядi Ленiнського районного суду м. Кiровограду (справа № 405/7379/15-ц). Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" , Закону України “ Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг ” та п.п. 11.3.6.2 , 11.3.6.3 Статуту - у Товариствi запроваджена система внутрiшнього аудиту. Внутрiшнього аудитора призначено на посаду наказом № 12/1-К вiд 29.08.2014р. Положення про внутрiшнього аудитора затверджене рiшенням Наглядової ради (Протокол №4 вiд 04.02.2012р.). Протягом звiтного року завдяки iснуючий системi внутрiшнього аудиту удосконалювались системи управлiння ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння товариства, що забезпечує: ефективнiсть процесу управлiння ризиками; надiйнiсть , адекватнiсть та ефективнiсть системи внутрiшнього контролю; повноту та достовiрнiсть фiнансової i управлiнської iнформацiї; дотримання Товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства. У примiтках до фiнансової звiтностi зазначено : Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), якi виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Товариство веде облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi таких облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для приведення її у вiдповiднiсть МСФЗ у всiх суттєвих аспектах. Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає вимогам нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть товариства включає: - Форма № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан); - Форма № 2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд); - Форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом); - Форма № 4 Звiт про власний капiтал; - Примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi є невiд’ємною частиною звiтностi i вiдповiдають фiнансовому стану та дiяльностi Товариства.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного року - факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства розмiр, - вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства розмiр , - протягом звiтного року не здiйснювалися.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Компанiї належать: юридичнi особи, якi мають можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Компанiї або суттєво впливати на прийняття нею фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких Компанiя має такi можливостi - це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за дiяльнiстю Компанiї, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування, керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Компанiї i члени родин вище зазначених осiб. Перелiк пов’язаних сторiн визначається Компанiєю, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму. У рамках поточної дiяльностi у 2017 роцi Товариство мало наступнi операцiї з пов’язаними особами: 1. Акцiонер: ТОВ «Азовллойд» (код ЄДРПОУ – 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444 %. Країна: Україна Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна . Вид операцiї : Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2 . Згiдно Договору оренди б/н вiд 16.05.2014 . Сума : 1 тис. грн. Питома вага : 1,2 % 2. Акцiонер: ТОВ «Укллойд» (код ЄДРПОУ – 31030564), частка у Статутному капiталi 5,05% Країна: Україна Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Вид операцiї : Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2 . Згiдно Договору оренди б/н вiд 01.01.2016. Сума : 1 тис. грн. Питома вага : 1,2 % 3. Акцiонер: ТОВ «Азовллойд» (код ЄДРПОУ – 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444%. Країна: Україна Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна . Вид операцiї : Отримання в оренду нежитлового примiщення (99,3 кв.м) за адресою: м.Марiуполь, пр. Лунiна, 18, оф.3 згiдно Договору оренди №1/А-1 вiд 29.04.2014 Сума : 79 тис. грн. Питома вага : 97,6 % Всього : 81 тис. грн. Питома вага : 100 % Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (пов’язаним особам) за 2017 рiк: Найменування категорiї - Провiдний управлiнський персонал. Витрати на оплату працi - 204 тис. грн. Єдиний соцiальний внесок - 45 тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2015 року), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 04 травня 2017 року. Аудиторський висновок (звiт) складений вiдповiдно до вимог роздiлу IV Методичних рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, що подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за результатами аудиту рiчної звiтностi та звiтних даних фiнансових установ за 2017 рiк, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 01.02.2018р. №142.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Iнформацiя про зовнiшнього аудитора: Код за ЄДРПОУ: 35319183 Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» (Аудитор) , скорочено : ТОВ «АК «ПАРТНЕР-АУДИТ» Мiсцезнаходження: Україна, 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Миру, 106
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж аудиторської дiяльностi – десять з половиною рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» - надає послуги Приватному акцiонерному товариству "Страхова компанiя АЗIНКО" протягом п’яти рокiв.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» iншi аудиторськi послуги , окрiм пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi, - фiнансовiй установi протягом року не надавалися.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора - не було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Аудиторськi послуги з пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi надавалися за : - 2013г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» , - 2014г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ», - 2015г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» - 2016 г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» - 2017 г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» Протягом останiх п`яти рокiв – змiни аудитора не вiдбувалося.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення з боку Аудиторської Палати України до ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» - не застосовувалися. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи , що пiдтверджена аудиторським висновком , органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, - не виявленi .
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Захист прав споживачiв в ПрАТ "СК "АЗIНКО" забезпечується : шляхом проведення систематичного контролю за якiстю надання послуг клiєнтам компанiї; шляхом надання клiєнтам повної та достовiрної iнформацiї стосовно страхових послуг компанiї - як в офiсi товариства, так i через свiй веб-сайт; шляхом надання клiєнтам контактних данних , за допомогою яких вони можуть отримати будь-яку iнформацiю стосовно придбаних страхових продуктiв або допомогу у разi потреби; шляхом забезпечення прозоростi та вiдкритостi в своєї дiяльностi на страховому ринку задля надання споживачевi свободи вибору тiєї компанiї та тих страхових программ та послуг, якi найкраще вiдповiдають потребам споживачiв. В товариствi розроблено механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг. У разi надходження скарги : 1. Голова правлiння (або його заступник) розглядає скаргу . 2. Голова правлiння (або його заступник) дає розпорядження керiвникам пiдроздiлiв , якi мають вiдношення до предмету скарги та начальнику юридичного вiддiлу - провести внутрiшнє розслiдування предмету скарги, та встановлює термiн для пiдготовки звiту про результати розслiдування . 3. Пiдготовленi матерiали подаються на розгляд правлiня товариства. 4. Правлiння товариства розглядає результати внутрiшньго розслiдування, приймає рiшення стосовно задоволення або незадоволення скарги, визначає винних осiб та спосiб усунення причин , якi призвели до подання скарги. 5.На пiдставi затверджених результатiв внутрiшньго розслiдування , згiдно рiшення, прийнятого правлiнням, - керiвник юридичного вiддiлу (за пiдписом голови правлiння або його заступника) готує вiдповiдь споживачу фiнансових послуг, вiд якого надiйшла скарга.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
У разi надходження - скарги розглядає голова правлiння - Никитюк Олександр Леонтiйович або заступник голови правлiння – Хромова Ольга Iванiвна.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою - не надходило.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання фiнансовою установою фiнансових послуг протягом звiтного року - не було.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 34
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса провулок Хорива, буд.4, кв.2, м. Київ, 04071
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 401 385 292
первісна вартість 1001 558 577 491
накопичена амортизація 1002 157 192 199
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1343 1130 1344
первісна вартість 1011 2835 2666 2547
знос 1012 1492 1536 1203
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 45 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 100 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1898 4115 1636
II. Оборотні активи
Запаси 1100 8 13 4
Виробничі запаси 1101 8 13 4
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1950 3545 17
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

218

20

101
з бюджетом 1135 81 4 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 81 0 0
з нарахованих доходів 1140 354 323 236
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3253 5888 3954
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 25672 31318 22393
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 25672 31318 22393
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 1
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 7453 3290 1167
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 5693 240 182
резервах незароблених премій 1183 1760 3050 985
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 38989 44401 27875
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 40878 48516 29511

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12000 12000 12000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 532 2994 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 16929 16929 1199
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1222 1029 11652
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 28239 32952 24851
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 9736 5903 2368
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 6555 807 315
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 3181 5096 2053
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 9736 5903 2368
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 40 54 24
за розрахунками з бюджетом 1620 24 1072 370
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 1048 0
за розрахунками зі страхування 1625 20 23 1
за розрахунками з оплати праці 1630 90 101 12
за одержаними авансами 1635 0 15 533
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 1
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 2640 8155 0
Поточні забезпечення 1660 72 231 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 17 10 1351
Усього за розділом IІІ 1695 2903 9661 2292
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 40878 48516 29511

Примітки Основнi засоби i нематерiальнi активи.
Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 «Основнi засоби», який є мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 29 МСФЗ ( IAS) 16, i обрало модель облiку для основних засобiв за собiвартiстю.
Модель облiку за собiвартiстю припускає, що пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв облiковується за його первiсної вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, визнаних згiдно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв".
Пiд збитком вiд знецiнення розумiється сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування; очiкуваного вiдшкодування - найбiльша з двох величин: чистої цiни продажу i цiнностi використання активу.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця.
За 2017 рiк на основнi засоби нараховано амортизацiї на суму 161 тис. грн.
Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв пiдприємства на початок 2017р. складала 1343 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть 2835 тис.грн., знос – 1492 тис.грн.
В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв.
У 2017 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 85 тис. грн., у тому числi:
- за рахунок придбання комп’ютерної технiки на суму 24 тис. грн.;
- за рахунок придбання меблiв на суму 11 тис.грн;
- за рахунок встановлення сигналiзацiї в орендованому нежитловому примiщеннi, розташованому за адресою: м. Марiуполь, пр.Адм.Лунiна, 18 на суму 11 тис. грн.,
- за рахунок встановлення пандусу в примiщеннi, розташованому за адресою: м.Київ, пров. Хорива, б.4 кв.2 на суму 39 тис.грн.
Вибуття основних засобiв у 2017 роцi пов’язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї комп’ютерного обладнання та меблiв у кiлькостi 15 одиниць на суму 29 тис. грн. та переведенням до складу iнвестицiйної нерухомостi нежитлове примiщення, розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, 24/21 у сумi 225 тис.грн.
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв переоцiнка у 2017 роцi не проводилась.
Станом на 31.12.2017 р. балансова вартiсть основних засобiв склала (стр. 1010) 1130 тис. грн.
та у розрiзi груп представлена таким чином :
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 577 тис. грн.;
- машини та обладнання - 46 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 226 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 9 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 1 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи – 271 тис. грн.
у т.ч.: первiсна вартiсть (стр. 1011) – 2666 тис .грн.; знос (стр. 1012) – 1536 тис. грн.

Балансова вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства (стр. 1000) на 31.12.2017р. склала 385 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть (стр. 1001) – 577 тис.грн., накопичена амортизацiя (стр. 1002) – 192 тис. грн.
Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи включають капiталiзоване комп’ютерне програмне забезпечення (бази даних), веб-сайт. Нематерiальнi активи облiковуються за вартiстю придбання. Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку та звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи зi строку корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи iз юридичних прав Товариства на нематерiальний актив.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових та наявнiсть ознак зменшення корисностi.
Збiльшення нематерiальних активiв на суму 19 тис. грн. пов’язане з подальшим створенням бази даних пiдприємства та вдосконаленням веб-сайту (такi витрати амортизують протягом перiоду їх корисного використання (10 рокiв) з дати їх застосування). Нематерiальнi активи станом на 31.12.17 представленi у виглядi безстрокових лiцензiй з надання послуг по страхуванню у сумi 252 тис. грн., бази даних пiдприємства у сумi 247 тис. грн. та веб-сайту aic.com.ua у сумi 78 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
До iнвестицiйної нерухомостi вiднесено об’єкт нерухомостi: нежитлове премiщення, розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, 24/21, площею 53,3 кв.м
Iнвестицiйної нерухомостi вiдображається в облiку вiдповiдно до вимог МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi утримуються з метою отримання орендних платежiв.
Товариство обрало модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може визначатися iз залученням незалежного оцiнювача або самостiйно. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є поточнi цiни, що iснують на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за подiбних умов угод про оренду або iнших контрактiв. Товариство намагається визначити будь-якi рiзницi в характерi, мiсцеперебуваннi чи станi власностi або в контрактних умовах угод про оренду чи iнших контрактiв стосовно нерухомостi.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi у 2017 роцi визначена Товариством самостiйно на основi поточних цiн, що iснували на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за подiбних умов угод про оренду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазначена у Договорах оренди нежитлових примiщень.
Довгостроковi фiнансовi активи.
Станом на 31.12.16 на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 45 тис. грн. у виглядi простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» (код за ЄДРПОУ 35043708) в кiлькостi 90 шт, номiнальною вартiстю 500 грн.
Товариство не має контролю та суттєвого впливу по вiдношенню до ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», тому дана iнвестицiя не консолiдується та не вважається асоцiйованою компанiєю.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшенням вiд 21.04.16 №468 ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» включено до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi. Рiшенням вiд 21.04.16 року №469 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зупинила з 27.04.16 обiг цiнних паперiв ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс».
Таким чином, акцiї ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», що облiкуються на балансi Товариства не є контрольованими та не дадуть майбутньої економiчної вигоди. Згiдно МСФЗ вони не можуть бути классифiкованi як актив з причин невiдповiдностi критерiям визнання. У 2017 роцi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у суммi 45 тис.грн. було списано на витрати.
Запаси.
Облiк запасiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є мiжнародним стандартом, що регулює порядок облiку запасiв .
Встановити, що початковою оцiнкою придбаних запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати на придбання, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з запасами.
До складу запасiв у 2017 роцi, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 «Запаси» вiднесенi: паливно-мастильнi матерiали (газ, бензин А-95 у талонах) та iншi матерiали (страховi полiси, договори страхування, розрахунковi квитанцiї та книги РРО). Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей.
За звiтний перiод балансова вартiсть запасiв збiльшилася на 5 тис. грн. та станом на 31.12.2017р. складає 13 тис. грн.

Дебiторська заборгованнiсть.
Дебiторська заборгованiсть протягом 2017р. збiльшилася на 3924 тис грн. i станом на 31.12.2017 р. склала 9780 тис.грн .
Поточна дебiторська заборгованнiсть за страховими премiями (роботи, товари, послуги) протягом 2017 р. збiльшилася на 1595 тис.грн. i станом на 31.12.2017 р. склала 3545 тис.грн. (стр. 1125).
I. Розрахунки зi страхувальниками - нерезидентами за послуги страхування – 2944 тис. грн.:
Найбiльш великi дебiтори :
- Marine Risk Solutions Inc., Панама (26000 дол.США) – 731 тис. грн.;
- Marine Risk Solutions Inc., Панама (66000 евро) – 2213 тис. грн
II. Розрахунки зi страхувальниками - резидентами за послуги страхування - 353 тис. грн. , в тому числi:
1) Медичне страхування - страхувальники фiзичнi особи – 45 тис. грн.
2) Страхування наземного транспорту (окрiм залiзничного) – 287 тис. грн., з них:
Найбiльш великi дебiтори :
- ПАТ «ДIАМАНТБАНК» - 48,9 тис. грн.;
- ТОВ «АЗОВ-КОНТРОЛЗ» - 22 тис. грн.;
- ТОВ «Автоматизацiя ТераВатт Груп» - 18 тис. грн.
3) Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)– 20 тис. грн. ( дебiтор - ТОВ «Данубiус»),
4) Iншi види страхування - 1 тис. грн.
III. Розрахунки з перестраховиками - резидентами зi сплати перестрахувальних премiй – 248 тис. грн.:
- з ПрАТ «СК «Брокбiзнес» - 45 тис. грн
- з ПрАТ «СК Теком» - 203 тис. грн.
На 31 грудня 2017 р. немає дебiторської заборгованостi за операцiями страхування та перестрахування, яка була б простроченою. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з причини розiрвання договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в обумовленому договорi термiн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (стр.1130) протягом 2017р. зменшилася на 198 тис.грн. i станом на 31.12.17 складає 20 тис. грн., у т.ч.
- Розрахунки за послуги по обов’язковому страхуванню цивильної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (За договором доручення з ПрАТ «АСК «IНГО Україна») – 5 тис. грн.
- Сплаченi судовi збори для вiдкриття виконавчих впроваджень – 4 тис. грн.
- Гарантiйний платiж ТОВ «Максбург Групп» згiдно Договору оренди примiщення № 01-02/17 вiд 27.01.17 – 3 тис. грн.
- Iнша дебiторська заборгованiсть за виданими авансами контрагентам – 8 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр. 1135) станом на 31.12.17 становить 4 тис. грн. - з податку на землю
Дебiторська заборгованiсть за рахунками за нарахованими вiдсотками (стр. 1140) станом на 31.12.17 складає – 323 тис.грн. : проценти по залишкам грошових коштiв на поточних рахунках - 21 тис. грн. та депозитних рахунках – 302 тис. грн.;

Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть (стр.1155) станом на 31.12.17 становить – 5888 тис. грн., у т.ч. :
- розрахунки за претензiями – 6 тис.грн.
- Дебiторська заборгованiсть за Договором про вiдступлення права вимоги вiд 02.11.2010 року до АКБ „Трансбанк”. Згiдно Договору про збiльшення строку позовної давностi вiд 03.04.2014 збiльшено строк позовної давностi до 10 рокiв – 652 тис. грн.
- Дебiторська заборгованiсть за виплатами в порядку регресу нерезидента. ПрАТ "СК "АЗIНКО" сплатило ПрАТ "УДП" страхове вiдшкодування у сумi 137 тис. євро, размер франшизи 5 тис.евро (132 тис.евро) Заява вiд 04.12.17 на вiдшкодування збитку винною стророною Тiндалл Рiлэй Ко Лiмiтед (судновласник т/х "Iркутськ"), об’єкт страхування т/х «Молдавiя» - 4430 тис.грн.
- Дебiторська заборгованiсть за виплатами в порядке регресу, з урахуванням нарахованого резерву – 571 тис. грн.;
- Дебiторська заборгованiсть за частками страхових виплат/ вiдшкодувань, належних до сплати перестраховиками-резидентами – 47 тис. грн.
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з вiдступлання прав вимог з ТОВ «Фiнансова компанiя «АФIНАЖ» - 131 тис. грн.;
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з СК «IНГО-Україна» (комiсiйна винагорода по страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв) – 16 тис. грн.;
- Iнша дебiторська заборгованiсть – 35 тис. грн.
Поточнi зобов’язання.
Фiнансовi зобов’язання вiдображенi за справедливою вартiстю. Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають кредиторську заборгованiсть, яка виникає при здiйсненнi страхової дiяльностi та iншу кредиторську заборгованiсть Станом на 31 грудня 2017 р. у Товариства вiдсутня довгострокова кредиторська заборгованiсть.
Розмiр поточних зобов’язань (стр. 1695) – 9661 тис.грн., до складу яких включено:
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017 р. становить -
= за товари, роботи, послуги ( стр.1615) - 54 тис. грн.; у т.ч. :
- членськi внески ЛСОУ – 39 тис. грн.
- Пов’язана особа: ТОВ „Азовллойд”, (за оренду примiщення м. Марiуполь) – 8 тис. грн.
- iншi – 7 тис. грн.
= за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) – 1072 тис. грн. у т. ч. :
- Податок на прибуток (стр. 1621) – 1048 тис. грн.
- ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) – 22 тис. грн.;
- Податок на нерухомiсть, податок на землю - 2 тис. грн.
= за розрахунками зi страхування -єдиний соцiальний внесок (стр.1625) – 23 тис.грн.;
= за розрахунками з оплати працi (стр. 1630) – 101 тис.грн.
= за одержаними авансами (стр. 1635) - 15 тис.грн : гарантiйний платiж за Договором оренди нежитлового примiщення вiд 03.07.17 ТОВ «ТАБАТА».
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (стр. 1650) – 8155 тис.грн. у т.ч. :
- Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страхувальникiв за Договорами страхування медичних витрат та наземного транспорту – 18 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв нерезидентiв: AMET VENTURES LIMETED, London,England – 1 тис. дол. США – 30 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами страхування – 55 тис. грн., в т.ч. :
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) – 47 тис. грн.;
страхування водного транспорту – 4 тис. грн.;
- iншi види страхування – 4 тис. грн.
-
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами страхування (облiгатор) – 166 тис. грн
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) – 3490 тис. грн., в т.ч. :
- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 52 тис. євро – 1745 тис. грн.;
- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 52 тис. Євро – 1745 тис. грн.
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних премiй - 3917 тис. грн, в т.ч. :
- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 58,5 тис. євро – 1958 тис. грн.;
- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 58,5 тис. євро – 1958 тис. грн.
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) – 111 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами фiзичними та юридичними особами за Договорами доручення – 354 тис. грн.;
- Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 14 тис. грн.
Поточнi забезпечення
Товариство створює «Резерв майбутнiх витрат i платежiв» для оплати вiдпусток, якi не були використанi в поточному перiодi (забезпечення майбутнiх витрат та платежiв на виплату вiдпусток), визнаються пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдпустки, та визначаються за облiковою оцiнкою ресурсiв, необхiдних для компенсацiї. При формуваннi забезпечення (резерву) оплати вiдпусток Товариство керується МСБО 19 «Виплати працiвникам». Розрахунок суми забезпечень проводиться щомiсячно.
Станом на 31.12.17 поточнi забезпечення (стр. 1660) складають 231 тис. грн., та являють собою суму нарахованого резерву вiдпусток.
Iншi поточнi зобов’язання (стр.1690) – 10 тис грн. у т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками , не пов’язана зi страховою дiяльнiстю – 3 тис. рн.
- iнша кредиторська заборгованiсть – 7 тис. грн.
Власний капiтал .
Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2017 р.(стр.1495) – 32 952 тис. грн., у т.ч. :
- Зареєстрований статутний капiтал (стр. 1400) – 12 000 тис. грн.- подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна..
- капiтал у дооцiнках (стр. 1405) – 2994 тис грн. у тому числi дооцiнка нежитлових примiщень у суммi – 2666 тис.грн. ; дооцiнка транспортних засобiв у сумi - 328 тис.грн
- резервний капiтал (стр. 1415)– 16 929 тис. грн. , т.ч. :
• 15 254 тис. грн. – сума, яка сформована з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування згiдно з вимогами Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв - згiдно рiшенню Наглядової Ради Товариства вiд 28.04.2014р. про формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку;
• 1675 тис.грн. –резервний капiтал, який формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк.
- нерозподiлений прибуток (стр. 1420) складає – 1 029 тис. грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 5003 4397
Премії підписані, валова сума 2011 13553 9811
Премії, передані у перестрахування 2012 7925 5399
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1915 -255
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 1290 -270
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1434 ) ( 1275 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 1390 ) ( 213 )
Валовий:
 прибуток

2090

2179

2909
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 295 -365
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 5748 -5898
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -5453 5533
Інші операційні доходи 2120 7252 5399
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2211 ) ( 2099 )
Витрати на збут 2150 ( 3059 ) ( 2162 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4625 ) ( 12727 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 169 ) ( 9045 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4647 5117
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 891 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

3587

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 3928 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1336 1031
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2251

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 4959 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2462 279
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2462 279
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2462 279
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4713 -4680

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 154 138
Витрати на оплату праці 2505 2284 2187
Відрахування на соціальні заходи 2510 478 458
Амортизація 2515 196 143
Інші операційні витрати 2520 8217 15337
Разом 2550 11329 18263

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 800000 800000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.81375 -6.19875
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Доходи i витрати Товариства за страховою дiяльнiстю визнаються згiдно МСФЗ 4 «Страховi контракти». Згiдно вимог пiдготовки фiнансової та податкової звiтностi Товариство застосовує принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат: витрати звiтного перiоду визнаються одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi.
Операцiйний дохiд вiд страхової дiяльностi (дохiд страховика) складається з:
- суми зароблених страхових премiй (платежi, внески) за договорами страхування (спiвстрахування), отриманого перестрахування, за мiнусом переданих ризикiв перестрахування (вихiдне перестрахування) та суми змiни резервiв незароблених премiй з урахуванням частки перестраховикiв в резервах;
- комiсiйної винагороди за договорами, переданими в перестрахування;
- частки страхових сум i вiдшкодувань, якi компенсованi перестраховиками.
Чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010) протягом звiтного року зросли на 606 тис. грн. та склали – 5003 тис. грн. , - розрахованi наступним чином :
суми премiї пiдписаної (валова сума) (стр. 2011) - 13553 тис. грн. та змiни частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (стр. 2014) – 1290 тис. грн. за вирахуванням суми премiї, переданої у перестрахування (стр. 2012) – 7925 тис. грн., та змiни резерву незароблених премiй , валова сума (стр. 2013) – 1915 тис. грн.
Сума страхових премiй (стр. 2011) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року – становить 13553 тис. грн., та представлена таким чином:
- Обов’язкове страхування – 154 тис. грн.;
- Добровiльне майнове страхування – 12548 тис грн.;
- Добровiльне особисте страхування – 509 тис. грн.;
- Добровiльне страхування вiдповiдальностi – 342 тис. грн.
Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
До витрат собiвартостi страхових послуг вiдносяться страховi виплати, витрати пов'язанi з врегулюванням страхових подiй, iншi витрати собiвартостi . Собiвартiсть реалiзованих послуг – (стр. 2050) складає – 1434 тис. грн.
Чистi понесенi збитки (стр. 2070) за страховими виплатами у 2017 роцi становлять 1390 тис. грн., якi розраховуються як рiзниця мiж страховими виплатами у розмiрi 9996 тис.грн. та компенсацiєю за виплатою часток перестраховикiв у розмiрi 8606 тис.грн.
Валовий прибуток – (стр. 2090) - 2179 тис. грн. , який розраховується наступним чином:
чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010) – 5003 тис.грн. за вирахуванням собiвартiстi реалiзованих послуг (стр. 2050) – 1434 тис. грн. та чистих понесених збиткiв за страховими виплатами (стр. 2070) – 1390 тис. грн.
Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв (стр. 2110) становить у 2017 роцi 295 тис.грн., який розраховуються як рiзниця мiж валовою сумою змiн iнших страхових резервiв (стр. 2111) у розмiрi 5748 тис.грн. та змiною частки перестраховикiв в iнших страхових резервах (стр. 2112) у розмiрi 5453 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи (стр. 2120) – 7252 тис. грн., у тому числi :
- Дохiд, вiд списання кредиторської заборгованостi – 718 тис. грн.;
- Дохiд вiд безоплатно отриманих ТМЦ - 4 тис. грн.
- Агентська винагорода за договорами страхування – 212 тис. грн.;
- Дохiд вiд вiдновлення вартостi знецiненних фiнансових активiв згiдно Договору про вiдступлення права вимоги - 1371 тис. грн.;
- Тантьєма ( дохiд одержаний вiд участi в перестрахуваннi вiд нерезидентiв) – 405 тис. грн.;
- Дохiд вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) - 4314 тис. грн.;
- Дохiд вiд операцiйної оренди нежитлового примiщення – 129 тисю грн.;
- Компенсацiя комунальних послуг – 11 тис. грн.;
- Iншi операцiйнi доходи - 88 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати (стр.2130) – 2211 тис. грн., в тому числi :
- Витрати на оплату працi – 1357 тис. грн.
- Витрати на соцiальнi заходи – 273 тис. грн.
- Амортизацiя – 196 тис. грн.
- Витрати на вiдрядження – 7 тис. грн.
- Аудиторськi послуги - 25 тис. грн.
- Послуги актуарiя - 6 тис. грн.;
- Телекомунiкацiйнi витрати - 27 тис. грн.
- Комунальнi послуги - 34 тис. грн
- Обслуговування оргтехнiки, програмного забезпечення - 77 тис. грн.
- Пiдписка на перiодичнi видання - 4 тис. грн.
- Членськi внески до Лiги страхових органiзацiй - 36 тис. грн.
- Iншi адмiнiстративнi витрати - 169 тис. грн.

Витрати на збут (стр. 2150) – 3059 тис грн. – включають:
- Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати) – 2863 тис. грн.;
- Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування - 174 тис. грн.;
- Iншi витрати на збут – 22 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати (стр. 2180) – 4625 тис. грн., у тому числi :
- Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти – 28 тис. грн.;
- Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 10 тис. грн.;
- Списання безнадiйної заборгованостi - 259 тис. грн.;
- Формування резерву сумнiвних боргiв – 354 тис. грн.;
- Страхування фiнансових ризикiв - 202 тис. грн.;
- Витрати на утримання автотранспорту - 115 тис. грн.;
- Судовi витрати - 13 тис. грн.;
- Витрати на оперативну оренду нежитлових примiщень - 131 тис. грн.;
- Частка , належна перестраховику вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) - 3422 тис. грн.;
- Iншi операцiйнi витрати - 91 тис. грн.
Фiнансовi витрати (стр. 2250) – 891 тис. грн. – це фiнансовi втрати вiд вiдступлення вимог ТОВ «Фiнансова компанiя «АФIНАЖ»
Iншi фiнансовi доходи (стр. 2220 ) – нарахованi вiдсотки за депозитами - 4647 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток – (стр. 2300) – 1336 тис. грн.
Чистий фiнансовий результат – прибуток (стр. 2350) - 2251 тис грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1463 654
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 176 129
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 21760 10068
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 21856 11859
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 689 )

( 489 )
Праці 3105 ( 1843 ) ( 1770 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 475 ) ( 478 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 691 ) ( 1202 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 206 ) ( 751 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 485 ) ( 451 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 27 ) ( 19 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 16728 ) ( 8859 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 19125 ) ( 7778 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5677 2117
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 104 ) ( 72 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 9 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -104 -81
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5573 2036
Залишок коштів на початок року 3405 25672 23619
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 73 17
Залишок коштів на кінець року 3415 31318 25672

Примітки Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi, грошi на рахунках у банках. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi по курсу Нацiонального банку на день складання фiнансової звiтностi.
Грошовi кошти Товариство розмiщує з урахуванням безпечностi, прибутковостi в банкiвських установах, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною рейтинговою шкалою, не нижче ua А-.
Станом на 31 грудня 2017 року :
За стр. 3095: “Iншi надходження” - 21 856 тис. грн. , у т.ч. :
- розрахунки по нарахованим доходам (% по депозиту в нац. валютi) – 4499 тис. грн.
- виконання зобов’язань перестраховикiв-резидентiв перед ПрАТ «СК «АЗIНКО» - 281 тис. грн.;
- агентська винагорода , у т.ч. вiд «IНГО-Україна» - 570 тис. грн.
- розрахунки зi страховиками-резидентами за надання страхових послуг – 652 тис. грн.
- доход вiд реалiзацiї iнвалюти – 15656 тис. грн.
- доход вiд аренди та компесацiї комунальних послуг – 123 тис. грн.
- розрахунки за виданними авансами – 7 тис. грн.
- розрахунки з вiтчизняними поставщиками – 2 тис. грн.
- iншi надходження - 66 тис. грн.
За стр. 3190 : “Iншi витрачення” - 19 125 тис. грн., у т.ч. :
- собiвартiсть реалiзованої iнвалюти – 15688 тис. грн.
- облiк зобов’язань ПрАТ «СК «АЗIНКО» згiдно договорiв доручення з виплат комiсiйної винагороди повiренним ( юридичнi та фiзичнi особи)– 2620 тис. грн.
- облiк зобов’язань ПрАТ «СК «АЗIНКО» згiдно договорiв доручення по перерахуванню страхових платежiв (за реалiзованi полiси)- 558 тис. грн.
- розрахунки по виданним авансам («Iнго-Україна») – 101 тис. грн.
- списання безнадiйних депозитiв – 100 тис. грн.
- адмiнiстративнi витрати – 9 тис. грн.
- поштовi витрати – 2 тис. грн.
- iншi витрачення – 47 тис. грн.
Грошовi кошти за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року представленi таким чином:
В нацiональнiй валютi - 30 943 тис. грн. :
- поточнi рахунки – 671 тис. грн.
- депозитнi рахунки – 30 272 тис. грн.
В iноземнiй валютi - 375 тис. грн.
- поточнi рахунки – 375 тис. грн.
- депозитнi рахунки – « - » тис. грн.
Депозити станом на 31.12.17 по строкам розмiщення представленi наступним чином:

Депозити до 3 мiсяцiв у нац.валютi -
Депозити до 3 мiсяцiв у iноземнiй валютi -
Депозити до 1 року у нац.валютi 26 022 тис. грн
Депозити до 1 року у iноземнiй валютi -
Депозити до 2-х рокiв у нац.валютi 4 250 тис. грн
Депозити, не обмеженi для використання -
___________________________________________________________________________
Всього 30 272 тис. грн
Концепцiя депозитiв: На 31 грудня 2017 р. депозити розмiщенi у 8 банках. Середня дохiднiсть за депозитами у нацiональнiй валютi у 2017 роцi складає 15,0 % рiчних.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки При складаннi фiнансової звiтностi Товариство обрало спосiб складання "Звiту про рух грошових коштiв" за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту (форма №3).
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12000 532 0 16929 -1222 0 0 28239
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 12000 532 0 16929 -1222 0 0 28239
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2251 0 0 2251
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 2462 0 0 0 0 0 2462
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 2462 0 0 0 0 0 2462
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 2462 0 0 2251 0 0 4713
Залишок на кінець року 4300 12000 2994 0 16929 1029 0 0 32952

Примітки Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2017 р.( рядок 4300, графа 10) – 32 952 тис. грн., у т.ч. :
- статутний капiтал (графа 3) – 12 000 тис. грн.;
- капiтал у дооцiнках (графа 4 ) – 2 994 тис. грн.
- резервнiй капiтал (графа 6) - 16 929 тис. грн.
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (графа 7) – 1 029 тис.грн.
Статутний капiтал
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Державна частка у статутному капiталi вiдсутня. Станом на 31.12.2017 Статутний капiтал Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України
Станом на 31 грудня 2017 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000 грн., подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
Капiтал у дооцiнках
Станом на 31.12.2017 «Капiтал у дооцiнках» становить 2994 тис.грн., у тому числi дооцiнка нежитлових примiщень у суммi – 2666 тис.грн. дооцiнка транспортних засобiв у сумi - 328 тис.грн
Резервний капiтал товариства становить 16 929 тис. грн. , та складаэться з :
- Резервного капiталу, який формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк. Загальна сума резервного капiталу станом на 31.12.2017 року становить 1675 тис.грн.
- Iнших резервiв: з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, яка згiдно з вимогами Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, - 28.04.2014р. зi згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК «Азов» прийнято рiшення про формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства у розмiрi 15254 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -
- це чистий прибуток, що не розподiлений мiж учасниками; станом на 31.12.17 становить - 1029 тис.грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО»
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
1 . Загальна iнформацiя.
1.1. Повна назва пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя АЗIНКО».
1.2. Скорочена назва пiдприємства: ПрАТ «СК «АЗIНКО».
1.3. Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування): Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя АЗIНКО» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя Азов». Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя Азов» було створено згiдно iз законодавством України 09.12.1996 року.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя Азов» було перейменоване у Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя АЗIНКО» вiдповiдно до Протоколу №28 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2014 р. Статут ПрАТ «СК «АЗIНКО» у новiй редакцiї затверджено Загальними зборами акцiонерiв та зареєстровано Реєстрацiйною службою Марiупольського мiського управлiння юстицiї Донецької областi 27.06.2014р. за №12741050023000564.
Нова редакцiя Статуту затверджена Загальними зборами акцiонерiв (Протокол
№31 вiд 28.04.2017р.) Державна реєстрацiя нової редакцiї Статуту Товариства вiд
24.05.2017р.
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи ПрАТ «СК «АЗIНКО» видане серiї СТ № 101 вiд 23.09.2014р. Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
1.4. Юридична адреса: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2.
1.5. Фактична адреса: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2.
1.6. Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство. Згiдно з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року ПрАТ «СК «АЗIНКО» припинило дiю структурних пiдроздiлiв у мiстах Києвi, Днiпрi, Запорiжжi, Донецьку, Марiуполi. У 2017 роцi в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» i зi смiною складу акцiонерiв Товариства затверджено Статут у новiй редакцiї.
Розмiр зареєстрованого i сплаченого статутного капiталу становить 12 000 000 грн. Державна частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня.
Згiдно iз Статутом учасниками Товариства є:
(данi наведенi у вiдсотках)
31.12.2017р. 31.12.2016

ТОВ «Фор Сизонз Шипменеджмент Кампанi ЛТД» - 45,468
(Код ЄДРПОУ 24071826)
ТОВ «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал» 22,734 -
(Код ЄДРПОУ 30575383)
ТОВ «АЗОВЛЛОЙД» (Код ЄДРПОУ 21949346) 59,444 41,25675
ТОВ «УКЛЛОЙД» (Код ЄДРПОУ 31030564) 5,05 5,05
ТОВ «Судоплавна компанiя «КОМЕТАС» 4,041 4,041
(Код ЄДРПОУ 13482986)
Никитюк Олександр Леонтьович 7,88975 3,343
(IН 2187410217)
Нiкiтюк Євген Олександрович 0,84125 0,84125
(IН 3028905618)
Всього: 100,00 100,00
1.7. Країна реєстрацiї: Україна
1.8. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://aic.com.ua/.
1.9. Адреса електронної пошти: aic@aic.com.ua.
1.10. Станом на 31 грудня 2017 року i на 31 грудня 2016 р. кiлькiсть працiвникiв вiдповiдно 33 i 36 осiб.
1.11. Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах з особливостями оподаткування страховика . Податковий облiк здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України, згiдно вимог Податкового кодексу України.
1.12. Товариством застосована автоматизована форма ведення бухгалтерського облiку, бухгалтерiю очолює Головний бухгалтер.
1.13. Основною метою дiяльностi Товариства є здiйснення господарської дiяльностi, спрямованої на одержання прибутку для наступного його розподiлу мiж Акцiонерами Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є здiйснення страхування, перестрахування i спiвстрахування за всiма його видами, а також фiнансова дiяльнiсть, яка пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Для цього Товариство укладає договори обов’язкового та добровiльного страхування з українськими та iноземними юридичними особами, громадянами України, приймає вiд них платежi (внески) як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi та виплачує страховi вiдшкодування.
1.14. Станом на 31.12.2017 року Товариство має 18 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з безстроковим термiном дiї, а саме:
№ лiцензiї Форма
страхування Види страхування Термiн дiї
лiцензiї
АЕ №522594 Добровiльне Страхування вiд нещасних випадкiв з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522591 Добровiльне Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522587 Добровiльне Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522581 Добровiльне Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522580 Добровiльне Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522579 Добровiльне Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522584 Добровiльне Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12 статтi 6 Закону України «Про страхування»); (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського, внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522582 Добровiльне Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522585 Добровiльне Страхування вiдповiдностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiднiсть перевiзника) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522586 Добровiльне Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522592 Добровiльне Страхування фiнансових ризикiв з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522578 Добровiльне Страхування медичних витрат з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522590 Обов’язкове Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного Бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522589 Обов’язкове Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522588 Обов’язкове Особисте страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522593 Добровiльне Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)). з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522583 Обов’язкове Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. з 15.08.2014 р
безстроковий
- Обов’язкове Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса з 24.12.2015 р
безстроковий
1.15. Вищим органом управлiння є Загальнi збори учасникiв Товариства.
Органами управлiння та контролю Товариства є:
- Загальнi збори Акцiонерiв Товариства;
- Наглядова Рада Товариства;
- Правлiння Товариства:
- Ревiзор Товариства.
Голова Правлiння Товариства – Никитюк О.Л.
Головний бухгалтер – Тюлькiна Л.В.
2. Основа представлення фiнансової звiтностi
2.1. Заява про вiдповiднiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає фiнансовий стан ПрАТ «СК «АЗIНКО» станом на 31 грудня 2017 року, а також результати його дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»). Склад цiєї iнформацiї визначається професiйним судженням керiвництва компанiї.
2.2. Загальнi положення
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ),
Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), якi виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Товариство веде облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi таких облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для приведення її у вiдповiднiсть МСФЗ у всiх суттєвих аспектах. Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає вимогам нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть включає:
- Форма № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан);
- Форма № 2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);
- Форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
- Форма № 4 Звiт про власний капiтал;
- Примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Цi примiтки є невiд’ємною частиною звiтностi i вiдповiдають фiнансовому стану та дiяльностi Товариства.
2.3. Функцiональна валюта й валюта представлення, ступiнь округлення
Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах українських гривень
2.4. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2017 року за звiтний перiод - календарний рiк: з 01 сiчня 2017 р. до 31 грудня 2017 р. Iнформацiя, що розкривається в фiнансовiй звiтностi, є зiставною, а саме: фiнансова iнформацiя розкривається за звiтний перiод i аналогiчнi перiоди попереднього року.
2.5. Безперервнiсть дiяльностi Товариства
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi допущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2017 р. управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами.

2.6. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати Товариство у звiтному перiодi не застосовувало, застосує з початку їх обов’язкового застосування.

• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 сiчня 2018 року. МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку, Товариство не очiкує значного впливу внаслiдок застосування МСФЗ (IFRS) 9.

• МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами». МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Товариство планує застосування даного стандарту з 1 сiчня 2018 року до облiку виручки вiд надання iнших послуг, крiм страхових i не очiкує значного впливу на фiнансову звiтнiсть.

• МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 13 сiчня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувала новий стандарт. Початок обов’язкового застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорiнно змiнює облiк у орендарiв. Вiн зобов’язує вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Згiдно IFRS 16 оренднi зобовязання розраховуються як дисконтування вартостi майбутнiх орендних платежiв, а активом є право користуння орендованого майна (right-of-use asset (ROU)), зникає визначення «операцiйна оренда». В подальшому активи ROU облiковуються вiдповiдно МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», а отже в звiтi про прибутки i збитки у орендаря будуть вiдображатися витрати з амортизацiї, фiнансовi витрати з оренди, а також можливi збитки вiд знецiнення активу ROU. Згiдно IFRS 16 будь яка оренда для орендатора - це операцiя фiнансування. Очiкується збiльшення активiв i пасивiв в бухгалтерському балансi. Змiни торкнуться характеру витрат i моделi визнання. Новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення власного i позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов’язкового застосування.

• МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувала новий стандарт, який присвячений облiку договорiв страхування, — МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рiвнi умови страховикiв, якi звiтують за МСФЗ, що надасть можливiсть користувачам оцiнити фiнансову стiйкiсть страховикiв.

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ».
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р.
• «Iнiцiатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)».
Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 “Звiт про рух грошових коштiв” щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено дострокове застосування.
Тепер в звiтi необхiдно вказувати:
- змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi;
- змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими бiзнесами;
- впливу змiн курсiв валют;
- змiни у справедливiй вартостi;
- iншi змiни.
Поправки стосуються тих зобов'язань, грошовi потоки за якими класифiкованi в звiтi про рух грошових коштiв як потоки вiд фiнансової дiяльностi. Вимоги про розкриття застосовуються також i щодо змiн у фiнансових активах (наприклад, активах, якi хеджують зобов'язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю) в разi, якщо мали мiсце або майбутнi грошовi потоки за такими фiнансовими активами будуть включенi до складу грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi.
Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змiн - полiпшити якiсть iнформацiї, що представляється для iнвесторiв.
Один iз способiв виконання вимоги до розкриття iнформацiї полягає в поданнi звiрки мiж залишками зобов'язань, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, на початок i кiнець перiоду, що розкриваються в звiтi про фiнансовий стан, включаючи їх змiни. Хоча цей спосiб i рекомендований стандартом, вiн може бути замiнений iншим, бiльш вiдповiдним, з позицiї, що звiтує. Головне, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли зв'язати статтi, включенi в звiрку, зi звiтом про фiнансове становище i звiтом про рух грошових коштiв.
Важливо показати змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, окремо вiд змiн в iншi активи i зобов'язання. Ретроспективно вимога не застосовується i за порiвняльний перiод iнформацiя не приводиться. Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
• МСБО (IAS) 12 Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках Комiтет МСФО запропонував поправки до МСФЗ (IAS) 12, якi уточнюють визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзацiйних збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12).
Стандарт доповнений iлюстрацiєю того, як в результатi зниження справедливої вартостi фiнансового iнструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає вiд’ємна податкова рiзниця. Адже при продажу або погашеннi такого активу органiзацiя отримає вирахування для цiлей оподаткування в розмiрi номiнальної (а не справедливої) вартостi активу i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Однак слiд враховувати обмеження мiсцевого податкового законодавства, а саме:
- чи можна повнiстю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими операцiями;
- чи є обмеження по залiку збиткiв за видами доходiв.
Змiни обов'язковi до застосування з 2017 року i можуть застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства:
• МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй»
Цi поправки були опублiкованi 20 червня 2016р. i вступають в силу починаючи для звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. i пiзнiше.
Затвердженi поправки стосуються трьох аспектiв i уточнюють окремi умови та ситуацiї, що виникають при виплатах, заснованих на пайових iнструментах компанiї. Всi три поправки були ранiше вже обговоренi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi.
Перша поправка присвячена облiку впливу умов вступу в права по платежах на основi акцiй з розрахунком грошовими коштами. Цiєю поправкою СМСФО уточнює, що для облiку ефекту умов вступу в пайовi права при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком грошовими коштами необхiдно застосовувати тi ж самi методи, як i при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком пайовими iнструментами. Зобов'язання має оцiнюватися на пiдставi найкращої оцiнки ймовiрностi виконання неринкових умов надання опцiону на дату набрання права.
Друга поправка стосується питань класифiкацiї операцiй по платежах на основi акцiй, розрахунок з якими здiйснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконаннi нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти:
- розрахунок пайовими iнструментами з спiвробiтниками i
- розрахунок грошовими коштами з податковими органами.
Третя поправка уточнює облiк змiн перiоду i умов платежу на основi акцiй, при яких операцiя з виплатою грошовими коштами перекласифiкується в операцiю з виплатою пайовими iнструментами. Оскiльки попередня редакцiя МСФЗ (IFRS) 2 не мiстила вказiвок щодо вiдображення подiбних модифiкацiй, що призводило до певної рiзноманiтностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифiкацiї угоди про виплату, заснованої на акцiях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облiк як виплати з розрахунком пайовими iнструментами.
Є деякi особливостi першого застосування опублiкованих поправок: компанiї звiльняються вiд пiдготовки порiвнянної iнформацiї, але можливо i ретроспективне застосування, якщо воно вибирається для всiх трьох поправок вiдразу. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
• IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi.
Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
3. Основнi принципи Облiкової полiтики.
3.1. Оцiнки, судження та припущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi. Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Допущення i зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, викликаних зазначеними змiнами. Товариство здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов’язань таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов’язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представленi далi.
3.2. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
- визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
3.3. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
3.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
3.5. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.6. Методики оцiнювання, якi використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, якi оцiненi за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за депозитними договорами
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки професiйних
оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
3.6. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2017 роцi порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року.

Продовження тексту приміток

3.7. Про облiкову полiтику Товариства
Основнi принципи облiкової полiтики, викладенi нижче, застосовувалися послiдовно при складаннi цiєї фiнансової звiтностi
Облiкова полiтика ПрАТ «СК «АЗIНКО» побудована вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» в частинi застосування в бухгалтерському облiку Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також з метою забезпечення на пiдприємствi єдиної методики вiдображення господарських операцiй та складання достовiрної фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика визначена Наказом №1 вiд 02 сiчня 2012 року «Про облiкову полiтику пiдприємства» та розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi використовуються при веденi облiку згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової (МСФЗ).
Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.
Перед складанням рiчного фiнансового звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до Наказу про iнвентаризацiю № 08-П вiд 01.12.2017 р.
3.8. Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi
Активами визнаються такi ресурси, якi контролюються Товариством у результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується приведе до збiльшення економiчних вимог.
Класифiкацiя активiв (необоротнi/оборотнi) та зобов‘язань за строками погашення (довгостроковi/поточнi) здiйснюється пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну iснування, користування, володiння ними Товариством в порiвняннi з їх операцiйним циклом. Тривалiсть операцiйного циклу складає один календарний рiк. Актив визнається оборотним, якщо: - його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу чи використання в межах звичайного операцiйного циклу;
- актив призначений для реалiзацiї (торгiвлi) або його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;
- актив являє собою грошовi кошти, за виключенням випадкiв наявностi обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов’язань протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.
Поточна дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд робiт i послуг та оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї на дату визнання.
Зобов’язання - заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, врегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду.
Зобов’язання визнається короткостроковим (поточним), якщо воно вiдповiдає одному iз наступних критерiїв:
- передбачається, що зобов’язання буде погашено в ходi звичайного операцiйного циклу;
- зобов'язання призначено, головним чином, для продажу;
- зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.
Товариство не має безумовного права вiдкласти погашення зобов’язання принаймнi протягом 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Зобов'язання, що не вiдповiдають жодному iз перерахованих критерiїв вважаються довгостроковими.
Частина довгострокових зобов'язань, що пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд останнього числа кожного календарного мiсяця, переводиться в поточнi зобов'язання на ту ж дату.
Капiтал - доля, що залишається в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань.
Дохiд - прирiст економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з вкладами власникiв.
Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, ведучих до зменшення капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (учасниками).
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi:
- вiдповiдають визначенню одного з елементiв;
- вiдповiдають критерiям визнання.
Критерiї визнання:
- iснує вiрогiднiсть здобуття або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, що вiдповiдає визначенню елементу;
- об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути надiйно вимiряна.
Всi активи, якi знаходяться у власностi Товариства, є контрольованими i достовiрно оцiненими. Активи i зобов’язання оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
3.9. Операцiї в iноземних валютах
Грошовi активи й зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi станом на звiтну дату, переводяться у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на звiтну дату. Негрошовi активи й зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi i вiдображенi по фактичним витратам, переводяться у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi переводу в iноземну валюту, вiдображаються у складi прибутку або збитку.
3.10 Облiк основних засобiв
Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 «Основнi засоби», який є мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб.
Первiсне визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його собiвартiстю. Структура первiсної вартостi основних засобiв визначається способом придбання об'єкта.
З 01.09.2015 року збiльшена мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв у розмiрi 6000,00 грн. згiдно п. 14.1.138 ПКУ.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 29 МСФЗ ( IAS) 16, i обрало модель облiку для основних засобiв за собiвартiстю.
Модель облiку за собiвартiстю припускає, що пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв облiковується за його первiсної вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, визнаних згiдно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв".
Пiд збитком вiд знецiнення розумiється сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування; очiкуваного вiдшкодування - найбiльша з двох величин: чистої цiни продажу i цiнностi використання активу.
Витрати на ремонт основних засобiв капiталiзуються у випадках, якщо в результатi збiльшуються або суттєво вдосконалюються вiдповiднi активи.
Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi згiдно Наказу.
Згiдно МСФЗ (IAS) 16 термiн корисної служби об'єкта основних засобiв - це перiод , протягом якого очiкується використання активу, що амортизується.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку визначається виходячи з таких допустимих строкiв корисного використання :
а ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 103, з них:
будiвлi, нежитловi примiщення ( квартири) - 30 рокiв;
б) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 5 рокiв, з них:
- Машини та обладнання - 5-10 рокiв;
в) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв;
г ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 рокiв до 5 рокiв;
д ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 рокiв.
е) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 117 - в межах строку дiї договору операцiйної оренди. Якщо полiтикою компанiї передбачено щорiчне продовження договору операцiйної оренди, то строк корисного використання встановлюється з урахуванням очiкуваного максимального термiну договiрних вiдносин ( 30 рокiв).
Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця.
Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою балансовою сумою активiв визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу вiдповiдно.
В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв.
У 2017 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 85 тис. грн., у тому числi:
- за рахунок придбання комп’ютерної технiки на суму 24 тис. грн.;
- за рахунок придбання меблiв на суму 11 тис.грн;
- за рахунок встановлення сигналiзацiї в орендованому нежитловому примiщеннi, розташованому за адресою: м. Марiуполь, пр.Адм.Лунiна, 18 на суму 11 тис. грн., встановлення пандусу в примiщеннi, розташованому за адресою: м.Київ, пров. Хорива, б.4 кв.2 на суму 39 тис.грн.
Вибуття основних засобiв у 2017 роцi пов’язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї комп’ютерного обладнання та меблiв у кiлькостi 15 одиниць на суму 29 тис. грн. та переведенням до складу iнвестицiйної нерухомостi нежитлове примiщення, розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, 24/21 у сумi 225 тис.грн.
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв переоцiнка у 2017 роцi не проводилась.
Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представлена таким чином:
Види основних засобiв Залишкова вартiсть на
31.12.2017 р., тис. грн. 31.12.2016р., тис. грн.
Будинки, споруди, передавальнi пристрої 577 757
Машини, обладнання 46 41
Транспортнi засоби 226 308
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 9 -
Iншi основнi засоби 1 3
Iншi необоротнi матерiальнi активи 271 234
Разом 1130 1343
Рух основних засобiв за перiод з 01.01.2016 по 31.12.2017 представлений таким чином:
Найменування ВСЬОГО Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини, обладнання Транспортнi засоби Iнструментиприлади,iнвентар Iншi основнi засоби

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Сальдо на 01.01.16 1135 807 36 59 1 6
226
Первiсна вартiсть. 2523 1265 348 419 139 14 338
Сума зносу 1388 458 312 360 138 8 112
Залишкова вартiсть 1135 807 36 59 1 6
226
Надiйшло за 2016 рiк: 322 - 24 279 - -
19
Первiсна вартiсть 43 - 24 - - -
19
Дооцiнка 279 - - 279 - - -
Вибуло у 2016 роцi: - - - - - - -
Первiсна вартiсть 10 - 10 - - - -
Сума зносу 10 - 10 - - - -
Залишкова вартiсть - - - - - - -
Нарахована амортизацiя: 114 50 19 30 1 3
11
Сальдо на 31.12.16 1343 757 41 308 - 3
234
Первiсна вартiсть 2835 1265 362 698 139 14
357
Сума зносу 1492 508 321 390 139 11
123
Залишкова вартiсть 1343 757 41 308 - 3
234
Надiйшло за 2017 рiк (придбання) 85 - 24 - 11 -
50
Вибуло у 2017 роцi 137 137 - - - -
-
Первiсна вартiсть 254 225 26 - 3 - -
Сума зносу 117 88 26 - 3 - -
Залишкова вартiсть 137 137 - - - - -
Нарахована амортизацiя: 161 43 19 82 2 2
13
Сальдо на 31.12.17 1130 577 46 226 9 1
271
Первiсна вартiсть. 2666 1040 360 698 147 14
407
Сума зносу 1536 463 314 472 138 13
136
Залишкова вартiсть 1130 577 46 226 9 1
271
За 2017 рiк на основнi засоби нараховано амортизацiї на суму 161 тис. грн.
3.11. Нематерiальнi активи
Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи включають капiталiзоване комп’ютерне програмне забезпечення (бази даних), веб-сайт. Нематерiальнi активи облiковуються за вартiстю придбання. Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку та звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи зi строку корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи iз юридичних прав Товариства на нематерiальний актив.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових та наявнiсть ознак зменшення корисностi.
Збiльшення нематерiальних активiв на суму 19 тис. грн. пов’язане з подальшим створенням бази даних пiдприємства та вдосконаленням веб-сайту (такi витрати амортизують протягом перiоду їх корисного використання (10 рокiв) з дати їх застосування). Нематерiальнi активи станом на 31.12.17 представленi у виглядi безстрокових лiцензiй з надання послуг по страхуванню у сумi 252 тис. грн., бази даних пiдприємства у сумi 247 тис. грн. та веб-сайту aic.com.ua у сумi 78 тис. грн.
На балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи за iсторичною вартiстю (тис.грн.):
Назва Залишок на початок року 2017 р. Надiйшло за рiк Нарахована амортизацiя Залишок на кiнець року 2017 р.
Пер. вартiсть знос Пер. вартiсть знос
Нематерiальнi активи, у тому числi: 558 157 19 35 577 192
Лiцензiї 252 - - - 252 -
Бази даних 234 147 13 27 247 174
Веб-сайт 72 10 6 8 78 18

3.12. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату, вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисної вартостi», Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв у 2017 роцi не визначалось.
3.13. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйної нерухомостi вiдображається в облiку вiдповiдно до вимог МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi утримуються з метою отримання орендних платежiв.
Товариство обрало модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може визначатися iз залученням незалежного оцiнювача або самостiйно. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є поточнi цiни, що iснують на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за подiбних умов угод про оренду або iнших контрактiв. Товариство намагається визначити будь-якi рiзницi в характерi, мiсцеперебуваннi чи станi власностi або в контрактних умовах угод про оренду чи iнших контрактiв стосовно нерухомостi.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi у 2017 роцi визначена Товариством самостiйно на основi поточних цiн, що iснували на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за подiбних умов угод про оренду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазначена у Договорах оренди нежитлових примiщень.
До iнвестицiйної нерухомостi вiднесено об’єкт нерухомостi: нежитлове премiщення, розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, 24/21, площею 53,3 кв.м
3.14. Довгостроковi фiнансовi активи
Станом на 31.12.16 на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 45 тис. грн. у виглядi простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» (код за ЄДРПОУ 35043708) в кiлькостi 90 шт, номiнальною вартiстю 500 грн.
Товариство не має контролю та суттєвого впливу по вiдношенню до ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», тому дана iнвестицiя не консолiдується та не вважається асоцiйованою компанiєю.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшенням вiд 21.04.16 №468 ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» включено до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi. Рiшенням вiд 21.04.16 року №469 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зупинила з 27.04.16 обiг цiнних паперiв ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс».
Таким чином, акцiї ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», що облiкуються на балансi Товариства не є контрольованими та не дадуть майбутньої економiчної вигоди. Згiдно МСФЗ вони не можуть бути классифiкованi як актив з причин невiдповiдностi критерiям визнання. У 2017 роцi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у суммi 45 тис.грн. було списано на витрати.

3.16. Запаси
Облiк запасiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є мiжнародним стандартом, що регулює порядок облiку запасiв .
Встановити, що початковою оцiнкою придбаних запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати на придбання, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з запасами.
Згiдно вимог МСФЗ (IAS) 2 запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою реалiзацiйною вартiстю.
Запаси облiковують за чистою реалiзацiйною вартiстю, якщо на дату балансу:
а) їх вартiсть зменшилася;
б) вони зiпсувалися, або стали непридатними до використання;
в) втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду.
Вибуття запасiв здiйснювати за собiвартiстю перших по надходженню (ФIФО).
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратою того звiтного перiоду, в якому визнається дохiд.
До складу запасiв у 2017 роцi, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 «Запаси» вiднесенi: паливно-мастильнi матерiали (газ, бензин А-95 у талонах) та iншi матерiали (страховi полiси, договори страхування, розрахунковi квитанцiї та книги РРО). Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей.
Балансова вартiсть запасiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представлена таким чином:
Назва Станом на 31.12.2017р., тис. грн. Станом на 31.12.2016р., тис. грн.
Виробничi запаси 13 8
3.17. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi, грошi на рахунках у банках. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi по курсу Нацiонального банку на день складання фiнансової звiтностi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. Грошовi кошти Товариство розмiщує з урахуванням безпечностi, прибутковостi в банкiвських установах, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною рейтинговою шкалою, не нижче ua А-.
Грошовi кошти за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:

Найменування Станом
на 31.12.2017р.,
тис. грн. Станом
на 31.12.2016 р.,
тис. грн.
В нацiональнiй валютi
• поточнi рахунки 671 949
• депозитнi рахунки 30272 24195
Всього: 30943 25144
в iноземнiй валютi
• поточнi рахунки 375 528
• депозитнi рахунки - -
Всього: 375 528
РАЗОМ: 31318 25672
Депозити станом на 31.12.17 по строкам розмiщення представленi наступним чином:
(у тис. грн)
Депозити до 3 мiсяцiв у нац.валютi -
Депозити до 3 мiсяцiв у iноземнiй валютi -
Депозити до 1 року у нац.валютi 26 022
Депозити до 1 року у iноземнiй валютi -
Депозити до 2-х рокiв у нац.валютi 4 250
Депозити, не обмеженi для використання -
___________________________________________________________________________
Всього 30 272
Концепцiя депозитiв: На 31 грудня 2017 р. депозити розмiщенi у 8 банках. Середня дохiднiсть за депозитами у нацiональнiй валютi у 2017 роцi складає 15,0 % рiчних.

3.18. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструменту. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Будь-який прибуток або збиток на момент первiсної оцiнки визнається у Звiтi про прибутки або збитки за поточний перiод або вiдображається безпосередньо у складi власного капiталу, якщо фiнансовий iнструмент є результатом операцiї з капiталом.
Згiдно з принципами облiкової полiтики Товариства та вимогами до розкриття iнформацiї, Компанiя повинна проводити оцiнку справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов’язань.
Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов’язання, Товариство використовує по мiрi можливостi данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Виходячи з характеру вхiдних даних, що використовуються у метод оцiнки вартостi, справедлива вартiсть розподiляється за рiзними рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi таким чином:
• Рiвень 1: котирувальнi цiни (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань.
• Рiвень 2: iншi вхiднi данi щодо активу чи зобов’язання, крiм котирувальних цiн, включених до Рiвня 1, якi є наявними у вiдкритих джерелах безпосередньо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто данi, визначенi на основi цiн).
• Рiвень 3 – вхiднi данi щодо активу чи зобов’язання, якi не ґрунтуються на наявних ринкових даних (данi, що не є наявними у вiдкритих ринкових джерелах).
Якщо вхiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання, можуть бути вiднесенi до рiзних категорiй за рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, то оцiнка справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня в iєрархiї, що i вхiднi данi найнижчого рiвня, якi є значними для оцiнки в цiлому. Товариство визнає перемiщення оцiнок мiж рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi на кiнець того звiтного перiоду, в якому вiдбулося таке перемiщення.
Припускається, що балансова вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв.
Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2017 р.
(тис. грн)
Найменування статтi Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 31318 31318 31318
Страхова дебiторська заборгованiсть 3545 3545 3545
Усього 34863 34863 34863
Фiнансовi зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованiсть 9661 9661 9661
Усього 9661 9661 9661
Знецiнення фiнансових активiв
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює наявнiсть об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi. До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобовязань, реструктуризацiя заборгованостi, зникнення активного ринку, тощо. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
11 вересня 2017 року дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб було прийнято рiшення №4077 про затверждення реєстру акцептованих вимог кредиторiв ПАТ «Дiамантбанк». Вимоги ПрАТ «СК «АЗIНКО» акцептованi у сумi 102 тис.грн та вiднесенi до 7 черги. Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв разом зi фiнансовими труднощами українських банкiв та зниженням кредитних рейтингiв призвели до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi вiдшкодування депозитiв i грошей та їх еквiвалентiв. Так як, банки не зможуть повернути Товариству грошовi кошти протягом трьох рокiв, пiсля розпочатої процедури лiквiдацiї ( розмiр виплат визначає ФГВФО) в облiку вiдображенi збитки, а, отже, до зменшення розмiру власного капiталу (Данi розкрито у роздiлi «Iншi операцiйнi витрати»).
У груднi 2017 року управлiнський персонал Товариство прийняв рiшення про знецiнення короткострокових депозитiв, процентiв по депозитах у суммi 102 тис грн. у ПАТ «Дiамантбанк».
Вiдновлення вартостi фiнансових активiв, знецiнених у 2016 роцi
У 2016 роцi було знецiнено короткостроковий депозит ПАТ «УКРIНБАНК» у розмiрi 1371 тис.грн. Згiдно Договору про вiдступлення права вимоги №12/05/17-1 вiд 12.05.2017 ТОВ «Фiнансова компанiя «АФIНАЖ» прийняли право вимоги у повному обсязi за боргом ПАТ «УКРIНБАНК». Новий кредитор ТОВ «Фiнансова компанiя «АФIНАЖ» пiсля переходу до нього права вимоги став кредитором за депозитними договорами та одержав право вимагати вiд ПАТ «УКРIНБАНК» належного виконання всiх зобов’язань. Цiна вiдступлення права вимоги становить 480 тис.грн. У зв’язку з цим у травнi 2017 року вiдновлена вартiсть знецiненого фiнансового активу у сумi 1371 тис.грн (Данi розкрито у роздiлi «Iншi операцiйнi доходи»), одночасно визнано фiнансовi втрати вiд вiдступлення вимог у сумi 891 тис.грн (Данi розкрито у роздiлi «Фiнансовi витрати»).

Продовження тексту приміток

3.19. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Попередня оплата визнається на дату платежу як аванс. Дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю. Товариство вважає несуттєвим результат дисконтування для короткострокової дебiторської заборгованостi.
Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi (фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника: для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi), балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка є достатньою для покриття понесених збиткiв.Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть групується за строками її непогашення i класифiкується:
- дебiторська заборгованiсть, яка виникає при здiйсненнi страхової дiяльностi;
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторською заборгованiстю при здiйсненнi страхової дiяльностi є:
- дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку дiї договорiв страхування (перестрахування) та є заборгованiстю страхувальникiв (перестрахувальникiв) по сплатi страхових премiй/платежiв вiдповiдно до договору на звiтну дату. Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається по кожному договору страхування (перестрахування);
- дебiторська заборгованiсть за страховими виплатами/вiдшкодуваннями, якi компенсованi перестраховиками визнається в момент визнання кредиторської заборгованостi Товариства за страховими виплатами/вiдшкодуваннями та оцiнюється вiдповiдно до умов договору перестрахування;
- дебiторська заборгованiсть щодо комiсiйної винагороди, яка пiдлягає сплатi перестраховиками, визнається на дату початку дiї договорiв перестрахування та визначається на пiдставi договорiв перестрахування ризикiв;
- дебiторська заборгованiсть третiх осiб за заподiянi збитки (регрес) визнається на дату врегулювання регресних вимог. Вiдображення врегульованих регресних вимог в бухгалтерському облiку здiйснюється по кожнiй страховiй виплатi.
Iнша дебiторська заборгованiсть включає:
- дебiторську заборгованiсть постачальникiв товарiв, робiт, послуг, якщо формою розрахунку є попередня оплата (аванс);
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв;
- iншу дебiторську заборгованiсть.
Склад та суми дебiторської заборгованостi, вiдображенi у балансi (тис.грн.):
Найменування Станом
на 31.12.2017 р. Станом
на 31.12.2016 р.
за страховими премiями 3545 1950
за виданими авансами 20 218
з розрахунками з бюджетом 4 81
за нарахованими вiдсотками 323 354
iнша 5888 3253
Разом: 9780 5856
Поточна дебiторська заборгованiсть за страховими премiями становить 3545 тис. грн. (термiн непогашення – до 12 мiсяцiв).
№з/п Найменування пiдприємства Сума, тис. грн.
1 Розрахунки зi страхувальниками - нерезидентами за послуги страхування, в тому числi: 2944
1.1 Marine Risk Solutions Inc., Панама – 26 тис. дол. США 731
1.2 Marine Risk Solutions Inc., Панама – 66 тис. євро 2213
2 Розрахунки зi страхувальниками - резидентами за послуги страхування, в тому числi: 353
2.1. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). Страхувальники – фiзичнi особи 45
2.2. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 287
2.3. Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 20
2.4. Iншi види страхування 1
3 Розрахунки з перестраховиками - резидентами зi сплати перестрахувальних премiй: 248
3.1. ПрАТ «СК «Брокбiзнес» 45
3.2. ПрАТ «СК Теком» 203
На 31 грудня 2017 р. немає дебiторської заборгованостi за операцiями страхування та перестрахування, яка була б простроченою. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з причини розiрвання договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в обумовленому договорi термiн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 20 тис. грн. та включає:
№з/п Найменування статтi Сума тис. грн
1 Розрахунки за послуги по обов’язковому страхуванню цивильної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (За договором доручення з ПрАТ «АСК «IНГО Україна»)
5
2 Сплаченi судовi збори для вiдкриття виконавчих впроваджень 4
3 Гарантiйний платiж ТОВ «Максбург Групп» згiдно Договору оренди примiщення № 01-02/17 вiд 27.01.17 3
4 Iнша дебiторська заборгованiсть за виданими авансами контрагентам 8
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.17 становить 4 тис. грн. з податку на землю.
Дебiторська заборгованiсть за рахунками за нарахованими вiдсотками станом на 31.12.17 складає 323 тис. грн. та включає:
№з/п Найменування статтi Сума тис. грн.
1 % по залишкам грошових коштiв на поточних рахунках 21
2 % по залишкам грошових коштiв на депозитних рахунках 302

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 року становить 5888 тис. грн., до складу якої увiйшли:
№ за/п Найменування статтi Сума, тис. грн.
1 Розрахунки за претензiями 6
2 Дебiторська заборгованiсть за Договором про вiдступлення права вимоги вiд 02.11.2010 року до АКБ „Трансбанк”. Згiдно Договору про збiльшення строку позовної давностi вiд 03.04.2014 збiльшено строк позовної давностi до 10 рокiв. 652
3 Дебiторська заборгованiсть за виплатами в порядку регресу нерезидента. ПрАТ "СК "АЗIНКО" сплатило ПрАТ "УДП" страхове вiдшкодування у сумi 137 тис. євро, размер франшизи 5 тис.евро (132 тис.евро) Заява вiд 04.12.17 на вiдшкодування збитку винною стророною Тiндалл Рiлэй Ко Лiмiтед (судновласник т/х "Iркутськ"), об’єкт страхування т/х «Молдавiя» 4430
4 Дебiторська заборгованiсть за виплатами в порядке регресу, з урахуванням нарахованого резерву 571
5 Дебiторська заборгованiсть за частками страхових виплат/ вiдшкодувань, належних до сплати перестраховиками-резидентами 47
6 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з вiдступлання прав вимог з ТОВ «Фiнансова компанiя «АФIНАЖ» 131
7 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з СК «IНГО-Україна» (комiсiйна винагорода по страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв) 16
8 Iнша дебiторська заборгованiсть 35
3.20. Поточнi зобов’язання
Поточнi зобов’язання це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань. Свої фiнансовi зобов'язання Товариство класифiкує при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюєтся за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв. Тестування на знецiнення фiнансових зобовя’зань Товариство проводить аналогiчно тесту на знецiнення фiнансових активiв. Визнання фiнансового зобов’язання в балансi (звiтi про фiнансовий стан) припиняється якщо зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї вичерпано. Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю
Фiнансовi зобов’язання вiдображенi за справедливою вартiстю. Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають кредиторську заборгованiсть, яка виникає при здiйсненнi страхової дiяльностi та iншу кредиторську заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть групується за строками її непогашення.
Станом на 31 грудня 2017 р. у Товариства вiдсутня довгострокова кредиторська заборгованiсть.
У статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю» вiдображено:
- зобов’язання за виплатами страхових вiдшкодувань. Зобов’язання визнаються на дату затвердження страхового акту, який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового вiдшкодування, та вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю.
- зобов’язання за розрахунками з перестраховиками. Зобов’язання визнаються на дату початку дiї договору перестрахування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування.
- аванси, отриманi за договорами страхування. Попередня оплата - це суми премiї, що отриманi до виникнення дебiторської заборгованостi за нарахованими страховими премiями. У зв’язку з цим отриманi суми попередньої оплати вiдображаються як зобов’язання з прямого страхування до початку дiї договору страхування, а також до дати сплати премiї (у разi сплати страхової премiї за дiючими договорами ранiше, нiж визначено договором).
- заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам. Заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам в бухгалтерському облiку визнається на дату пiдписання актiв отриманих агентських послуг. Заборгованiсть за агентською винагородою оцiнюється вiдповiдно до ставок агентською винагороди за видами страхування, якi встановлюються наказом Керiвника, до сплачених страхових платежiв за договорами, укладеними за посередництвом агентiв.
Iнша кредиторська заборгованiсть включає:
- кредиторська заборгованiсть за товари, работи, послуги;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi;
- кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами;
- поточнi забезпечення;
- iншi поточнi зобов’язання.
-
Склад та суми кредиторської заборгованостi, вiдображенi у балансi (тис.грн.):
Назва Сальдо на 31.12.2017р. Сальдо на 31.12.2016р.
за розрахунками за товари, роботи, послуги
54
40
за розрахунками з бюджетом 1072 24
за розрахунками зi страхування 23 20
з оплати працi 101 90
за одержаними авансами 15
за страховою дiяльнiстю 8155 2640
поточнi забезпечення 231 72
поточнi зобов’язання 10 17
Разом: 9661 2903

зобов’язання за розрахунками за товари, роботи, послуги станом на 31.12.17 становить 54 тис. грн., у т.ч.:
№ з/п Найменування кредитора Сума,
тис. грн.
1 Лiга страхових органiзацiй України (за членськi внески) 39
2 Пов’язана особа: ТОВ „Азовллойд”, (за оренду примiщення м. Марiуполь) 8
5 Iншi 7
зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.17 становить 1072 тис. грн., у т.ч.:
№ з/п Назва податкiв Сума, тис. грн
1 Податок на прибуток 1048
1 ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) 22
2 Податок на нерухомiсть, податок на землю 2
зобов’язання за розрахунками зi страхування (єдиний соцiальний внесок) станом на 31.12.17становить 23 тис. грн.
зобов’язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.17 становить 101 тис. грн.
зобов’язання за одержаними авансами на 31.12.17 становить 15 тис.грн: гарантiйний платiж за Договором оренди нежитлового примiщення вiд 03.07.17 ТОВ «ТАБАТА».
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю станом на 31.12.17 становить 8155 тис. грн., у т. ч:
№ з/п Найменування кредитора Сума,
тис. грн.
1 Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страхувальникiв за Договорами страхування медичних витрат та наземного транспорту
18
2 Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв нерезидентiв: AMET VENTURES LIMETED, London,England – 1 тис. дол. США 30
3 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами страхування: 55
3.1. страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 47
3.2. страхування водного транспорту 4
3.3. iншi види страхування 4
4. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами страхування (облiгатор)
166
5 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 3490
5.1. SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 52 тис. євро 1745
5.2. Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 52 тис. євро 1745
6 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних премiй: 3917
6.1. SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 58,5 тис. євро 1958
6.2. Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 58,5 тис. євро 1959
7 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 111
8 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами фiзичними та юридичними особами за Договорами доручення 354
9 Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 14

поточнi забезпечення
Товариство створює «Резерв майбутнiх витрат i платежiв» для оплати вiдпусток, якi не були використанi в поточному перiодi (забезпечення майбутнiх витрат та платежiв на виплату вiдпусток), визнаються пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдпустки, та визначаються за облiковою оцiнкою ресурсiв, необхiдних для компенсацiї. При формуваннi забезпечення (резерву) оплати вiдпусток Товариство керується МСБО 19 «Виплати працiвникам». Розрахунок суми забезпечень проводиться щомiсячно.
Станом на 31.12.17 забезпечення складають 231 тис. грн., та являють собою суму нарахованого резерву вiдпусток.

iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.17 складають 10 тис. грн.
3.21. Перевiрка адекватностi зобов'язань
З урахуванням того, що МСФЗ має застереження вiдносно формування страхових резервiв та вiдповiдно до п.14, п.15 МСФЗ 4 «Страховi контракти», Товариством здiйснює перевiрку адекватностi страхових зобов’язань. Компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних зобов'язань зi страхування за допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i порiвнює цi розрахунки прогнозованих грошових потокiв з балансовою вартiстю зобов'язань i на пiдставi аналiзу цих даних, з урахуванням обґрунтованих припущень. Якщо тест показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до збиткiв звiтного перiоду. Цi розрахунки проводяться актуарно фахiвецем з актуарної та фiнансової математики ПрАТ «Всесвiт» Бабко В.Л.( Диплом б/н вiд 23 вересня 1997 року, виданий Комiтетом у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України).

3.22. Страховi резерви
Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов’язань Компанiї для здiйснення майбутнiх виплат страхового вiдшкодування за договорами страхування (перестрахування).
Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними законодавством, зокрема Закону України «Про страхування», Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Для вiдображення зобов’язань за договорами страхування Товариство формує наступнi страховi резерви:
- резерв незаробленої премiї – це грошова оцiнка майбутнiх зобов'язань страховика за страховими випадками, якi можуть настати в майбутнiх перiодах (незаробленi премiї – це частини страхових премiй, що надiйшли за договорами страхування з конкретних видiв страхування, котрi дiяли у звiтному перiодi, i належать до перiодiв дiї договорiв страхування, що виходять за рамки звiтного перiоду).
Розрахунок величини резерву незароблених премiй здiйснюється вiдповiдно до п.3.4.1 Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104 та розраховується вiдповiдно до часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) з вiдповiдних видiв страхування за методом 1/365 ("pro rata temporis") на будь-яку дату i визначається як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним договором страхування. Змiни в резервi незаробленої премiї визнаються в складi прибутку чи збитку за перiод, в якому дiє страхове покриття.
Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється у порядку, за яким визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору перестрахування.
- резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв – оцiнка обсягу зобов’язань Товариства для здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв’язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору. Сума резерву збиткiв облiковується за видами страхування.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв розраховується вiдповiдно до п.4 Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається Товариством за кожною неврегульованою подiєю, включаючи витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. Якщо розмiр збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. Витрати на врегулювання збиткiв є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв.
Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв визнається на дату подання заяви (повiдомлення) про страховий випадок.
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - формуються у зв'язку iз можливими страховими подiями, що вiдбулися, проте страховику не заявленi збитки за ними на звiтну дату. Величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi розраховується вiдповiдно до п.5.4 Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104 методом «фiксованого вiдсотка» у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi.
Страховi резерви станом на 31.12.17 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Валова сума Частка перестраховикiв Чиста сума (з урахуванням частки перестраховикiв в резервах)
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 307 240 67
Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 500 - 500
Резерв незароблених премiй 5096 3050 2046

Страховi резерви станом на 31.12.16 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Валова сума Частка перестраховикiв Чиста сума (з урахуванням частки перестраховикiв в резервах)
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 6115 5693 422
Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 440 - 440
Резерв незароблених премiй 3181 1760 1421
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 5096 тис. грн. та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 807 тис. грн. та дорiвнює розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
3.23. Власний капiтал

Власний капiтал Товариства (тис. грн.)
Назва Сальдо на 31.12.2017р. Сальдо на 31.12.2016р.
Зареєстрований капiтал 12000 12000
Капiтал у дооцiнках 2994 532
Резервний капiтал 16929 16929
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1029 (1222)
Разом: 32952 28239
Статутний капiтал
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Державна частка у статутному капiталi вiдсутня. Станом на 31.12.2017 Статутний капiтал Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України
Протоколом №31 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року було внесено змiни до складу акцiонерiв Товариства:
- виключено зi складу акцiонерiв Товариства- ТОВ «Фор Сiзонз Шiпменеджмент Кампанi Лтд» у зв’язку з його лiквiдацiєю;
- включено до складу акцiонерiв Товариства - ТОВ «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал»
- затверджений новий розподiл часток акцiонерiв у Статутному капiталi Товариства.
Станом на 31 грудня 2017 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000 грн., подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна.
Новий розподiл часток у Статутному капiталi ПрАТ «СК «АЗIНКО» станом на 31.12.2017 наступний:
Назва юридичної особи, ПIБ учасника Товариства Кiлькiсть акцiй (шт) Сума внеску до Статутного капiталу Товариства, грн Частка у Статутному капiталi Товариства, %
ТОВ «Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал» (Код ЄДРПОУ 30575383) 181872 2728080 22,734
ТОВ «АЗОВЛЛОЙД» (Код ЄДРПОУ 21949346) 475552 7133280 59,444
ТОВ «УКЛЛОЙД» (Код ЄДРПОУ 31030564) 40400 606000 5,05
ТОВ «Судоплавна компанiя «КОМЕТАС» (Код ЄДРПОУ 13482986) 32328 484920 4,041
Никитюк Олександр Леонтьович (Iдентифiкацiйний номер 2187410217) 63118 946770
7,88975
Нiкiтюк Євген Олександрович (Iдентифiкацiйний номер 3028905618) 6730 100950 0,84125
Всього 800000 12000000 100
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017р., дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
Капiтал у дооцiнках
Станом на 31.12.2017 «Капiтал у дооцiнках» становить 2994 тис.грн., у тому числi дооцiнка нежитлових примiщень у суммi – 2666 тис.грн. дооцiнка транспортних засобiв у сумi - 328 тис.грн
Резервний капiтал
Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк. Загальна сума резервного капiталу станом на 31.12.2017 року становить 1675 тис.грн.
Iншi резерви
28.04.2014р. зi згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК «Азов», з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, яка згiдно з вимогами Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, прийнято рiшення про формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства у розмiрi 15254 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це чистий прибутку, що не розподiлений мiж учасниками. Станом на 31.12.17 становить 1029 тис.грн.

Продовження тексту приміток

3.24. Доходи i витрати
Доходи i витрати Товариства за страховою дiяльнiстю визнаються згiдно МСФЗ 4 «Страховi контракти». Згiдно вимог пiдготовки фiнансової та податкової звiтностi Товариство застосовує принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витра: витрати звiтного перiоду визнаються одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi.
Операцiйний дохiд вiд страхової дiяльностi (дохiд страховика) складається з:
- суми зароблених страхових премiй (платежi, внески) за договорами страхування (спiвстрахування), отриманого перестрахування, за мiнусом переданих ризикiв перестрахування (вихiдне перестрахування) та суми змiни резервiв незароблених премiй з урахуванням частки перестраховикiв в резервах;
- комiсiйної винагороди за договорами, переданими в перестрахування;
- частки страхових сум i вiдшкодувань, якi компенсованi перестраховиками.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод початку дiї договорiв страхування (перестрахування) згiдно договору страхування.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязi незалежно вiд сплати чергових платежiв. Черговi платежi доходом не визнаються i є погашенням дебiторської заборгованостi страхувальника (перестрахувальника) зi сплати чергових страхових платежiв.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких бiльше року, та премiї за якими сплачуються частинами щорiчно, визнаються доходами в розмiрi рiчних страхових премiй. За вищевказаними договорами, якi не припиняють своєї дiї у разi несплати чергового рiчного платежу, черговi щорiчнi страховi премiї визнаються доходами в строки, якi вказанi в договорi, а надходження чергових рiчних платежiв за такими договорами доходом не визнаються i є погашенням дебiторської заборгованостi.
Товариство передає ризики в перестрахування з метою зниження ймовiрностi виникнення чистого збитку. Договори перестрахування не звiльняють Товариство вiд її первiсних зобов'язань прямого страховика перед страхувальниками. Переданi премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються в «Звiтi про прибутки i збитки» та у «Звiтi про фiнансовий стан» до вiдрахування комiсiйної винагороди. Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд компанiй – перестраховикiв по переданим страховим зобов'язанням. Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв розраховуються на пiдставi врегульованих збиткiв за договорам перестрахування. Премiї за договорами, прийнятими в перестрахування, вiдображаються у складi доходiв зi страхування вiдповiдно до класифiкацiї договорiв страхування. Суми, що вiдшкодовуються за договорами перестрахування, оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi подiї, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активiв, що й свiдчить про те, що Товариство може не одержати всю належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр вiдшкодування, яке Товариство повинно одержати вiд перестраховика, i його можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Критерiї визнання доходiв, що не пов’язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до кожної операцiї Товариства. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства i суму доходу можна достовiрно визначити. Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування.
Сума страхових премiй за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016року, представлена таким чином:
Страховi премiї 2017 рiк,
тис.грн. 2016 рiк,
тис.грн.
Обов’язкове страхування 154 153
Добровiльне майнове страхування 12548 7508
Добровiльне особисте страхування 509 413
Добровiльне страхування вiдповiдальностi 342 1737
Всього: 13 553 9811
Чистi заробленi страховi премiї за усiма видами страхування за 2017 р. склали - 5003 тис. грн., за 2016р. склали – 4397 тис. грн.
Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. До витрат собiвартостi страхових послуг вiдносяться страховi виплати, витрати пов'язанi з врегулюванням страхових подiй, iншi витрати собiвартостi
Собiвартiсть реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис. грн. 2016 рiк,
тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1434 1275
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами у 2017 роцi становлять 1390 тис. грн., якi розраховуються як рiзниця мiж страховими виплатами у розмiрi 9996 тис.грн. та компенсацiєю за виплатою часток перестраховикiв у розмiрi 8606 тис.грн.
Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв становить у 2017 роцi 295 тис.грн., який розраховуються як рiзниця мiж валовою сумою змiн iнших страхових резервiв у розмiрi 5748 тис.грн. та змiною частки перестраховикiв в iнших страхових резервах у розмiрi 5453 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис. грн. 2016 рiк,
тис. грн.
Дохiд вiд позитивної курсової рiзницi - 898
Дохiд, вiд списання кредиторської заборгованостi 718 201
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 3615
Дохiд вiд безоплатно отриманих ТМЦ 4 -
Агентська винагорода за договорами страхування 212 115
Дохiд вiд вiдновлення вартостi знецiненних фiнансових активiв згiдно Договору про вiдступлення права вимоги 1371 -
Тантьєма ( дохiд одержаний вiд участi в перестрахуваннi вiд нерезидентiв) 405 -
Дохiд вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 4314 79
Дохiд вiд операцiйної оренди нежитлового примiщення 129 -
Компенсацiя комунальних послуг 11
Iншi операцiйнi доходи 88 491
Всього: 7252 5399
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис.грн. 2016 рiк,
тис.грн.
Витрати на оплату працi 1357 1169
Витрати на соцiальнi заходи 273 235
Амортизацiя 196 143
Витрати на вiдрядження 7 22
Аудиторськi послуги 25 27
Послуги актуарiя 6 -
Телекомунiкацiйнi витрати 27 34
Витрати на оперативну оренду нежитлових примiщень - 104
Комунальнi послуги 34 34
Обслуговування оргтехнiки, програмного забезпечення 77 54
Пiдписка на перiодичнi видання 4 6
Членськi внески до Лiги страхових органiзацiй 36 36
Iншi адмiнiстративнi витрати 169 235
Всього адмiнiстративних витрат 2211 2099
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, включали:
Найменування 2017 рiк,
тис.грн. 2016 рiк,
тис.грн.
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати) 2863 1995
Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування 174 160
Iншi витрати на збут 22 7
Всього витрати на збут 3059 2162
Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис.грн. 2016 рiк,
тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 28 3621
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 10 868
Списання безнадiйної заборгованостi 259 7171
Формування резерву сумнiвних боргiв 354 -
Страхування фiнансових ризикiв 202 808
Витрати на утримання автотранспорту 115 102
Судовi витрати 13 3
Витрати на оперативну оренду нежитлових примiщень 131 -
Частка , належна перестраховику вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 3422 66
Iншi операцiйнi витрати 91 88
Всього iншi операцiйнi витрати 4625 12727
Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис. грн. 2016 рiк,
тис. грн.
Нарахованi вiдсотки за депозитами 4647 5117

Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис.грн. 2016 рiк,
тис.грн.
Фiнансовi втрати вiд вiдступлення вимог ТОВ «Фiнансова компанiя «АФIНАЖ» 891 -
Всього iншi фiнансовi витрати 891 0
3.25. Виплати працiвникам
Бухгалтерський облiк розрахункiв за виплатами працiвникам ведеться вiдповiдно до МСФЗ 19 (IAS) «Виплати працiвникам".
Згiдно МСФЗ 19 пiдприємство визнає:
а) зобов'язання - у разi, якщо працiвник надав послугу в обмiн на винагороду, яка пiдлягає виплатi в майбутньому;
б) витрата - у разi, якщо пiдприємство використовує економiчну вигоду, що виникає в результатi послуги, наданої працiвником в обмiн на винагороду.
Виплати працiвникам нараховується згiдно штатному розкладу.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк склала 34 особи.
Розкриття iнформацiї по персоналу вiдносно категорiй станом на 31.12.17 представлено таким чином:
1) Управлiнський персонал – 31 осiб, у тому числi:
1.1. Керiвники вищого рiвня – 4 особи,
1.2. Керiвники середнього рiвня – 10 осiб;
1.3. Спецiалiсти – 17 осiб
2) Допомiжний персонал -2 осiб
Розкриття iнформацiї щодо нарахованих витрат за 2017 рiк стосовно персоналу за видами виплат:
1) Заробiтна плата – 1708 тис. грн;
2) Iндексацiя заробiтної плати – 23 тис. грн.;
3) Доплата за сумiщення професiй – 18 тис. грн.;
4) Надбавка за вислугу рокiв – 388 тис. грн.;
5) Вiдпускнi – 129 тис. грн.;
6) Компенсацiя за невикористану вiдпустку -7 тис. грн.;
7) Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок пiдприємства –11 тис. грн
Разом витрат на оплату працi 2284 тис.грн.
8) Вiдрахування на соцiальнi заходи (ЄСВ) – 478 тис.грн.
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi – 20 тис.грн.

3.26. Податок на прибуток

Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного чи попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим методом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок вiдображається у вiдношеннi тимчасових рiзниць активiв, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, що визначаються для цiлей їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi, i їх податковою базою. Вiдстрочений податок не визнається у вiдношеннi наступних тимчасових рiзниць: рiзницi, пов'язанi з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi гудвiла та тi, що не зменшують базу оподаткування; рiзницi, що вiдносяться до активiв чи зобов'язань, факт первiсного визнання яких не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток.
Величина вiдстроченого податку визначається виходячи зi ставок податку на прибуток, якi будуть застосовуватися в майбутньому, у момент вiдновлення тимчасових рiзниць, ґрунтуючись на дiючих або по сутi введених у дiю законах станом на звiтну дату.
Вимоги по вiдстроченому податку вiдображаються в тiй мiрi, у якiй iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових рiзниць, неприйнятних витрат по податках i невикористаних податкових пiльг.
Розмiр вимог по вiдстроченому податку зменшується в тому розмiрi, у якому не iснує бiльше ймовiрностi того, що буде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацiї податкових вимог. Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв та витрат (в т.ч. з резервуванням в резерв незароблених премiй), а також з балансової вартостi певних активiв. Постiйнi рiзницi в основному пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.
Поточнi ставки податку на прибуток вiд страхової дiяльностi складає 3%, вiд iншої - 18%.

Поточний податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, представленi таким чином:
Найменування 2017 рiк,
тис. грн. 2016 рiк,
тис. грн.
Витрати з податку на прибуток 1336 1031
Вiдстрочений податок на прибуток не визнається, у зв’язку з вiдсутнiстю тимчасових рiзниць.
3.27. Виправлення помилок.
У звiтному перiодi виправлення помилок минулих перiодiв не було.
3.28. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Протоколом №48 вiд 04.01.2017 року Черговим засiданням Наглядової Ради Товариства прийнято рiшення залишити без змiн на 2017 рiк стратегiю управлiння ризиками.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
1) андеррайтинговий ризик.
Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, андеррайтинговий ризик включає:
ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв.
Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров’я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв’язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй.
2) ринковий ризик, що включає:
ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов’язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
ризик процентної ставки - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
валютний ризик - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання курсiв обмiну валют;
майновий ризик - ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов’язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв’язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв;
3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов’язання перед страховиком.
4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу.
5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить страховик.
Перестрахування
У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов’язань перед власниками її страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв.
Надмiрна концентрацiя ризику
Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх договiрнi зобов’язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв дiяльностi Товариства до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний регiон. З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Товариства передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля.
В ПрАТ «СК «АЗIНКО» призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв. Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо Головi Правлiння страховика. Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв та посадових осiб, що безпосередньо пов’язанi з прийомом або контролем ризикiв.
Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та затверджена Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2014 року.
За результатами 2017 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу ризикiв за 2017 рiк викладено в:
- Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування фахiвцем з актуарної та фiнансової математики станом на 31.12.2017:
1) проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 1726,3 тис. грн.
2) величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 3%, щo приймається Товариством як допустима.
Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
- Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов’язань станом на 31.12.2017 складено фахiвцем з актуарної та фiнансової математики.
- Карти ризикiв
Результати розрахункiв кiлькiсних характеристик ризикiв страховика наведенi в Таблицi
Ризик Ймовiрностi настання (%) Чутливiсть до ризику
Андеррайтинговий ризик 2% 25%
Ринковий ризик 3% 20%
Ризик дефолту контрагента 1% 10%
Операцiйний ризик 1% 11%
Ризик учасника фiнансової групи 0% 0%
Визначення допустимих меж ризикiв
Основною кiлькiсною характеристикою ризику приймається вiдносна величина можливого збитку, що є мiрою чутливостi страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина фiксується в картi ризикiв. Допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого збитку для котрих не перевищує 35%.
Якщо вiдносна величина можливого збитку за певним ризиком перевищує допустиму межу, страховик повинен переглянути заходи управлiння цим ризиком з метою зменшення цiєї величини до допустимих меж.
Виявлено, що кiлькiснi характеристики не перевищують допустимих меж, зафiксованих в Картi ризикiв. Таким чином, заходи щодо управлiння ризиками вважаються прийнятними i не потребують змiн.
Iншi ризики
Судовi розгляди впродовж 2017 року:
1) Позови про стягнення суми до винної особи у порядку регресу/суброгацiї, заявленi до суду у 2017 роцi:
- до Лiсункiна Ю.В. - сума позову 23 153,96 грн, позов задоволено у повному обсязi (Рiшення Печерського районного суду м. Києва за справою № 757/28814/17);
- до Ткачука I.П. - сума позову 50 394,85 грн, позов задоволено в повному обсязi (Рiшення Чуднiвського суду Житомирської областi за справою № 294/814/16-ц вiд 13.03.17р.), вик / лист знаходиться на виконаннi у ВДВС);
- до Башнякова С.С.- сума позову 68 710,10грн, справа № 756/8052/17 знаходиться на розглядi Оболонського районного суду м. Києва;
- до СК ВУСО - сума позову 8394,48 грн., позов задоволений частково в розмiрi 4632,04 грн. i судовий збiр в розмiрi 882, 87 грн. ( рiшення Господарського суду м. Києва за справою № 910/18093/17);
2) Позов, заявлений у порядку регресу/суброгацiї у 2015 роцi та який знаходиться на розглядi у цей час: до Бондар О.О. на суму 47 258 грн. 08 коп., на цей час знаходиться на розглядi Ленiнського районного суду м. Кiровограду (справа № 405/7379/15-ц).
3.29. Управлiння капiталом
Основною метою Товариства вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог законодавства України вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулюючих органiв в сферi страхування, а також забезпечення фiнансової стабiльностi Товариства i здатностi продовжити здiйснення фiнансово-господарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвництво вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в Балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку мiж учасниками, повернення капiталу учасникам. На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспраможностi, розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв.
Товариство дотримується всiх регулятивних вимог до капiталу у звiтному перiодi.
У звiтному перiодi Товариством на будь-яку дату дотримано:
- норматив достатностi активiв - сума прийнятних активiв збiльшена на величину непростроченої дебiторської заборгованостi за укладеними договорами страхування та перестрахування перевищувала/перевищує сумарну величину довгострокових та поточних зобов’язань i забезпечень. Станом на 31.12.2017 року норматив достатностi перевищує довгостроковi та поточнi зобов’язання на 25624 тис. грн.;
- норматив диверсифiкацiї активiв – сума прийнятних активiв здiйснена за справедливою вартiстю у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ з урахуванням Положення «Про обов’язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкацiї та якостi активiв страховика» (Розпорядження НКРРФПУ №396 вiд 23.02.2016 р.) станом на 31.12.2017 року не менший величини страхових резервiв i перевищує їх на суму 31740 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 року розрахункова вартiсть чистих активiв (32952 тис. грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (12 000 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 144 п.4 Цивiльного кодексу України.
Товариством дотримано норми ст. 30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про страхування»:
а) сплачений статутний капiтал,
б) сформовано страховi резерви, яких достатньо для майбутнiх виплат,
в) перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним,
г) на момент реєстрацiї мiнiмальний розмiр статутного капiталу складав 1 млн. євро.
Вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi Товариство пiдтримує належний рiвень фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв). Станом на звiтну дату фактичний запас платоспроможностi складає 32567 тис. грн., нормативний–1726 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним - 30841 тис. грн.
Дотримано пункт 2.5 лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. № 40, з внесеними змiнами та доповненнями, та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 15 вересня 2003р. за № 805/8126.
3.30. Операцiї з пов’язаними сторонами
Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Компанiї належать: юридичнi особи, якi мають можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Компанiї або суттєво впливати на прийняття нею фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких Компанiя має такi можливостi - це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за дiяльнiстю Компанiї, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування, керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Компанiї i члени родин вище зазначених осiб. Перелiк пов’язаних сторiн визначається Компанiєю, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму.
У рамках поточної дiяльностi у 2017 роцi Товариство мало наступнi операцiї з пов’язаними особами:
Найменування пов’язаної особи Вид операцiї Сума, тис. грн Питома вага, %
Акцiонер: ТОВ «Азовллойд» (код ЄДРПОУ – 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444 %.
Країна: Україна
Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, б. 4, кв. 2 згiдно Договору оренди б/н вiд 16.05.2014р. 1 1,2
Акцiонер: ТОВ «Укллойд» (код ЄДРПОУ – 31030564), частка у Статутному капiталi 5,05%
Країна: Україна
Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, б. 4, кв. 2 згiдно Договору б/н оренди вiд 01.01.2016р. 1 1,2
Акцiонер: ТОВ «Азовллойд» (код ЄДРПОУ – 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444 %.
Країна: Україна
Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Отримання в оренду нежитлового примiщення (99,3 кв.м) за адресою: м.Марiуполь, вул. Лунiна, 18/оф.1,3 згiдно Договору оренди №1/А-1 вiд 29.04.2014р. 79 97,6
Всього 81 100
Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (пов’язаним особам) за 2017 рiк:
Найменування категорiї Витрати на оплату працi, тис. грн Єдиний соцiальний внесок, тис. грн
Провiдний управлiнський персонал 204 45
3.31.Умовнi зобов’язання i активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Судовi позови по вiдношенню до Товариства. Позов заявлений позивачем в 2015р. до ПрАТ «СК «АЗIНКО»: про визнання договорiв страхування недiйсними i стягнення грошових коштiв у розмiрi 4,8тис.грн. за позовом Желiба Н.В. до ПрАТ «СК «АЗIНКО» в Подiльському районному судi м. Києва- справа № 264/6849/15-ц-знаходиться на розглядi в судi( з 2015- до цього часу).
Оподаткування
Податкова система України поступово посилюється та змiнюється, але й одночасно характеризується наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi, у багатьох випадках, мiстять неоднозначнi, часом суперечливi формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з боку податкових органiв. Найчастiше мiнливi норми законодавства допускають рiзнi iнтерпретацiї з боку податкових органiв, що мають право накладати значнi штрафи, нараховувати й стягувати пенi.
На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю вiдображенi в данiй фiнансовiй звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї керiвництвом чинного податкового законодавства України, офiцiйних коментарiв нормативних документiв i роз’яснень податкових та судових органiв. Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2017 року й 31 грудня 2016 року в Товариствi не iснує потенцiйних податкових зобов'язань.

3.32. Подiї пiсля звiтного перiоду
Керiвництво визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, уповноважених пiдписувати звiтнiсть.
Пiсля звiтного перiоду та до затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року не вiдбулося суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення користувачiв.
Товариство ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби користувачiв фiнансової звiтностi.

Керiвник ____________________ Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер _____________________ Тюлькiна Любов Володимирiвна