Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Никитюк О.Л.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24646706
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04071, мiсто Київ, провулок Хорива, буд. 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 467-51-41 467-51-41
6. Електронна поштова адреса
aic@aic.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.aic.com.ua в мережі Інтернет 11.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Роздiл «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», яке затверджене рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 та зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 за № 2180/24712 (далi – Положення)
2. Роздiл « Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
3. Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
4. Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення. Крiм того товариство не має державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не має монопольного становища.
5. Роздiл « Iнформацiя про засновникiв та / або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)» - не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
6. Роздiл «Iнформацiя про дивiденди» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
7. Роздiл “ Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент ” не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення.
8. Роздiл "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
9. Роздiл "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
10. Роздiл "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
11. Роздiл "Iнформацiя про викуп власних цiнних паперiв протягом звiтного року" не заповнений, тому що товариство не здiйснювало викуп власних цiнних паперiв протягом звiтного року.
12. Роздiл “ Опис бiзнесу ” не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення .
13. Роздiл "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнений, тому що вiдповiдно до пiдпункту 15) пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення – вiн заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Товариство вищезазначеними видами дiяльностi не займається.
14. Роздiл "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнений, тому що вiдповiдно до пiдпункту 15) пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення – вiн заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi . Товариство вищезазначеними видами дiяльностi не займається.
15. Роздiл "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення; крiм того – у товариства не було необхiдностi у випуску боргових цiнних паперiв; товариство їх не випускало .
16. Роздiл «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду» не заповнений ,тому що протягом звiтного року не було подiй, вiдомостi про якi належать до особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери немає - тому що товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв.
17. Роздiл «Текст аудиторського висновку (звiту)» не заповнений, тому що це не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв - вiдповiдно до пiдпункту 2) , пункту 1, глави 4 роздiлу III Положення .
18. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента - складена вiдповiдно до за мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
19. “Звiт про стан об'єкта нерухомостi” не надано, тому що товариство цiльовi облiгацiї не емiтувало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Немає
3. Дата проведення державної реєстрації
09.12.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 перестрахування
10. Органи управління підприємства
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснено вiдповiдно до роздiлу 11 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" , затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №28 вiд 16.06.2014 року). Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Згiдно п. 11.1 Статуту органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори Акцiонерiв Товариства; - Наглядова Рада Товариства; - Правлiння Товариства; - Ревiзор Товариства. Функцiонування органiв управлiння регламентується Статутом та Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 24 вiд 01.04.2011 року) : • Положення про загальнi збори Товариства; • Положення про Наглядову раду Товариства; • Положення про Правлiння Товариства; • Положення про Ревiзора Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «ПУМБ»
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
2650588
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ПУМБ»
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
2650575

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлатов Iгор Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "СIС Марiн Сюрвейєрс" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Фiлатов Iгор Євгенович - обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 25.04.2014р. - Протокол № 27. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради - обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» . Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа, - не отримує. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада - директор ТОВ "СIС Марiн Сюрвейєрс". Водночас обiймає посаду директора ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" (мiсцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4; кв.2). Фiлатов I.Є. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлов-Горячев Сергiй Львович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "УкЛлойд" - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Михайлов-Горячев Сергiй Львович - обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 25.04.2014р. - Протокол № 27. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради - обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Винагороду, як посадова особа, в тому числi у натуральнiй формi, - не отримує. Загальний стаж роботи – 25 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – директор ТОВ "УкЛлойд". Водночас – за дорученням – є представником ТОВ "Укллойд" (мiсцезнаходження :Україна, 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4; кв.2). Михайлов-Горячев С.Л. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Никитюк Олександр Леонтiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Страхова компанiя Азов» - голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2014 3 роки
9) Опис
Никитюк Олександр Леонтiйович - обраний на посаду Голови Правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 02.04.2014р - Протокол № 27. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Як посадова особа , посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – Голова Правлiння ПрАТ «Страхова компанiя Азов». Водночас обiймає посаду директора ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс" (мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3). Никитюк О.Л. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хромова Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" – заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2014 3 роки
9) Опис
Хромова Ольга Iванiвна - обрана на посаду члена правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 02.04.2014р - Протокол № 27. Повноваження та обов'язки члена правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» . Як посадова особа, посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО» - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи – 32 роки . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада – заступник Голови Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя Азов". Хромова О.I. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баранiченко Наталiя Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" - заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2014 3 роки
9) Опис
Баранiченко Наталiя Якiвна - обрана на посаду члена правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 02.04.2014р - Протокол № 27. Повноваження та обов'язки члена правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" . Як посадова особа, посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЗIНКО» - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи – 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади - начальник договорно-претензiйного вiддiлу ПрАТ "Страхова компанiя Азов", заступник Голови Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя Азов". Баранiченко Н.Я. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння (головний бухгалтер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тюлькiна Любов Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" – головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2014 3 роки
9) Опис
Тюлькiна Любов Володимирiвна обрана на посаду члена правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 02.04.2014р - Протокол № 27 . Вона також займає посаду головного бухгалтера товариства з 1998 р. згiдно наказу Голови правлiння № 8-К вiд 25.05.1998р. Повноваження та обов'язки як члена правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" . Повноваження та обов'язки посадової особи , як головного бухгалтера, обумовленi "Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера". Винагороду як член правлiння , в тому числi у натуральнiй формi, - не отримує. Як посадова особа, посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «СК «АЗIНКО» - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада - головний бухгалтер ПрАТ "Страхова компанiя Азов" . Водночас обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс" (мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3). Тюлькiна Л.В. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чигарьов Дмитро Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Страхова компанiя Азов" - начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2014 3 роки
9) Опис
Чигарьов Д.В.- обран на посаду члена правлiння строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 02.04.2014р - Протокол № 27 . Повноваження та обов'язки члена правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" . Винагороду, як член правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, - не отримує. Як особа, посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом. Загальний стаж роботи – 18,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада - начальник вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв ПрАТ "Страхова компанiя Азов". Чигарьов Д.В. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комарова Олена Валентинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРОМIНВЕСТБАНК, Азовське вiддiлення – начальник вiддiлу депозитiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Комарова Олена Валентинiвна - обрана на посаду Ревiзора Товариства строком на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 25.04.2014р. - Протокол № 27 . Повноваження та обов'язки Ревiзора Товариства обумовленi Положенням "Про Ревiзора" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Винагороду, як посадова особа, в тому числi у натуральнiй формi , - не отримує. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада - начальник вiддiлу депозитiв Азовського вiддiлення Промiнвестбанку. Протягом останнiх п’яти рокiв (до теперiшнього часу) обiймає посаду - головний бухгалтер ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" (мiсцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4; кв.2). Комарова О.В. не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiтюк Євген Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представництво ПрАТ "Страхова компанiя Азов" у м. Києвi - керiвник юридичного пiдроздiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2014 3 роки
9) Опис
Нiкiтюк Євген Олександрович - обраний на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 25.04.2014р. - Протокол № 27. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради - обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова особа - не отримує. Як особа, посада якої включена до штату ПрАТ «СК «АЗIНКО» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - начальник вiддiлу корпоративного управлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом . Нiкiтюк Є.О. водночас обiймає посаду директора ТОВ «Азовллойд» (мiсцезнаходження: 04071, Україна, м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ) . Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Попереднi посади : юрисконсульт представництва ПрАТ "СК "Азов" у м. Києвi, керiвник юридичного пiдроздiлу представництва ПрАТ "СК "Азов" у м. Києвi. Нiкiтюк Є.О. не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Нiкiтюк Євген Олександрович 6730 0.84125000000 6730 0 0 0
Голова Правлiння Никитюк Олександр Леонтiйович 26744 3.34300000000 26744 0 0 0
Усього 33474 4.18425000000 33474 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Азовллойд" 21949346 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ провулок Хорива, буд. 4 330054 41.25675000000 330054 0 0 0
ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" 24071826 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ провулок Хорива, буд. 4 363744 45.46800000000 363744 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
- 0 0 0 0 0 0
Усього 693798 86.72475000000 693798 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 95.959
Опис Дата та час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя АЗIНКО” (надалi за текстом – Загальнi збори акцiонерiв Товариства): «29» квiтня 2015 року, початок об 11 год. 00 хв. за Київським часом.
Мiсце проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Україна, м.Київ, пров. Хорива, буд. 4, оф. 2 (у кабiнетi Голови правлiння Товариства).
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, здiйснювалась Реєстрацiйною комiсiєю в складi, призначеному згiдно Протоколу № 37 Наглядової ради Товариства вiд «20» березня 2015 року, на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складеного вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом 24 годину «23» квiтня 2015 року.
Загальна кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та включених до зазначеного перелiку - 6 (шiсть) осiб.
Статутний капiтал Товариства складає 12 000 000, 00 (дванадцять мiльйонiв) гривень, який розподiлено на 800 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15, 00 гривень кожна. На дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на особовому рахунку Товариства облiковується 0 цiнних паперiв, блоковано 0 цiнних паперiв, таким чином, кiлькiсть голосуючих акцiй, вiдносно якої визначається кворум, становить 800 000 шт.
Згiдно зi статтею 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пунктом 11.2.13.2. Статуту Товариства, збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до статтi 42 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункту 11.2.14.1. Статуту Товариства одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос.
Для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства станом на 10 год. 00 хв. за Київським часом зареєструвалось 5 (п’ять) акцiонерiв та їх представникiв, якi у сукупностi володiють 767 672 голосами, що складає 95,959 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, якi мають право голосу для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» кворум для проведення Зборiв було досягнуто i Збори є правомочними (протокол Реєстрацiйної комiсiї додається).
Загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi Наглядовою радою Товариства вiдповiдно до вимог статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» на пiдставi Протоколу № 37 вiд «20» березня 2015 року. Публiкацiю про скликання Загальних зборiв було розмiщено в офiцiйному виданнi ДКЦПФР «Бюлетень. Цiннi папери України» № 53 вiд «25» березня 2015 року i у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР вiд «25» березня 2015 року. А також вiдповiдну iнформацiю було розмiщено на веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет. Розсилку акцiонерам письмових повiдомлень про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства було здiйснено у встановлений чинним законодавством термiн. Заперечень або пропозицiй щодо процедури скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також пропозицiй по питанням порядку денного вiд акцiонерiв пiсля направлення повiдомлення про проведення Зборiв не надходило.
Товариством були виконанi вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акцiонернi товариства» щодо процедури скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд «20» березня 2015 року (Протокол № 37) призначено Нiкiтюка Євгена Олександровича, Голову Наглядової ради Товариства, Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Фiлатова Iгоря Євгеновича, Члена Наглядової ради Товариства, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Засiдання оголошено вiдкритим об 11 год. 00 хв. за Київським часом.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
4. Звiт та висновок Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження висновку зовнiшнього аудитора.
7. Затвердження кошторису витрат Товариства на 2015 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2014 рiк.
9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних мiсяцiв з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Про надання повноважень, щодо пiдписання документiв, пов’язаних з укладенням значних правочинiв.
По першому питанню Порядку денного:
«Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв»
Слухали Головi правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича, який доповiв про вимоги Закону України «Про акцiонернi товариства» стосовно обрання членiв Лiчильної комiсiї та запропонував до обрання, рекомендованi Наглядовою радою Товариства (Протокол № 37 вiд «20» березня 2015 року) кандидатури до складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
•Голова Лiчильної комiсiї – Тюлькiн Євген Олександрович;
•Секретар Лiчильної комiсiї - Войтенко Анна Андрiївна.
б) затвердити наступний Регламент зборiв:
•доповiдь з питань порядку денного – до 15 хвилин;
•виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин, повторнi виступи – до 3 хвилин;
•для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради або Ревiзору Товариства;
•заяви, питання та пропозицiї з питань порядку денного подаються у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера або представника акцiонера;
•Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування;
•Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
•З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
Зауважень вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
Обрати Головою Лiчильної комiсiї Тюлькiна Євгена Олександровича, секретарем Лiчильної комiсiї Войтенко Анну Андрiївну та затвердити Регламент Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО».
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По другому питанню Порядку денного:
«Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства»
Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича зi звiтом Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Згiдно наданої балансової звiтностi за 2014 рiк:
- доходи Товариства склали: 15603,3 тис. грн.
- витрати Товариства склали: 13446,4 тис. грн.
- фiнансовий результат (прибуток) становить: 2 156,9 тис. грн.
Присутнi розглянули та обговорили звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, який був попередньо схвалений Наглядовою радою Товариства на її черговому засiданнi «27» квiтня 2015 року (Протокол № 39).В результатi обговорення акцiонери дали позитивну оцiнку представленому звiту.
Запропоновано:
1.Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1.Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По третьому питанню Порядку денного:
«Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства»
Слухали члена Голову Наглядової ради Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який ознайомив присутнiх зi звiтом Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
В результатi обговорення акцiонери дали позитивну оцiнку представленому звiту.
Запропоновано:
1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По четвертому питанню Порядку денного:
«Звiт та висновок Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який зачитав звiт Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Вказаний звiт був наданий акцiонерам для ознайомлення до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У складi звiту акцiонерам також представлено висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi. Акцiонери Товариства розглянули та позитивно оцiнили представленi звiт та висновок.
Запропоновано:
1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який представив на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства рiчний звiт Товариства про фiнансову та поточну дiяльнiсть у 2014 роцi.
Присутнi заслухали доповiдь Голови Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича про результати дiяльностi Товариства за 2014 фiнансовий рiк згiдно з українськими (нацiональними) стандартами та мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Ревiзор Товариства надав позитивний висновок щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
Запропоновано:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По шостому питанню Порядку денного:
«Затвердження висновку зовнiшнього аудитора»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича. Висновок зовнiшнього аудитора Товариства – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-Аудит» (Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4027 вiд 27.09.2007 р, код ЄДРПОУ: 35319183) за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк вiдповiдно до вимог законодавства України були наданi акцiонерам Товариства для ознайомлення до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Акцiонери розглянули та позитивно оцiнили вказанi звiт та висновок.
Запропоновано:
1.Затвердити аудиторський висновок зовнiшнього аудитора Товариства – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-Аудит».
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1.Затвердити аудиторський висновок зовнiшнього аудитора - ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-Аудит».
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По сьомому питанню Порядку денного:
Затвердження кошторису витрат Товариства на 2015 рiк»
Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича з пропозицiєю щодо проекту кошторису витрат Товариства на 2015 рiк.
Запропоновано:
1.Затвердити кошторис витрат товариства на 2015 роцi в розмiрi – 5 800 000 (п’ять мiльйонiв вiсмсот тисяч) гривень.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1.Затвердити кошторис витрат товариства на 2015 роцi в розмiрi – 5 800 000 (п’ять мiльйонiв вiсiмсот тисяч) гривень.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2014 рiк»
Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра Леонтiйовича з пропозицiями щодо порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
Запропоновано:
1.Затвердити чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi в 2014 роцi в розмiрi - 2 156 900 грн. (два мiльйона сто п’ятьдесят шiсть тисяч дев’ятьсот гривень).
2.Вiдрахувати на формування резервного капiталу (згiдно ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства) - 107 845 грн. (сто сiм тисяч вiсiмсот сорок п’ять гривень), що складає 5% суми вiд чистого прибутку.
3.Затвердити прибуток, який залишився пiсля вiдрахування 5% вiд суми чистого прибутку у резервний фонд, у розмiрi 2 049 055 грн. (два мiльйона сорок дев’ять тисяч п’ятьдесят п’ять гривень), та залишити його без розподiлу.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1.Затвердити чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi в 2013 роцi в розмiрi - 2 156 900 грн. (два мiльйона сто п’ятьдесят шiсть тисяч дев’ятьсот гривень).
2.Вiдрахувати на формування резервного капiталу (згiдно ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства) - 107 845 грн. (сто сiм тисяч вiсiмсот сорок п’ять гривень), що складає 5% суми вiд чистого прибутку.
3.Затвердити прибуток, який залишився пiсля вiдрахування 5% вiд суми чистого прибутку у резервний фонд, у розмiрi 2 049 055 грн. (два мiльйона сорок дев’ять тисяч п’ятьдесят п’ять гривень), та залишити його без розподiлу.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних мiсяцiв з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Про надання повноважень, щодо пiдписання документiв, пов’язаних з укладенням значних правочинiв»
Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена Олександровича, який повiдомив, що у вiдповiдностi до пункту 4 частини 1 статтi 2 Закону України «Про акцiонернi товариства» до значних правочинiв, якi повиннi вчинятися за рiшенням вiдповiдних органiв управлiння Товариства, вiдносяться також i правочини з укладання контрактiв (договорiв) в процесi поточної господарської дiяльностi. Згiдно з частиною 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi знанi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
Запропоновано:
1.З метою захисту грошових актiв Товариства, попередньо схвалити укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (з «29» квiтня 2015 року до «28» квiтня 2016 року), при умовi надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, договорiв страхування ризикiв неповернення коштiв Товариства, розмiшених на депозитних рахунках у загальному розмiрi бiльш нiж 3 000 000 (три мiльйона) гривень у однiй банкiвськiй установi.
2.Надати повноваження на пiдписання вказаних договорiв вiд iменi Товариства Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу.
Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло.
Постановили:
1.З метою захисту грошових актiв Товариства, попередньо схвалити укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (з «29» квiтня 2015 року до «28» квiтня 2016 року), при умовi надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, договорiв страхування ризикiв неповернення коштiв Товариства, розмiшених на депозитних рахунках у загальному розмiрi бiльш нiж 3 000 000 (три мiльйона) гривень у однiй банкiвськiй установi.
2.Надати повноваження на пiдписання вказаних договорiв вiд iменi Товариства Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу.
Пiдсумки голосування:
"ЗА" – 767 672 голосу, що складає 95, 959 % вiд кiлькостi зареєстрованих голосiв.
"ПРОТИ" – не має.
Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте.
Порядок денний вичерпано. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлено даний протокол. Невiд’ємною частиною даного протоколу є протоколи реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
Зауважень з порядку денного ведення зборiв не поступало.
Збори вважати закритими об 12 год. 00 хв. за Київським часом.
Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» «21» березня 2016 року (Протокол № 45) прийнято рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк . Зазначенi загальнi збори вiдбудуться «29» квiтня 2016 року об 11-00 за Київським часом, за адресою: Україна, мiсто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2, у кабiнетi Голови правлiння Товариства.X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.1998 295/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000.000 250 250000.000 100
Опис Мета випуску - формування статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
28.12.1998 662/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000.000 402 402000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
10.12.1999 619/1/99 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000.000 1069 1069000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
01.08.2000 393/1/00 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10.000 106900 1069000.000 100
Опис Мета випуску - зменьшення номiнальної вартостi акцiй без змiни розмiру статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
20.04.2001 172/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10.000 180000 1800000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
23.10.2001 526/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10.000 440000 4400000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
22.11.2002 557/1/02 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10.000 550000 5500000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
01.09.2004 520/1/04 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10.000 610000 6100000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
11.05.2005 212/1/05 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 10.000 720000 7200000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було
 
17.07.2007 311/1/07 ДКЦПФР UA4000016356 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 15.000 720000 10800000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючої кiлькостi акцiй ; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
20.06.2008 244/1/08 ДКЦПФР UA4000016356 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 15.000 800000 12000000.000 100
Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 
21.05.2010 221/1/10 ДКЦПФР UA4000067938 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 15.000 800000 12000000.000 100
Опис Мета емiсiї - переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, - в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2170 2185 338 338 2508 2523
будівлі та споруди 1265 1265 338 338 1603 1603
машини та обладнання 350 348 0 0 350 348
транспортні засоби 408 419 0 0 408 419
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 147 153 0 0 147 153
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2170 2185 338 338 2508 2523
Опис Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 «Основнi засоби», який є мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв.
Товариство скористалася правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановила одиницею облiку основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб.
Первiсне визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його собiвартiстю. Структура первiсної вартостi основних засобiв визначається способом придбання об'єкта.
З 01.09.2015 року збiльшена мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв у розмiрi 6000,00 грн. згiдно п. 14.1.138 ПКУ.
Товариство скористалася правом, наданим параграфом 29 МСФЗ ( IAS) 16, i вибрала модель облiку для основних засобiв за собiвартiстю.
Модель облiку за собiвартiстю припускає, що пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв облiковується за його первiсної вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, визнаних згiдно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв".
Пiд збитком вiд знецiнення розумiється сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування; очiкуваного вiдшкодування - найбiльша з двох величин: чистої цiни продажу i цiнностi використання активу.
Витрати на ремонт основних засобiв капiталiзуються у випадках, якщо в результатi збiльшуються або суттєво вдосконалюються вiдповiднi активи.
Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi згiдно Наказу.
Згiдно МСФЗ (IAS) 16 термiн корисної служби об'єкта основних засобiв - це перiод , протягом якого очiкується використання активу, що амортизується. При визначеннi строку корисної служби активу необхiдно врахувати наступнi фактори:
а) очiкуваний обсяг використання активу, виходячи з його передбачуваної потужностi або фактичної продуктивностi;
б) передбачуваного фiзичного i морального зносу, який залежить вiд iнтенсивностi використання, програми ремонту та обслуговування, умов зберiгання;
в) технiчний i комерцiйний знос;
г) юридичнi або аналогiчнi обмеження на використання активу.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку визначається виходячи з таких допустимих строкiв корисного використання :
а ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 103, з них:
будiвлi, нежитловi примiщення ( квартири) - 30 рокiв;
б) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 5 рокiв, з них:
- Машини та обладнання - 5-10 рокiв;
в) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв;
г ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 рокiв до 5 рокiв;
д ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 рокiв.
е) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 117 - в межах строку дiї договору операцiйної оренди. Якщо полiтикою компанiї передбачено щорiчне продовження договору операцiйної оренди, то строк корисного використання встановлюється з урахуванням очiкуваного максимального термiну договiрних вiдносин ( 30 рокiв).
Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця.
Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою балансовою сумою активiв визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу вiдповiдно.
У фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби вiдповiдно до вимог МСБ0 16 «Основнi засоби».
Первiсно основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю за мiнусом будь - якої накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Придбанi основнi засоби оцiнюються по первiснiй вартостi, яка включає вартiсть придбання та всi витрати, пов'язаннi з доставкою та доведенням об'єктiв до експлуатацiї.
На дату складання фiнансової звiтностi Пiдприємство визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв згiдно вимог МСБО 36 «Знецiнення активiв» та прийнятої облiкової полiтики. При складаннi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк ознак знецiнювання активiв не встановлено.
Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв встановлена у розмiрi нуль грн.
За 2015 рiк на основнi засоби нараховано амортизацiї на суму 151 тис. грн.
Повнiстю самортизованi основнi засоби станом на 31.12.2015 на суму 624 тис. грн. продовжують використовуватись у господарськiй дiяльностi.
В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв.
У 2015 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 24 тис. грн., у тому числi:
- за рахунок технiчного переоздоблення комп’ютерної технiки на суму 7 тис. грн.;
- за рахунок модернiзацiї транспортного засобу (встановлення системи ГБУ Євро-4 на автомобiль Шевроле Лачеттi (iнв. №226-10-12) на суму 11 тис. грн;
- за рахунок модернiзацiї вивiски (iнв. № 302-09-06) на суму 6 тис. грн.
Вибуття основних засобiв (повнiстю самортизованих) у 2015 роцi пов’язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї комп’ютерного обладнання у кiлькостi 6 одиниць на суму 9 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. залишкова вартiсть основних засобiв склала 1135 тис. грн., а саме:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 807 тис. грн.;
- машини та обладнання - 36 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 59 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 1 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 6 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи – 226 тис. грн.
у т.ч.: первiсна вартiсть – 2523 тис .грн.; знос – 1388 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв – немає.
Переоцiнка основних засобiв.
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв переоцiнка у 2015 роцi не проводилась.
Будинки, споруди та транспортнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю (переоцiнка даних об’єктiв проводилась у 2013 роцi). Iншi об’єкти основних засобiв облiковуються по балансовiй вартостi.
Забезпечення.
На 31 грудня 2015 року немає основних засобiв, переданих в заставу для забезпечення кредитiв та позик.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
Змiни оцiнок.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство не переглядала свою полiтику нарахування амортизацiї. Iснуючi норми нарахування амортизацiї забезпечують найкраще вiдображення моделi споживання економiчних вигiд, притаманних її основним засобам.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 32919 31142
Статутний капітал (тис. грн.) 12000 12000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 12000 12000
Опис Вартiсть чистих активiв товариства - визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (ряд.1300), суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку (ряд.1595 + ряд.1695).
У попередньому перiодi: сума активiв, прийнятих до розрахунку, - 40005 тис. грн.; - сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку, : 4127 + 4736 = 8863 тис. грн. ; вiдповiдно розрахункова вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi склала – 31142 тис. грн.
У звiтному перiодi: - сума активiв, прийнятих до розрахунку, - 40776 тис. грн.; - сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку, : 4093 + 3764 = 7857 тис. грн. ; вiдповiдно розрахункова вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi склала – 32919 тис. грн.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦК "Статутний капiтал акцiонерного товариства". Зокрема у п. З ст.155 ЦК зазначено: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Виходячи з вищезазначеного:
- У попередньому перiодi: Заявлений статутний капiтал складає 12000,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв , яка складає 31142 тис. грн., бiльше суми статутного капiталу на 19142 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
- У звiтному перiодi: Заявлений статутний капiтал складає 12000,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв , яка складає 32919 тис. грн., бiльше суми статутного капiталу на 20919 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 11 X X
Усього зобов'язань X 3764 X X
Опис: Поточнi зобов’язання.
Заборгованностi, по якiй закiнчився термiн позовної давностi, на балансi немає.
Розмiр поточних зобов’язань (стр. 1695) – 3764 тис.грн., у т.ч.:
Поточна кредиторська заборгованiсть -
= за товари, роботи, послуги ( стр.1615) - 42 тис. грн.; у т.ч. :
- членськi внески ЛСОУ –30 тис. грн.
- оренда примiщення ТОВ «АЗОВЛЛОЙД» - 7 тис. грн.;
- КП ТП Теплотранс м. Днiпропетровськ , опалення за грудень 2015р – 2 тис. грн.
- ПАТ «Київенерго», м. Київ, опалення за грудень 2015р. – 2 тис. грн.
- iншi – 1 тис. грн.
= за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) – 16 тис. грн. у т. ч. :
- ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) – 13 тис. грн.
- податок на нерухомiсть, податок на землю – 1 тис. грн.;
- вiйськовий збiр - 2 тис. грн.
= за розрахунками зi страхування -єдиний соцiальний внесок (стр.1625) – 40 тис.грн.;
= за розрахунками з оплати працi (стр. 1630) – 82 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (стр. 1650) – 3573 тис.грн. у т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв – 64 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв нерезидентiв – 188 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй – 128 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi спати перестрахувальних премiй за видами стахування (облiгатор). Перестраховик – ПрАТ «СО «Iллiчiвське» - 254 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних премiй – 1879 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками перед страховиками резидентами зi сплати страхових вiдшкодувань – 53 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками перед страховиками нерезидентами зi сплати страхових вiдшкодувань: Resoil Transport & Logistics Ltd, Британськi Вiргiнськi острови згiдно рiшення Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України вiд 13.11.2015 за справою МАК №5у/2015 (з подiї, яка сталася 27.08.2014 на т/х «Кiлiя») – 553 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати долi вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) – 156 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами та брокерами за Договорами доручення – 130 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками за договором страхування фiнансових ризикiв № 85/03-12/15 вiд 07.12.15 з ТДВ «Страхова компанiя «Нiка» - 155 тис. грн.;
- Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 13 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання (стр.1690) – 11 тис грн. у т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками , не пов’язана зi страховою дiяльнiстю – 8 тис. грн.
- iнша кредиторська заборгованiсть – 3 тис. грн.
Поточної кредиторської заборгованностi за довгостроковими зобов’язаннями немає.
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi за 2015 рiк складає 437 тис.грн.
Iнвентарiзацiя зобов’язань проведена товариством за станом на 31.12.2015р. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi зобов’язання реальнi i пiдтверджуються результатами проведеної iнвентаризацiї.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» (Аудитор)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35319183
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 106
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4027 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 38 П 000038 05.07.2017 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2015 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 2 1
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, здiйснювалась Реєстрацiйною комiсiєю в складi, призначеному згiдно Протоколу № 37 Наглядової ради Товариства вiд «20» березня 2015 року, на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складеного вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом 24 годину «23» квiтня 2015 року. Загальна кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та включених до зазначеного перелiку - 6 (шiсть) осiб. Для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства станом на 10 год. 00 хв. за Київським часом зареєструвалось 5 (п’ять) акцiонерiв та їх представникiв, якi у сукупностi володiють 767 672 голосами, що складає 95,959 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, якi мають право голосу для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися «16» червня 2014 року згiдно рiшенню Наглядової ради товариства (Протокол № 31 вiд 27.05.2014р.) Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликалися у зв’язку з необхiднiстю змiни найменування та мiсцезнаходження товариства , що не пов’язано з його реорганiзацiєю. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом звiтного 2015 року - не скликалися . Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Протягом звiтного перiоду наглядова рада товариства самооцiнку з жодного з перелiчених показникiв - не проводила .

Наглядова рада , в тому числi кожний з її членiв, - здiйснюють свою дiяльнiсть (виконують поставленi завдання) вiдповiдно до вимог Положення Про Наглядову Раду та Статуту товариства.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено, вiдповiдно - оцiнка їх роботи не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Згiдно вимог роздiлу 7 Положення Про Наглядову раду товариства : 7.5. Кандидати, якi висуваються для обрання до складу Наглядової ради Товариства, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: 7.5.1. є дiєздатними та правоздатними; 7.5.2. мають вищу економiчної, юридичну освiти чи освiти у галузi управлiння залежно вiд займаної посади; 7.5.3. володiють високими професiйними якостями та квалiфiкацiєю, необхiдними для здiйснення поточної дiяльностi Товариства; 7.5.4. володiють базовими навичками з питань корпоративного управлiння, фiнансового (економiчного) аналiзу; 7.5.5. володiють бездоганною дiловою репутацiєю; 7.5.6. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналiзувати документи, пов'язанi з порядком денним засiдань Наглядової ради Товариства, та брати особисту участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7.5.7. не мають потенцiйного конфлiкту iнтересiв з Товариством. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Голови та членiв Наглядової ради - Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (Протокол № 27) - обрано Наглядову раду Товариства ( усi члени Наглядової ради були переобранi на повторний строк – 3 роки) Члени наглядової ради одразу ознайомилися зi своїми правами та обов'язками , викладеними у Положеннi про наглядову раду товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол №24) затвердженi наступнi документи: - Кодекс корпоративного управлiння товариства; - Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, - Положення про наглядову раду товариства, -Положення про правлiння товариства, -Положення про ревiзора товариства . Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2014р. (Протокол № 28) затвердженi внутрiшнi положення про структурнi пiдроздiли, а саме : - "Положення про структурний пiдроздiл "Київська дирекцiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" , - -"Положення про структурний пiдроздiл " Днiпропетровська дирекцiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО", -"Положення про структурний пiдроздiл " Донецька дирекцiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" , -"Положення про структурний пiдроздiл " Запорiзька дирекцiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО". Рiшенням Наглядової ради (Протокол №4 вiд 04.02.2012р.) затверджено : - Положення про внутрiшнього аудитора товариства . У товариствi не iснує : -Положення про ревiзiйну комiсiю ; - Положення про посадових осiб акцiонерного товариства; -Положення про акцiї акцiонерного товариства; -Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Згiдно п. 11.3.2.2.14 Статуту - Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним - належить до виключної компетенцiї наглядової ради товариства . У 2015 роцi для проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками 2014 року рiшенням наглядової ради вiд 20.01.2015р. (протокол № 36) було затверджено зовнiшнього аудитора – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» (код ЄДРПОУ 35319183). Також у 2015 роцi для проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками 2015 року рiшенням наглядової ради вiд 25.12.2015р. (протокол № 44) було затверджено зовнiшнього аудитора – ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» (код ЄДРПОУ 35319183).

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора. ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» (код ЄДРПОУ 35319183) здiснювало аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi товариства протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в минулому роцi здiйснював Ревiзор Товариства , якiй дiє на пiдставi «Положення про Ревiзора Товариства» та статута товариства. Ревiзор Товариства проводить Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року . За пiдсумками перевiрки Ревiзор складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзора протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. На момент складання звiту - перевiрка за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за звiтний 2015 рiк ревiзором теж закiнчена.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Остання перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства проводилася ревiзором товариства за результатами звiтного фiнансового року. Права та обов'язки ревiзора визначаються чинним законодавством , статутом товариства та Положенням "Про ревiзора товариства" . Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства ревiзор проводив пiдповiдно до вимог вищезазначених документiв.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв товариство не планує залучати iнвестицiї жодним з перелiчених способiв .

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння прийнятий Загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол №24)

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Питання про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства було включене до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 01.04.2011р. Iнформацiя про проведення загальних зборiв акцiонерiв та їх порядок денний була опублiкована в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ("Бюлетень. Цiннi папери України" № 25 (3076) вiд 10.02.2011 року) i в мiсцевiй пресi ("7я маркет" №10 (404) вiд 10.02.2011року). Iнформацiя про прийняття акцiонерним товариством Кодексу корпоративного управлiння була оприлюднена в рамках регулярної (рiчної) iнформацiї за 2011р.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", положенням Статуту та Кодексу корпоративного управлiння . Згiдно положень Кодексу корпоративного управлiння - Товариство несе вiдповiдальнiсть як перед Акцiонерами так i працiвниками Товариства, що забезпечують стабiльну роботу Товариства та подальший його розвиток. Тому дотримання принципiв, закрiплених в Кодексi корпоративного управлiння, спрямоване не тiльки на формування позитивної репутацiї Товариства серед її Акцiонерiв, працiвникiв, споживачiв страхових послуг, контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi у дiяльностi Товариства, але i на контроль та зниження ризикiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства, пiдтримання постiйного зростання фiнансових показникiв Товариства, фiнансової прозоростi, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих осiб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспiльства, зростання нацiонального багатства та успiшного здiйснення її статутної дiяльностi. В товариствi суворо дотримується кодекс корпоративного управлiння. Вiдхилень протягом року не було.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Згiдно статуту - основною метою дiяльностi Товариства є здiйснення господарської дiяльностi, спрямованої на одержання прибутку для наступного його розподiлу мiж Акцiонерами Товариства. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i спiвстрахування за всiма його видами для українських та iноземних юридичних осiб, громадян України, iноземних громадян та осiб без громадянства, а також фiнансова дiяльнiсть у межах, визначених законодавством України, надання послуг iз забезпечення страхового захисту особистих, майнових та iнших iнтересiв пiдприємств, установ, органiзацiй, банкiв та окремих громадян. Для цього Товариство укладає договори обов’язкового та добровiльного страхування з українськими та iноземними юридичними особами, громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства, приймає вiд них платежi (внески) як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi та виплачує страховi вiдшкодування. Згiдно з предметом дiяльностi, основними напрямками дiяльностi Товариства є Страхування : 1) Страхування вiд нещасних випадкiв; 2) Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 3) Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) ; 4) Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту); 5) Страхування вантажiв i багажу (вантажобагажу) ; 6) Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних лих; 7) Страхування майна ( iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) ; 8) Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); 9) Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); 10) Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої , нiж передбачено пунктами 12-14 ) ; 11) Страхування кредитiв ; 12) страхування фiнансових ризикiв; 13) Страхування медичних витрат ; 14) Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) ; 15) Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 16) Страхування вiдповiдальностi власникiв собак щодо шкоди , яка може бути заподiяно третiм особам; 17) Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. А також : перестрахування; перерахування коштiв за дорученням клiєнтiв; приймання додаткових внескiв для розвитку напрямкiв страхування вiд пiдприємств, органiзацiй та громадян з виплатою дивiдендiв за пiдсумками рiчної дiяльностi; розробка та провадження нових видiв страхування iз захисту iнтересiв установ, органiзацiй, пiдприємств та громадян як в Українi, так i за кордоном; надання комiсiонерських, консалтингових, iнформацiйно-довiдкових, маркетингових, представницьких та дистриб’юторських послуг у галузi страхування; iнвестицiйна дiяльнiсть; фiнансова дiяльнiсть у межах, визначених законодавчими актами, що регламентують страхову дiяльнiсть; науково-дослiдницькi роботи по створенню нових видiв страхування та впровадження їх, а також iншi вiтчизнянi та закордоннi розробки в галузi страхування; здiйснення охорони та пошукових заходiв щодо застрахованого майна пiдприємств, установ i громадян; благодiйнi, а також iншi види страхування, не забороненi законодавчими актами України; здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Юридичнi особи , власники iстотної участi, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента : - 21949346 ТОВ "Азовллойд", мiсцезнаходження: 04071 м. Київ, Подiльський район, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; - 24071826 ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД", мiсцезнаходження: 04071 м. Київ , Подiльський район, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; Фiзичнi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою : - Никитюк Олександр Леонтiйович (IПН 2187410217); - Нiкiтюк Євген Олександрович ( IПН 3028905618); - Бандура Тамара Львiвна (IПН 1739009766) Зазначенi особи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. За рiк їх склад не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що призвело би до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, - вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Заходи впливу , якi були би застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, - вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Товариство затвердило стратегiю управлiння ризиками (Рiшення наглядової ради, затверджене Протоколом № 32/1 вiд 01.07.2014 року), Модулi розрахунку кiлькiсних характеристик ризикiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками Директор Товариства несе загальну вiдповiдальнiсть за нагляд за системою управлiння ризиками. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку i впровадження процедур управлiння ризиками i контролю, а також за затвердження операцiй на значнi суми. Перестрахування У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов’язань перед власниками її страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв. Страхування фiнансових ризикiв Товариство у 2015 роцi здiйснило страхування майнових iнтересiв, пов’язаних зi збитками, що виникли внаслiдок невиконання (неналежного виконання) банками своїх зобов’язань за Договорами банкiвських вкладiв в частинi дотримання умов обслуговування вкладiв на 1085 тис.грн. Надмiрна концентрацiя ризику Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх договiрнi зобов’язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв дiяльностi Товариства до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний регiон. З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Товариства передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля. При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 1) Андеррайтинговий ризик Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, андеррайтинговий ризик включає: - ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; - катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров’я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв’язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 2) Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами ринкових курсiв. Ринковий ризик включає: - валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами валютних курсiв. - процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами ринкових процентних ставок. Товариство зазнає впливу коливань домiнуючих рiвнiв ринкових процентних ставок на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у випадках несподiваних змiн. Товариство не має iнструментiв з плаваючими процентними ставками. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 3) Кредитний ризик – це ризик зменшення вартостi в результатi негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. Основнi сфери, яким притаманний кредитний ризик: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв, частка перестраховикiв у страхових резервах. Максимальний рiвень кредитного ризику Товариства вiдображається, як правило, у балансовiй вартостi фiнансових активiв i активiв, що виникають у зв’язку iз страховими контрактами, визнаними на звiтну дату. Вплив можливого згортання активiв i зобов’язань з метою зменшення потенцiйного кредитного ризику є незначним. Товариство здiйснює монiторинг ризику за окремими власниками страхових полiсiв та за групами власникiв страхових полiсiв у рамках процесу кредитного контролю. По значних ризиках, пов’язаних з окремими власниками страхових полiсiв чи однорiдними групами власникiв страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою зменшення ризику несплати власниками страхових полiсiв належних сум до всiх страхових полiсiв включено положення щодо скасування полiсу у разi несплати страхового внеску у встановлений час. Товариство дотримується також полiтики управлiння ризиками, пов’язаними з перестраховиками. Компанiя проводить оцiнку платоспроможностi всiх перестраховикiв, перевiряючи оприлюднену iнформацiю щодо рейтингiв та проводячи внутрiшнi розслiдування. 4) Ризик лiквiдностi – це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фiнансовi зобов’язання, що пiдлягають погашенню грошовими коштами або iншими фiнансовими активами. Ризик лiквiдностi виникає у випадках неузгодження строкiв погашення за активами та зобов’язаннями. Основний ризик лiквiдностi, що виникає у Товариства, пов'язаний iз щоденним забезпеченням наявностi грошових ресурсiв для врегулювання збиткiв, понесених по страхових договорах. Карта ризикiв. Ризик Ймовiрностi настання Чутливисть до ризику Андеррайтинговий ризик 3% 6% Ринковий ризик 15% 11% Кредитний ризик 8% 5% Ризик лiквiдностi 9% 3% Визначення допустимих меж ризикiв. Основною кiлькiсною характеристикою ризику приймається вiдносна величина можливого збитку, що є мiрою чутливостi страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина фiксується в картi ризикiв. Допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого збитку для котрих не перевищує 20%. Рiвень ризикiв товариства не перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" , Закону України “ Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг ” та п.п. 11.3.6.2 , 11.3.6.3 Статуту - у Товариствi запроваджена служба внутрiшнього аудиту, затверджене Положення про внутрiшнього аудитора (рiшення Наглядової ради, Протокол №4 вiд 04.02.2012р.). Протягом звiтного року завдяки iснуючий системi внутрiшнього аудиту удосконалювались системи управлiння ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння товариства, що забезпечує: ефективнiсть процесу управлiння ризиками; надiйнiсть , адекватнiсть та ефективнiсть системи внутрiшнього контролю; повноту та достовiрнiсть фiнансової i управлiнської iнформацiї; дотримання Товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства. У примiтках до фiнансової звiтностi визначена її концептуальна основа : фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi «МСФЗ»), випущених Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КМСФЗ) та Iнтерпретацiй, випущених Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ). Формат фiнансових звiтiв, який застосований згiдно з вимогами Уряду України для подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , станом на 31 грудня 2015 року не забезпечує повну вiдповiднiсть цих звiтiв МСФЗ.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного року - факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства розмiр, - вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства, - протягом звiтного року не здiйснювалися.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Пов’язаними вважаються сторони (особи), якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн». При визначеннi того факту чи є сторони пов’язаними до уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов’язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж не пов’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж не пов’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами для ПрАТ «СК «АЗIНКО» є компанiї, в якi внесено фiнансовi iнвестицiї, а також управлiнський персонал i близькi члени їх сiмей. У рамках поточної дiяльностi у 2015 роцi Товариство мало наступнi операцiї з пов’язаними особами: 1. Акцiонер: ТОВ «Фор Сизонз Шипменеджмент Кампанi ЛТД» , частка у Статутному капiталi 45,468%. Країна: Україна. Вид дiяльностi: Трансортне оброблення вантажiв. Вид операцiї : Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2 . Згiдно Договору оренди вiд 01.01.2015р. Сума : 1 тис. грн. Питома вага : 0,3 % 2. Акцiонер: ТОВ «Азовллойд», частка у Статутному капiталi 41,25675%. Країна: Україна Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна . Вид операцiї : Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2 . Згiдно Договору оренди вiд 16.05.2014 . Сума : 1 тис. грн. Питома вага : 0,3 % 3. Акцiонер: ТОВ «Азовллойд», частка у Статутному капiталi 41,25675%. Країна: Україна Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна . Вид операцiї : Отримання в оренду нежитлового примiщення (99,3 кв.м) за адресою: м.Марiуполь, пр. Лунiна, 18, оф.3 згiдно Договору оренди №1/А-1 вiд 29.04.2014 Сума : 63 тис. грн. Питома вага : 20,7 % 4. Акцiонер: Нiкiтюк Євген Олександрович, частка у Статутному капiталi 0,84125% Вид операцiї : Отримання безоплатної (безвiдсоткової) позики згiдно Договорiв: 1) вiд 25.06.2015, строком погашення до 30.05.2016; 2) вiд 25.08.2015, строком погашення до 31.03.2016 р. Сума : 140 тис. грн. + 100 тис. грн. Загальна сума – 240 тис. грн. Питома вага : 78,7 %. Всього: Сума : 305 тис. грн.. Питома вага : 100 % Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу за 2015 рiк: Найменування категорiї - Провiдний управлiнський персонал. Витрати на оплату працi - 163 тис. грн. Єдиний соцiальний внесок - 60 тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог та положень Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Код за ЄДРПОУ: 35319183 Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» (Аудитор) , скорочено : ТОВ «АК «ПАРТНЕР-АУДИТ» Мiсцезнаходження: Україна, 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 106
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - вiсiм з половиною рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» - надає послуги Приватному акцiонерному товариству "Страхова компанiя АЗIНКО" протягом трьох рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» iншi аудиторськi послуги , окрiм пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2014р. - фiнансовiй установi протягом року не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора - не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Аудиторськi послуги з пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi надавалися за : - 2011р. - ТОВ "Аудиторська фiрма "Азовмашаудит" , - 2012р. – ТОВ "Аудиторська фiрма “Донаудитконсалт”, - 2013г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» , - 2014г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ», - 2015г. – ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ»
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення з боку Аудиторської Палати до ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» - не застосовувалися; фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи , що пiдтверджена аудиторським висновком , органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, виявлено не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Захист прав споживачiв в ПрАТ "СК "АЗIНКО" забезпечується : шляхом проведення систематичного контролю за якiстю надання послуг клiєнтам компанiї; шляхом надання клiєнтам повної та достовiрної iнформацiї стосовно страхових послуг компанiї - як в офiсах товариства, так i через свiй веб-сайт; шляхом надання клiєнтам контактних данних , за допомогою яких вони можуть отримати будь-яку iнформацiю стосовно придбаних страхових продуктiв або допомогу у разi потреби; шляхом забезпечення прозоростi та вiдкритостi в своєї дiяльностi на страховому ринку задля надання споживачевi свободи вибору тiєї компанiї та тих страхових программ та послуг, якi найкраще вiдповiдають потребам споживачiв. В товариствi розроблено механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг. У разi надходження скарги : 1. Голова правлiння (або його заступник) розглядає скаргу . 2. Голова правлiння (або його заступник) дає розпорядження керiвникам пiдроздiлiв , якi мають вiдношення до предмету скарги та начальнику юридичного вiддiлу - провести внутрiшнє розслiдування предмету скарги, та встановлює термiн для пiдготовки звiту про результати розслiдування . 3. Пiдготовленi матерiали подаються на розгляд правлiня товариства. 4. Правлiння товариства розглядає результати внутрiшньго розслiдування, приймає рiшення стосовно задоволення або незадоволення скарги, визначає винних осiб та спосiб усунення причин , якi призвели до подання скарги. 5.На пiдставi затверджених результатiв внутрiшньго розслiдування , згiдно рiшення, прийнятого правлiнням, - керiвник юридичного вiддiлу (за пiдписом голови правлiння або його заступника) готує вiдповiдь споживачу фiнансових послуг, вiд якого надiйшла скарга.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
У разi надходження - скарги розглядає голова правлiння - Никитюк Олександр Леонтiйович або заступник голови правлiння – Хромова Ольга Iванiвна.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою - не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позови до суду , що були заявленi протягом звiтного року до ПрАТ «СК «АЗIНКО» стосовно надання фiнансових послуг : 1. Позов ПрАТ «УОСК» про стягнення часток страхового вiдшкодування у галузi факультативного перестрахування та ретроцесiї у розмiрi 6156,77 грн. Рiшенням Господарського суду м. Київа у позовi вiдмовлено у повному обсязi .

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 39
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса провулок Хорива, буд 4, кв. 2, м. Київ,04071
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 353 401 0
первісна вартість 1001 457 529 0
накопичена амортизація 1002 104 128 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1262 1135 1344
первісна вартість 1011 2508 2523 2547
знос 1012 1246 1388 1203
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 45 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1615 1581 1636
II. Оборотні активи
Запаси 1100 8 11 4
Виробничі запаси 1101 8 11 4
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2029 2198 17
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

10

633

101
з бюджетом 1135 1 362 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 361 0
з нарахованих доходів 1140 175 285 236
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4380 9897 3954
Поточні фінансові інвестиції 1160 45 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 29491 23619 22393
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 29491 23619 22393
Витрати майбутніх періодів 1170 2 0 1
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2249 2190 1167
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 365 160 182
резервах незароблених премій 1183 1884 2030 985
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 38390 39195 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 40005 40776 29511

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12000 12000 12000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 253 253 0
Додатковий капітал 1410 15254 15254 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1478 1586 1199
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2157 3826 11652
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 31142 32919 24851
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 4127 4093 2368
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 811 657 315
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 3316 3436 2053
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 4127 4093 2368
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 43 42 24
за розрахунками з бюджетом 1620 1182 16 370
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1170 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 25 40 1
за розрахунками з оплати праці 1630 62 82 12
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 1
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 3354 3573 0
Поточні забезпечення 1660 11 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 59 11 1351
Усього за розділом IІІ 1695 4736 3764 2292
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 40005 40776 29511

Примітки Основнi засоби i нематерiальнi активи
У фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби вiдповiдно до вимог МСБ0 16 «Основнi засоби».
З 01.09.2015 року збiльшена мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв у розмiрi 6000,00 грн. згiдно п. 14.1.138 ПКУ.
Товариство скористалася правом, наданим параграфом 29 МСФЗ ( IAS) 16, i вибрала модель облiку для основних засобiв за собiвартiстю. Структура первiсної вартостi основних засобiв визначається способом придбання об'єкта.
Первiсно основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю за мiнусом будь - якої накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Придбанi основнi засоби оцiнюються по первiснiй вартостi, яка включає вартiсть придбання та всi витрати, пов'язаннi з доставкою та доведенням об'єктiв до експлуатацiї.
На дату складання фiнансової звiтностi Пiдприємство визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв згiдно вимог МСБО 36 «Знецiнення активiв» та прийнятої облiкової полiтики. При складаннi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк ознак знецiнювання активiв не встановлено.
Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв встановлена у розмiрi нуль грн.
За 2015 рiк на основнi засоби нараховано амортизацiї на суму 151 тис. грн.
Повнiстю самортизованi основнi засоби станом на 31.12.2015 на суму 624 тис. грн. продовжують використовуватись у господарськiй дiяльностi.
Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв пiдприємства на початок 2015р. складала 1262 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть 2508 тис.грн., знос – 1246 тис.грн.
В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв.
У 2015 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 24 тис. грн., у тому числi:
- за рахунок технiчного переоздоблення комп’ютерної технiки - на суму 7 тис. грн.;
- за рахунок модернiзацiї транспортного засобу (встановлення системи ГБУ Євро-4 на автомобiль Шевроле Лачеттi (iнв. №226-10-12) - на суму 11 тис. грн;
- за рахунок момодернiзацiї виготовленної вивiски (iнв. № 302-09-06) - на суму 6 тис. грн.
Вибуття основних засобiв (повнiстю самортизованих) у 2015 роцi пов’язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї комп’ютерного обладнання у кiлькостi 6 одиниць на суму 9 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. залишкова вартiсть основних засобiв (стр. 1010) склала 1135 тис. грн., а саме:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 807 тис. грн.;
- машини та обладнання - 36 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 59 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 1 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 6 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи – 226 тис. грн.
у т.ч.: первiсна вартiсть (стр. 1011) – 2523 тис .грн.; знос (стр. 1012) – 1388 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв – немає.
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв переоцiнка у 2015 роцi не проводилась. Будинки, споруди та транспортнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю (переоцiнка даних об’єктiв проводилась у 2013 роцi). Iншi об’єкти основних засобiв облiковуються по балансовiй вартостi.
На 31 грудня 2015 року немає основних засобiв, переданих в заставу для забезпечення кредитiв та позик.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство не переглядала свою полiтику нарахування амортизацiї. Iснуючi норми нарахування амортизацiї забезпечують найкраще вiдображення моделi споживання економiчних вигiд, притаманних її основним засобам.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства (стр. 1000) на 31.12.2015р. склала 401 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть (стр. 1001) – 529 тис.грн., накопичена амортизацiя (стр. 1002) – 128 тис. грн.
На звiтну дату нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням можливого знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 «Знецiнення активiв».
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi нематерiальних активiв переоцiнка у 2015 роцi не проводилась.
Станом на 31.12.2015 на Балансi Товариства вiдсутнi нематерiальнi активи з обмеженим правом володiння чи заставлених як забезпечення зобов'язань.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство не переглядала свою полiтику нарахування амортизацiї. Iснуючi норми нарахування амортизацiї забезпечують найкраще вiдображення моделi споживання економiчних вигiд, притаманних нематерiальним активам.
Нематерiальнi активи у 2015 роцi збiльшилися на 72 тис. грн. , що пов’язане зi створенням веб-сайту aic.com.ua. Такi витрати амортизують протягом перiоду їх корисного використання (10 рокiв) з дати їх застосування.
Нематерiальнi активи станом на 31.12.15 представленi у виглядi безстрокових лiцензiй з надання послуг по страхуванню у сумi 251 тис. грн., база даних пiдприємства у сумi 206 тис. грн. та веб-сайт aic.com.ua у сумi 72 тис. грн.
Фiнансовi iнвестициї.
Станом на 31.12.15 на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 45 тис. грн. у виглядi простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» (код за ЄДРПОУ 35043708) в кiлькостi 90 шт, номiнальною вартiстю 500 грн. У 2015 роцi даний фiнансовий актив переведено з поточних у довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансова iнвестицiя була класифiкована у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Товариство не має контролю та суттєвого впливу по вiдношенню до ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», тому дана iнвестицiя не консолiдується та не вважається асоцiйованою компанiєю.
На дату Балансу дiї з даними акцiями заблоковано у зв’язку з вiдкриттям кримiнального провадження вiдносно ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс».
Виробничi запаси.
До складу запасiв у 2015 роцi, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 «Запаси» вiднесенi: паливно-мастильнi матерiали (бензин А-95, газ у талонах) та iншi матерiали (страховi полiси, договори страхування, розрахунковi квитанцiї та книги РРО). Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей.
Собiвартiсть цих запасiв включає витрати на їх придбання.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО.
У рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк вiдображенi запаси, якi оцiненi за їх собiвартiстю.
За звiтний перiод обсяг запасiв збiльшился на 3 тис. грн. та станом на 31.12.2015р. складає 11 тис. грн.
Дебiторська заборгованнiсть.
Поточна дебiторська заборгованiсть протягом 2015р. збiльшилась на 6780 тис грн. i станом на 31.12.2015 р. склала 13 375 тис.грн :
Протягом 2015 р. дебiторська заборгованнiсть за товари, послуги збiльшилася на 169 тис.грн. i станом на 31.12.2015 р. склала 2198 тис.грн. (стр. 1125).
Найбiльш великi дебiтори :
I. Розрахунки зi страхувальниками - нерезидентами за послуги страхування – 1563 тис. грн.:
- Marine Risk Solutions Inc., Панама – 960 тис. грн.;
- Meotida Shipping Ltd, Британськi Вiргiнськi острови – 603 тис грн..
II. Розрахунки зi страхувальниками - резидентами за послуги страхування - 629 тис. грн. , в тому числi:
1) Медичне страхування (фiзичнi особи) – 32 тис. грн
2) Страхування майна – 28 тис. грн. , з них :
- ПАТ «Дiамантбанк» - 17 тис. грн.;
- «ЗЗВА-ВАКАТОВ» та компанiя» - 6 тис. грн.;
3) Страхування наземного транспорту (окрiм залiзничного) – 540 тис. грн., з них:
- ТОВ «Браво-сервiс» - 67 тис грн.
- ПАТ «Дiамантбанк» - 33 тис. грн.
- Страхувальники – фiзичнi особи – 134 тис. грн.
4) Страхування вiд вогнегасних ризикiв та ризикiв стихiйних явищ – 25 тис. грн., з них :
- ПАТ «Дiамантбанк» - 12 тис. грн.;
- «ЗЗВА-ВАКАТОВ» та компанiя» - 7 тис. грн.;
- Страхувальники – фiзичнi особи – 2 тис. грн
5) Iншi види страхування – 4 тис. грн.
III. Розрахунки з перестраховиками - резидентами зi сплати перестрахувальних премiй з ПАТ «СК «Арсенал Страхування» - 6 тис. грн
На 31 грудня 2015 р. немає дебiторської заборгованостi за операцiями страхування та перестрахування, яка була б простроченою. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з причини розiрвання договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в обумовленому договорi термiн
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками протягом 2015р. збiльшилась на 6611 тис. грн. i станом на 31.12.2015р. склала 11 177 тис.грн :
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр. 1135) станом на 31.12.15 становить 362 тис. грн. та складається :
- з податку на прибуток страхових органiзацiй у сумi 361 тис. грн.;
- з податку на доходи нерезидента у сумi 0,5 тис. грн;
- з податку на нерухомiсть у сумi 0,2 тис. грн
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (стр.1130) станом на 31.12.15 складає 633 тис. грн., у т.ч.
- перестраховикам за видами страхування – 7 тис. грн. (у тому числi - страхування наземного транспорту (окрiм залiзничного) – 6 тис. грн.; iншi види страхування – 1 тис. грн.)
- олiгаторне пересрахування наземного транспорту (крiм залiзничного)- 4 тис. грн.
- за договором дорученням з ПрАТ АСК IНГО Україна – 9 тис. грн. ( розрахунки за «Зеленою картою» - 1 тис. грн., та розрахунки за цивiльною вiдповiдальнiстю – 8 тис грн.)
- дебiторська заборгованiсть - страховi платежi зi страхування фiнансових ризикiв – 610 тис. грн.
- iнша – 3 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за рахунками з нарахованих доходiв (стр. 1140) станом на 31.12.15 складає – 285 тис.грн. (проценти по залишкам грошових коштiв на поточних рахунках - 14 тис. грн. та депозитних рахунках – 271 тис. грн.);

Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть (стр.1155) станом на 31.12.15 становить – 9897 тис. грн., у т.ч. :
- розрахунки по претензiям – 27 тис.грн.
- дебiторська заборгованiсть Федянiна О.В. за Договором про вiдступлення прав вимоги вiд 02.11.2010 року з боргу АКБ „Трансбанк” – 652 тис. грн.
- регреснi позови - 902 тис. грн.
- дебiторська заборгованiсть за частками страхових виплат / вiдшкодувань , компенсованих перестраховиками - 86 тис.грн.;
- дебiторська заборгованiсть юридичних осiб за перерахуванням страхових премiй – 6 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть перестраховикiв – нерезидентiв за виплатами часток у витратах страхових вiдшкодувань – 478 тис. грн. (Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 239 тис. грн. та Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя - 239 тис. грн)
- розрахунки за неповернутими депозитами та вiдсотками у визначений строк – 6863 тис. грн. (у зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ „КБ „Пiвденкомбанк” – 2229 тис. грн. та у зв’язку з введенням тимчасової адмiнiстрацiї ПАТ „ВIЕЙБI Банк” – 105 тис. грн.; у зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ «IМЕКСБАНК» - 2412 тис. грн.; у зв’язку з процедурою лiквiдацiї АТ «Банк Фiнанси i кредит» - 689 тис. грн.; у зв’язку з введенням тимчасової адмiнiстрацiї на 3 мiсяцi з 25.12.2015 року до 24.03.2016 ПАТ "УКРIНБАНК" – 1369 тис. грн.; у зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ «КБ «Фiнансова Iнiцiатива» - 9 тис. грн.; у зв’язку з процедурою лiквiдацiї ВАТ «Бiг Енергiя» - 50 тис. грн. )
- Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 51 тис. грн (Фiлiя «Дельта- Лоцман ДП «АМПУ»» , забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв на добровiльне страхування водного транспорту № 49230-15 – 30 тис. грн.; СПДФО Саломатiн А.С., сплата послуг за управлiння комп’ютерним обладнанням – 17 тис. грн.; Iнша дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 4 тис. грн.; )
- Дебiторська заборгованiсть за виданими безоплатними (безвiдсотковими) позиками робiтникам Товариства згiдно Договорiв позики. Строк погашення позики до 30.05.2016 – 800 тис. грн. ( у т.ч. з пов’язаними особами (акцiонер - фiзична особа) – 240 тис. грн.)
- iнша дебiторська заборгованiсть – 32 тис.грн.
Поточнi зобов’язання.
Заборгованностi, по якiй закiнчився термiн позовної давностi, на балансi немає.
Розмiр поточних зобов’язань (стр. 1695) – 3764 тис.грн., до складу яких включено:
Поточна кредиторська заборгованiсть -
= за товари, роботи, послуги ( стр.1615) - 42 тис. грн.; у т.ч. :
- членськi внески ЛСОУ –30 тис. грн.
- оренда примiщення ТОВ «АЗОВЛЛОЙД» - 7 тис. грн.;
- КП ТП Теплотранс м. Днiпропетровськ , опалення за грудень 2015р – 2 тис. грн.
- ПАТ «Київенерго», м. Київ, опалення за грудень 2015р. – 2 тис. грн.
- iншi – 1 тис. грн.
= за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) – 16 тис. грн. у т. ч. :
- ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) – 13 тис. грн.
- податок на нерухомiсть, податок на землю – 1 тис. грн.;
- вiйськовий збiр - 2 тис. грн.
= за розрахунками зi страхування -єдиний соцiальний внесок (стр.1625) – 40 тис.грн.;
= за розрахунками з оплати працi (стр. 1630) – 82 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (стр. 1650) – 3573 тис.грн. у т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв – 64 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв нерезидентiв – 188 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй – 128 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi спати перестрахувальних премiй за видами стахування (облiгатор). Перестраховик – ПрАТ «СО «Iллiчiвське» - 254 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних премiй – 1879 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками перед страховиками резидентами зi сплати страхових вiдшкодувань – 53 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками перед страховиками нерезидентами зi сплати страхових вiдшкодувань: Resoil Transport & Logistics Ltd, Британськi Вiргiнськi острови згiдно рiшення Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України вiд 13.11.2015 за справою МАК №5у/2015 (з подiї, яка сталася 27.08.2014 на т/х «Кiлiя») – 553 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати долi вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) – 156 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами та брокерами за Договорами доручення – 130 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками за договором страхування фiнансових ризикiв № 85/03-12/15 вiд 07.12.15 з ТДВ «Страхова компанiя «Нiка» - 155 тис. грн.;
- Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 13 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання (стр.1690) – 11 тис грн. у т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за розрахунками , не пов’язана зi страховою дiяльнiстю – 8 тис. грн.
- iнша кредиторська заборгованiсть – 3 тис. грн.
Поточної кредиторської заборгованностi за довгостроковими зобов’язаннями немає.
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi за 2015 рiк складає 437 тис.грн.
Iнвентарiзацiя зобов’язань проведена товариством за станом на 31.12.2015р. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi зобов’язання реальнi i пiдтверджуються результатами проведеної iнвентаризацiї.
Власний капiтал .
Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2015 р.(стр.1495) – 32 919 тис. грн., у т.ч. :
- статутний капiтал (стр. 1400) – 12 000 тис. грн.- подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна..
- капiтал у дооцiнках (стр. 1405) – 253 тис грн.
- додатковий капiтал (стр. 1410) – 15 254 тис. грн. - згiдно рiшенню Наглядової Ради вiд 28.04.2014 з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, прийнято рiшення про формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
- резервний капiтал (стр. 1415)– 1 586 тис. грн. - резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк. У 2015 роцi вiдрахування до резервного фонду з чистого прибутку за 2014 р. становить -108 тис. грн. згiдно рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №29 вiд 29.04.2015 року) .
- нерозподiлений прибуток (стр. 1420) – 3 826 тис. грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 4043 3333
Премії підписані, валова сума 2011 9383 9073
Премії, передані у перестрахування 2012 5366 4911
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 120 2462
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 146 1633
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1295 ) ( 1069 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 212 ) ( 273 )
Валовий:
 прибуток

2090

2536

1991
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 51 69
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 205 920
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 154 851
Інші операційні доходи 2120 10887 4765
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1987 ) ( 1782 )
Витрати на збут 2150 ( 2424 ) ( 1605 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11717 ) ( 5449 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 2756 ) ( 2149 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 5320 5619
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

2564

3470
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 787 1313
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1777

2157
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1777 2157

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 130 141
Витрати на оплату праці 2505 1941 1642
Відрахування на соціальні заходи 2510 709 602
Амортизація 2515 175 158
Інші операційні витрати 2520 14468 7362
Разом 2550 17423 9905

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 800000 800000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.22125 2.69625
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010) – 4043 тис. грн. , якi розрахованi наступним чином :
суми премiї пiдписаної (валова сума) (стр. 2011) - 9383 тис. грн. та змiни частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (стр. 2014) – 146 тис. грн. за вирахуванням суми премiї, переданої у перестрахування (стр. 2012) –5366 тис. грн., та змiни резерву незароблених премiй , валова сума (стр. 2013) – 120 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованих послуг – (стр. 2050) – 1295 тис. грн.
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами- (стр. 2070) – 212 тис. грн.
Валовий прибуток – (стр. 2090) - 2536 тис. грн. , який розраховується наступним чином:
чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010) – 4043 тис.грн. за вирахуванням собiвартiстi реалiзованих послуг – (стр. 2050) – 1295 тис. грн. та чистих понесених збиткiв за страховими виплатами- (стр. 2070) – 212 тис. грн.
Витрати вiд змiни iншiх страхових резервiв (стр. 2110) – 51 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи (стр. 2120) – 10887 тис. грн., у т.ч. :
- доход вiд реалiзацiї iнвалюти - 6503 тис. грн.;
- дохiд вiд позитивної курсової рiзницi - 3634 тис. грн.;
- отриманi штрафи, пенi, неустойки – 1 тис. грн.
- доход вiд списання кредиторської заборгованностi – 437 тис. грн.
- агентська винагорода за договорами страхування - 86 тис.грн.;
- доход вiд реалiзацiї права требування к виннiй сторонi (регрес) – 122 тис. грн.;
- iншi – 104 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати (стр.2130) – 1987 тис. грн.
Витрати на збут (стр. 2150) – 2424 тис грн.
Iншi операцiйнi витрати (стр. 2180) – 11717 тис. грн., у т.ч. :
- витрати на утримання автотранспорту – 73 тис грн.
- страхування фiнансових ризикiв – 475 тис. грн.;
- собiвартiсть реалiзованої iнвалюти – 6471 тис.грн.;
- судовi витрати – 18 тис. грн
- списання безнадiйної заборгованностi – 12 тис. грн.
- витрати вiд орацiйної курсової рiзницi – 4496 тис грн.
- iншi - 172 тис. грн. ;
Iншi фiнансовi доходи (стр. 2220 ) – 5320 тис. грн. :
Витрати з податку на прибуток – (стр. 2300) – 787 тис. грн.
Чистий фiнансовий результат – прибуток (стр. 2350) - 1777 тис грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1310 1470
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 166 106
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 9
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 8831 6107
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 13720 10146
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 560 )

( 657 )
Праці 3105 ( 1553 ) ( 1344 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 764 ) ( 663 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2633 ) ( 574 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2318 ) ( 326 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 315 ) ( 248 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 38 ) ( 55 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 8443 ) ( 4658 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 15962 ) ( 8061 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5926 1826
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 106 ) ( 92 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -106 -92
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -6032 1734
Залишок коштів на початок року 3405 29491 27670
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 160 87
Залишок коштів на кінець року 3415 23619 29491

Примітки За стр. 3095: “Iншi надходження” - 13720 тис. грн. , у т.ч. :
- розрахунки по нарахованим доходам (% по залишкам грошових коштiв на депозитних рахунках) – 4940 тис. грн.
- виконання зобов’язань перестраховикiв-резидентiв перед ПрАТ «СК «АЗIНКО» - 1007 тис. грн.;
- агентська винагорода , у т.ч. вiд «IНГО-Україна» - 89 тис. грн.
- розрахунки зi страховиками-резидентами за надання страхових послуг – 446 тис. грн.
- доход вiд реалiзацiї iнвалюти – 6468 тис. грн.
- депозит - 677 тис. грн.
- iншi надходження - 93 тис. грн.
За стр. 3190 : “Iншi витрачення” - 15 962 тис. грн., у т.ч. :
- собiвартiсть реалiзованої iнвалюти – 6471 тис. грн.
- надання позики – 800 тис. грн.
- облiк зобов’язань ПрАТ «СК «АЗIНКО» перед страховиком-резидентом зi сплати страхових премiй - 930 тис. грн.
- облiк зобов’язань ПрАТ «СК «АЗIНКО» згiдно договорiв доручення з виплат комiсiйної винагороди – 2189 тис. грн.
- облiк зобов’язань ПрАТ «СК «АЗIНКО» згiдно договорiв доручення по перерахуванню страхових платежiв - 430 тис. грн.
- розрахунки по виданним авансам («Iнго-Україна») – 35 тис. грн.
- списання безнадiйних депозитiв – 5035 тис. грн.
- iншi витрачення – 72 тис. грн. тис. грн.
За стр. 3195 – чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi – -5926 тис. грн.
За стр. 3295 – чистий рух коштiв вiд iнвестицiйной дiяльностi ( витрачання на придбання необоротних активiв, нематерiальних активiв, МНМА) – -106 тис. грн.
За стр. 3400 – чистий рух коштiв за звiтний период – -6032 тис. грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки При складаннi фiнансової звiтностi Товариство обрало спосiб складання "Звiту про рух грошових коштiв" за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту (форма №3)
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" за ЄДРПОУ 24646706
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12000 253 15254 1478 2157 0 0 31142
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 12000 253 15254 1478 2157 0 0 31142
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1777 0 0 1777
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 108 108 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 108 1669 0 0 1777
Залишок на кінець року 4300 12000 253 15254 1586 3826 0 0 32919

Примітки Власний капiтал .
За рядком 4300 :
Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2015 р.( графа 10) – 32 919 тис. грн., у т.ч. :
- статутний капiтал (графа 3) – 12 000 тис. грн.;
- капiтал у дооцiнках (графа 4 ) – 253 тис. грн.
- додатковий капiтал (графа 5) – 15 254 тис. грн.
- резервнiй капiтал (графа 6) - 1 586 тис. грн.
- нерозподiлений прибуток (графа 7) – 3 826 тис.грн.
Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2015 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000 грн., подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна.
Станом на 31.12.2015 Статутний капiтал Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України.
Найбiльшою часткою акцiй Товариства володiє ТОВ «Фор Сизонз Шипменеджмент Кампанi ЛТД» - 363744 акцiй, що складає 45,468 %, ТОВ «Азовллойд» 330054 акцiї, що складає 41,25675%. Iншi акцiї належать двом юридичнiм особам – 72728 акцiй, що становить 9,091% та двом фiзичним особам, що становить 33474 акцiй, що складає 4,18425% .
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
Резервний капiтал
Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк. Вiдрахування до резервного фонду у 2015 роцi з чистого прибутку за 2014 р. становить -108 тис. грн. - згiдно Протоколу №29 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015 року.

Додатковий капiтал
28.04.2014 зi згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК Азов», з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, яка згiдно з вимогами Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, прийнято рiшення про формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства у розмiрi 15254 тис.грн.
Керівник Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер Тюлькiна Любов Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО»
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк
1 . Загальна iнформацiя
1.1. Повна назва пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя АЗIНКО».
1.2. Скорочена назва пiдприємства: ПрАТ «СК «АЗIНКО».
1.3. Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування): Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя АЗIНКО» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя Азов». Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя Азов» було створено згiдно iз законодавством України 09.12.1996 року.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя Азов» було перейменоване у Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя АЗIНКО» вiдповiдно до Протоколу №28 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2014р. Статут ПрАТ «СК «АЗIНКО» у новiй редакцiї затверджено Загальними зборами акцiонерiв та зареєстровано Реєстрацiйною службою Марiупольського мiського управлiння юстицiї Донецької областi 27.06.2014р. за №12741050023000564.
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи ПрАТ «СК «АЗIНКО» серiї СТ № 101 вiд 23.09.2014р. видане Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
1.4. Юридична адреса: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2.
1.5. Фактична адреса: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2.
1.6. Органiзацiйно-правова форма: Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулося. Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
ПрАТ «СК«АЗIНКО» має наступнi невiдокремленi структурнi пiдроздiли:
- Київська дирекцiя . Мiсцезнаходження : 04071, м. Київ, Подiльський район, провулок Хорива, буд.4, кв.2.
- Марiупольська дирекцiя. Мiсцезнаходження : 87510, Донецька область, м. Марiуполь, Приморський район, проспект Адмiрала Лунiна, буд.18, оф.3.
- Донецька дирекцiя. Мiсцезнаходження : Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» вiд 15.12.2014 р (протокол №35) прийнято рiшення тимчасово припинити дiяльнiсть Донецької дирекцiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя АЗIНКО» без закриття даного структурного пiдроздiлу з 15.12.2014р. - Днiпропетровська дирекцiя . Мiсцезнаходження: 49055, м. Днiпропетровськ, Красногвардiйський район, вулиця Титова , буд. 24, оф. 21.
- Запорiзька дирекцiя. Мiсцезнаходження : 69035, м. Запорiжжя, Орджонiкiдзевський район, вулиця Пiвденноукраїнська, буд.3.
.
1.7. Країна реєстрацiї: Україна
1.8. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://aic.com.ua/.
1.9. Адреса електронної пошти: aic@aic.com.ua.
1.10. Характеристика основних напрямкiв дiяльностi:
Товариство здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку страхування, перестрахування, фiнансову дiяльнiсть пов’язану з формуванням та розмiщенням коштiв для покриття страхових резервiв та їх управлiнням. Основний вид дiяльностi Товариства – надання страхових та пов’язаних iз ними послуг на територiї України на основi вiдповiдних лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:
№ лiцензiї Форма
страхування Види страхування Термiн дiї
лiцензiї
АЕ №522594 Добровiльне Страхування вiд нещасних випадкiв з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522591 Добровiльне Медичне страхування(безперервне страхування здоров’я) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522587 Добровiльне Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522581 Добровiльне Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522580 Добровiльне Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522579 Добровiльне Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522584 Добровiльне Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського, внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522582 Добровiльне Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522585 Добровiльне Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522586 Добровiльне Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522592 Добровiльне Страхування фiнансових ризикiв з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522578 Добровiльне Страхування медичних витрат з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ №522590 Обов’язкове Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,що фiнансуються з Державного Бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522589 Обов’язкове Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522588 Обов’язкове Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам) з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522593 Добровiльне Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] з 15.08.2014 р
безстроковий
АЕ № 522583 Обов’язкове Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. з 15.08.2014 р
безстроковий
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг прийнято рiшення про видачу лiцензiї на провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса на основi Розпорядження вiд 24.12.2015 №3439. Станом на 31.12.2015 лiцензiя не отримана.
1.11. Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася. Полiтичнi та соцiальнi заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого зниження суверенних кредитних рейтингiв України.
В Українi посилився дефiцит надходження iноземної валюти. Крiм того, в українському банкiвському секторi вiдбувається скорочення лiквiдних коштiв внаслiдок дострокового зняття депозитiв населенням та встановлюються жорсткi обмеження щодо доступу до джерел фiнансування на вiтчизняному та зовнiшнiх ринках. Офiцiйнi курси обмiну валют, встановленi НБУ, не обов’язково вiдображають курси обмiну, за якими iноземнi валюти є наявними на звiтну дату. На практицi, банки можуть стягувати суттєвi збори та комiсiйнi понад офiцiйний курс обмiну НБУ за надання iноземної валюти, а наявнiсть iноземної валюти на ринку може бути обмеженою.
У березнi 2014 року у результатi низки подiй у Криму вiдбулась анексiя Автономної Республiки Крим Росiйською Федерацiєю, що не була визнана Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську областi.
Станом на дату затвердження фiнансової звiтностi за 2015 рiк нестабiльнiсть i протистояння тривають, а частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк. У результатi цього українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй територiї. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на українську економiку. Частина операцiй Товариства сконцентрована у Донецькiй областi.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає всiх заходiв на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Товариства за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент достовiрно оцiнити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
2. Основа пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
2.1. Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi «МСФЗ»), випущених Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КМСФЗ) та Iнтерпретацiями, випущених Комiтетом по iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ).
Формат фiнансових звiтiв, який застосований згiдно з вимогами Уряду України, для подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 року не забезпечує повну вiдповiднiсть цих звiтiв МСФЗ.
2.2. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi. Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперервно i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або здiйснювати операцiї за несприятливих умов. Фiнансовi iнструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартiсть, є такими, що мають котирування на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають фактичнi i регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартостi, який застосовується Товариством для оцiнки фiнансового iнструменту. Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства i валютою, в якiй подано показники цiєї фiнансової звiтностi. Вся фiнансова iнформацiя, подана у гривнях, була округлена до тисяч.
2.4. Iдентифiкацiя фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «СК «АЗIНКО» є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, викладенi нижче, застосовувалися послiдовно при складаннi цiєї фiнансової звiтностi
Облiкова полiтика ПрАТ «СК «АЗIНКО» побудована вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» в частинi застосування в бухгалтерському облiку Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також з метою забезпечення на пiдприємствi єдиної методики вiдображення господарських операцiй та складання достовiрної фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика визначена наказом №1 вiд 02 сiчня 2012 року «Про облiкову полiтику пiдприємства» та розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi використовуються при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ.
Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.
Облiк основних засобiв
Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 «Основнi засоби», який є мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв.
Товариство скористалася правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановила одиницею облiку основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб.
Первiсне визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його собiвартiстю. Структура первiсної вартостi основних засобiв визначається способом придбання об'єкта.
З 01.09.2015 року збiльшена мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв у розмiрi 6000,00 грн. згiдно п. 14.1.138 ПКУ.
Товариство скористалося правом, наданим параграфом 29 МСФЗ ( IAS) 16, i вибрало модель облiку для основних засобiв за собiвартiстю.
Модель облiку за собiвартiстю припускає, що пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв облiковується за його первiсної вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, визнаних згiдно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв".
Пiд збитком вiд знецiнення розумiється сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування; очiкуваного вiдшкодування - найбiльша з двох величин: чистої цiни продажу i цiнностi використання активу.
Витрати на ремонт основних засобiв капiталiзуються у випадках, якщо в результатi збiльшуються або суттєво вдосконалюються вiдповiднi активи.
Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi згiдно Наказу.
Згiдно МСФЗ (IAS) 16 термiн корисної служби об'єкта основних засобiв - це перiод , протягом якого очiкується використання активу, що амортизується. При визначеннi строку корисної служби активу необхiдно врахувати наступнi фактори:
а) очiкуваний обсяг використання активу, виходячи з його передбачуваної потужностi або фактичної продуктивностi;
б) передбачуваного фiзичного i морального зносу, який залежить вiд iнтенсивностi використання, програми ремонту та обслуговування, умов зберiгання;
в) технiчний i комерцiйний знос;
г) юридичнi або аналогiчнi обмеження на використання активу.
Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку визначається виходячи з таких допустимих строкiв корисного використання :
а ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 103, з них:
будiвлi, нежитловi примiщення ( квартири) - 30 рокiв;
б) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 10 рокiв, з них:
- Машини та обладнання - 5-10 рокiв;
в) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв;
г ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 рокiв до 5 рокiв;
д ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 рокiв.
е) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 117 - в межах строку дiї договору операцiйної оренди. Якщо полiтикою компанiї передбачено щорiчне продовження договору операцiйної оренди, то строк корисного використання встановлюється з урахуванням очiкуваного максимального термiну договiрних вiдносин ( 30 рокiв).
Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця.
Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою балансовою сумою активiв визнають у складi операцiйного доходу або витрат вiдповiдно.
Капiтальнi iнвестицiї
При визнаннi активами i для оцiнки капiтальних iнвестицiй слiд керуватися положеннями МСФЗ (IAS) 16 « Основнi засоби».
До складу капiтальних iнвестицiй вiдносити всi довгостроковi внутрiшнi iнвестицiї: витрати на створення, полiпшення, а також придбання матерiальних i нематерiальних необоротних (капiтальних) активiв, тобто активiв тривалого користування, поступово переносять свою вартiсть на вартiсть кiнцевого продукту. Пiд капiтальними iнвестицiями розумiється:
а) ведення капiтального будiвництва;
б) реконструкцiя, розширення i технiчне переозброєння дiючих пiдприємств та об'єктами невиробничої сфери;
в) придбання будiвель, обладнання, транспортних засобiв та iнших об'єктiв основних засобiв на сторонi;
г) придбанням земельних дiлянок;
д) придбанням нематерiальних активiв.
У перiод часу, коли об'єкти основних засобiв отриманi на пiдприємство i готуються до експлуатацiї, а саме:
а) встановлюються в необхiдне мiсце;
б) наводяться в стан придатний до експлуатацiї за призначенням, визначеним керiвництвом пiдприємства;
в) ще не завершено будiвництво (реконструкцiя, модернiзацiя) об'єкта.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснювати вiдповiдно з вимогою МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи».
Згiдно МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи» - iдентифiкований не грошовий актив, який не має фiзичної форми, який мiститься для використання при виробництвi або наданнi товарiв i послуг, для здачi майна в оренду iншим компанiям або для адмiнiстративних цiлей i може бути iдентифiкований. До них вiдносяться:
вид активу спосiб створення активу
придбання в iнших компанiях самостiйно створенi всерединi компанiї
комп'ютерне прикладне програмне забезпечення визнається нематерiальним активом у разi вiдповiдностi критерiям визнання визнається нематерiальним активом, починаючи з етапу розробки, пiсля вiдповiдають всiм критерiям, позначеним в параграфi 57 МСФЗ 38
лiцензiї визнається нематерiальним активом у разi вiдповiдностi критерiям визнання -
бази даних, записанi на носiї iнформацiї визнається нематерiальним активом у разi вiдповiдностi критерiям визнання Не визнається нематерiальним активом
веб-сайт визнається нематерiальним активом у разi вiдповiдностi критерiям визнання -
Первiсною оцiнкою нематерiального активу є його собiвартiсть. Собiвартiсть окремо придбаного матерiального активу - це сума сплачених коштiв або їх еквiвалентiв, або справедлива вартiсть iншої форми компенсацiї, наданої для отримання активу на момент його придбання або створення.
Собiвартiсть нематерiального активу, окремо придбаного, включає цiну придбання, в тому числi ввiзне мито та безповоротнi податки, за вирахуванням торговельних знижок i всiх витрат, прямо пов'язаних з приведенням активу в стан для використання за призначенням.
Подальшi витрати збiльшують собiвартiсть нематерiального активу якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до майбутнiх вигод, якi перевищують первiсно оцiнений рiвень ефективностi та цi витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. Всi подальшi витрати на нематерiальний актив, що необхiднi для пiдтримки первiсно оцiненої ефективностi активу, визнаються витратами звiтного перiоду.
Пiсля первiсного визнання надалi нематерiальний актив враховується методом первiсної вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 38, нематерiальнi активи подiляють на двi групи: з кiнцевим (обмеженим) i з невизначеним строком корисного використання. Амортизацiї пiдлягає тiльки нематерiальний актив, що має кiнцевий (обмежений) перiод корисного використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання щороку тестуються на предмет знецiнення.
Для нарахування амортизацiї застосовувати прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї проводити щомiсяця.
Нарахування амортизацiї починається, з мiсяця, наступного за мiсяцем, коли актив фактично готовий до використання, припиняється з наступного мiсяця, коли актив класифiкований як призначений для продажу або, коли припиняється визнання активiв.
Облiк запасiв
Облiк запасiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є мiжнародним стандартом, що регулює порядок облiку запасiв .
До запасiв вiдносяться активи, якi:
а) утримуються для продажу;
б) iснують у формi матерiалiв, призначених для споживання при наданнi послуг.
Придбанi запаси визнавати активами, якщо:
а ) до пiдприємства перейшли всi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на запаси;
б) пiдприємство отримало контроль над запасами i здiйснює управлiння ними в тiй ступенi , яка звичайно пов'язана з правом власностi;
в) собiвартiсть запасiв може бути достовiрно визначена;
г) iснує ймовiрнiсть, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi зi їх використанням.
Встановити, що початковою оцiнкою придбаних запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати на придбання, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з запасами.
Згiдно вимог МСФЗ (IAS) 2 запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою реалiзацiйною вартiстю.
Запаси облiковують за чистою реалiзацiйною вартiстю, якщо на дату балансу:
а) їх вартiсть зменшилася;
б) вони зiпсувалися, або стали непридатними до використання;
в) втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду.
Вибуття запасiв здiйснювати за собiвартiстю перших по надходженню (ФIФО).
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратою того звiтного перiоду, в якому визнається дохiд.
Облiк фiнансових активiв
Принципи облiку фiнансових активiв встановленi в МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» , МСФЗ ( IFRS ) 7 «Фiнансовi iнструменти : розкриття iнформацiї».
Визнання фiнансовим активом у балансi Товариства починається з моменту, коли Товариство стає стороною договору, i внаслiдок чого має юридичне право отримувати грошовi потоки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в банках i касi, та депозити.
Перестрахування
В ходi звичайної дiяльностi ПрАТ « СК «АЗIНКО» передає страховi ризики. Активи, пов'язанi зi перестрахуванням, якi являють собою залишки до отримання вiд перестрахувальникiв. Суми, що пiдлягають вiдшкодуванню вiд перестрахувальникiв, оцiнюються способом, який вiдповiдає оцiнцi резерву неврегульованих збиткiв або врегульованих збиткiв, якi пов'язанi з полiсами перестраховикiв, i узгоджуються з вiдповiдним договором перестрахування. Перевiрка активiв, пов'язаних з перестрахуванням, на предмет знецiнення проводиться на кожну звiтну дату або частiше, якщо протягом звiтного перiоду виникають ознаки наявностi знецiнення.
Знецiнення виникає в тих випадках, коли є об'єктивнi свiдчення, що є результатом подiї, яка мала мiсце пiсля первiсного визнання активу , пов’язаного з перестрахуванням, що вказують на те, що ПрАТ « СК«АЗIНКО» може не отримати всi непогашенi суми , належнi їй згiдно з умовами договору, i дана подiя надає пiддається достовiрнiй оцiнцi вплив на тi суми, якi ПрАТ « СК «АЗIНКО» отримає вiд перестрахувальника .
Зобов'язання, пов'язанi з перестрахуванням, являють собою залишки, що пiдлягають виплатi перестрахувальникам. Спосiб оцiнки розмiру сум, що пiдлягають виплатi, визначається залежно вiд вiдповiдного договору перестрахування.
Визнання активiв або зобов'язань, пов'язаних з перестрахуванням, припиняється в разi погашення договiрних прав або закiнчення термiну їх дiї, або у разi передачi договору третiй сторонi.
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Дебiторська заборгованiсть зi страхування визнається при настаннi термiну платежу i оцiнюється при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть по операцiям страхування перевiряється на предмет зменшення її корисностi. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з причини розiрвання договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в обумовленому договорi термiн.
Визнання дебiторської заборгованостi по страхуванню припиняється у разi припинення визнання фiнансових активiв.
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю класифiкується:
Найменування Перiод визнання
Премiї до отримання вiд власникiв страхових полiсiв Визначається як залишок суми до оплати на звiтну дату
Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв i посередникiв Визначається за сумами премiй, отриманих ними, але не переданих страховику на момент закiнчення звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв Визначається в момент визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами
Дебiторська заборгованiсть за регресами Визначається в момент винесення рiшення суду на користь страхової компанiї
Виплати працiвникам
Бухгалтерський облiк розрахункiв за виплатами працiвникам вести вiдповiдно до МСФЗ 19 (IAS) «Виплати працiвникам".
Згiдно МСФЗ 19 пiдприємство визнає:
а) зобов'язання - у разi, якщо працiвник надав послугу в обмiн на винагороду, яка пiдлягає виплатi в майбутньому;
б) витрата - у разi, якщо пiдприємство використовує економiчну вигоду, що виникає в результатi послуги, наданої працiвником в обмiн на винагороду.
Виплати працiвникам нараховується згiдно штатному розкладу.
Аналiтичний облiк за виплатами працiвникам вести по кожному працiвнику, видам виплат та утримань.
Забезпечення, непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання
Принципи визнання та методи оцiнки забезпечень, умовних активiв i зобов'язань визначенi в МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи».
Товариство розраховує та визнає в своїй звiтностi наступнi види забезпечень: забезпечення на виплату вiдпусток. Розрахунок суми забезпечень проводиться щомiсячно.
Облiк власного капiталу
Резервний капiтал формується не менше 15 % Статутного капiталу Товариства шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк.
У Товариства створюється фонд страхових резервiв, порядок i розмiри якого визначаються законодавством України.
Формування, облiк та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншим, нiж страхування життя здiйснюється за методом, визначеним ст. 31 Закону України «Про страхування», а також згiдно Правилами формування облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державною комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 № 3104.
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Кредиторська заборгованiсть зi страхування визнається при настаннi термiнiв погашення i оцiнюється при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю отриманої винагороди за вирахуванням витрат по угодi, безпосередньо пов'язаних з операцiєю.
Визнання кредиторської заборгованостi за страхуванням припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю класифiкується:
Найменування Перiод визнання
Кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами Визнається в момент виникнення зобов'язань
Премiї, отриманi авансом
У момент отримання авансу
Кредиторська заборгованiсть перед страховими агентами, брокерами та посередниками Зiзнається в момент надання вiдповiдних послуг страхувальнику
Премiї до платежу перестраховикам За облiгаторним страховим контрактами - в момент укладення страхового контракту, умови якого вiдповiдають умовам, визначеним генеральним угодою з перестрахувальником,
За факультативним страховим контрактами - визначаються при виникненнi зобов'язання
Облiк валютних операцiй
Бухгалтерський облiк валютних операцiй вести вiдповiдно МСФЗ (IAS) 21 «Вплив змiн валютних курсiв».Операцiя в iноземнiй валютi повинна враховуватися шляхом застосування валютного курсу на дату здiйснення операцiї.
Актив або зобов'язання є монетарними, якщо є право на отримання фiксованих або пiддається визначенню кiлькостi грошових одиниць. Справедлива вартiсть такого активу змiнюється зi змiною курсу.
Актив або зобов'язання є немонетарними, якщо вiдсутнє право на отримання фiксованого або пiддається визначенню кiлькостi грошових одиниць. Такий актив або зобов'язання зберiгає свою вартiсть в незалежностi вiд змiни курсу валют.
Встановити, що операцiї в iноземнiй валютi пiд час первинного визнання вiдображаються у функцiональнiй валютi шляхом перерахунку вiдповiдної суми iноземної валюти iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї.
На кожну звiтну дату:
а ) монетарнi статтi в iноземнiй валютi пiдлягають перерахуванню з використанням курсу НБУ на звiтну дату (грошовi кошти, заборгованiсть покупцiв i постачальникiв, позики, вiдкладенi податковi активи i зобов'язання та iнше ) ;
б) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, врахованi за iсторичною вартiстю, пiдлягають перерахунку за курсом НБУ на дату здiйснення операцiї . До них вiдносяться авансовi платежi за товари та послуги, нематерiальнi активи, запаси, основнi засоби, забезпечення, якi будуть погашенi немонетарними активами;
в) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, якi оцiненi за справедливою вартiстю, пiдлягають перерахунку за курсом НБУ, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунку за монетарними статтями або при перерахунку грошових статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони перераховувалися при первiсною визнання протягом звiтного перiоду або у попереднiх фiнансових звiтах, пiдлягають визнанню в звiтi про прибутки або збитки в тому перiодi, в якому вони виникають.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку монетарних статей вiд операцiйної дiяльностi вiдображаються у складi доходiв та витрат. У фiнансовiй звiтностi результат вiд перерахунку курсових рiзниць вiд операцiйної дiяльностi показується звернуто.
Монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi з використанням валютного курсу на дату балансу. Датою балансу вважати останнiй день звiтного мiсяця.
Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких в Баланс пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення операцiї.

Продовження тексту приміток

Облiк доходiв та витрат
Доходи вiд страхової дiяльностi
Дохiд вiд страхової дiяльностi ПрАТ «СК«АЗIНКО» визначається залежно вiд напрямку страхування i груп страхових продуктiв, а саме:
1) Страхування вiд нещасних випадкiв;
2) Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
3) Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
4) Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту);
5) Страхування вантажiв i багажу (вантажобагажу);
6) Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних лих;
7) Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12);
8) Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
9) Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
10) Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачено пунктами 12-14);
11) Страхування кредитiв;
12) страхування фiнансових ризикiв;
13) Страхування медичних витрат;
14) Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд);
15) Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
16) Страхування вiдповiдальностi власникiв собак щодо шкоди, яка може бути заподiяно третiм особам;
17) Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
Облiк страхових платежiв ведеться на рахунку 76 «Страховi платежi», який включає в себе:
1) Страховi платежi за договорами прямого страхування;
2) Страховi платежi за договорами, прийнятими в перестрахування;

Премiї за договорами прямого страхування, прийнятi в перестрахування
Валова сума премiй пiдписаних складається з усiх сум премiй за страховими контрактами. При визначеннi доходу страховi контракти дiляться на двi основнi категорiї залежно вiд тривалостi покриття застрахованого ризику:
- Короткостроковi страховi контракти;
- Довгостроковi страховi контракти.
Валовi премiї, пiдписанi за короткостроковими контрактами , включають валову суму до оплати власником страхового полiса страховика за контрактом, а також премiї за весь перiод ризику, покритого контрактом, який укладено протягом конкретного облiкового перiоду, незалежно вiд того, чи пiдлягає оплатi в повному розмiрi в цьому облiковому перiодi .
Валовi премiї пiдписанi визначаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває чинностi. Премiї, якi отриманi страховими агентами, але якi ще не вiдданi страховику включаються до складу премiй пiдписаних .
Вiдповiдно до принципу нарахування тiльки та частина премiй пiдписаних , що зароблена в результатi покриття ризику страховиком у вiдповiдному звiтному перiодi, визнається у складi доходу. В результатi, премiї заробленi можуть вiдрiзнятися вiд премiй , пiдписаних в окремих звiтних перiодах, але повиннi складати однакову суму протягом термiну дiї страхового контракту .
Премiї за короткостроковими страховим контрактами визначаються у складi доходу впродовж термiну дiї контракту пропорцiйно суми забезпечення страхового покриття. Це в цiлому призводить до рiвномiрного розподiлу i визначенню премiй у складi доходу протягом термiну дiї контракту.
Премiї, переданi в перестрахування
Премiї з вихiдного перестрахування включають всi премiї, якi сплаченi або пiдлягають сплатi за договорами вихiдного перестрахування, укладенi страховиком. При укладеннi договорiв вихiдного перестрахування або внесеннi до них змiн додаються всi платежi, що входять в портфель, при цьому обов'язково вiднiмаються суми виходу з портфеля, якi пiдлягають отриманню .
Премiї, переданi в перестрахування, i частка перестраховикiв у страхових резервах визначаються i надалi оцiнюються погоджено з сумами, пов'язаними з перестрахованими страховими контрактами вiдповiдно до умов кожного договору перестрахування.
Чистi заробленi страховi премiї звiтного перiоду являє собою: Премiї пiдписанi валова сума мiнус Премiї переданi у перестрахування мiнус Змiна резерву незароблених премiй, валова сума плюс Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй.
Компенсацiя страхових виплат вiд перестрахувальника
Компенсацiя страхових виплат вiд перестрахувальника включає суми, якi отриманi вiд перестраховикiв за страховими виплатами у зв'язку з дiючими договорами перестрахування та компенсацiя по Договорам, строк дiї яких закiнчився. Компенсацiя страхових виплат вiд перестраховикiв визначається одночасно з визначенням валової суми вiдповiдних страхових виплат.
Iншi операцiйнi доходи включають в себе:
- Позитивну рiзницю мiж цiною покупки - продажу iноземної валюти;
- Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв;
- Дохiд вiд операцiйної оренди активiв;
- Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi;
- Отриманi штрафи, пенi, неустойки;
- Вiдшкодування ранiше списаних активiв, в т.ч. вiдшкодування нестач
- Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi;
- Дохiд вiд безоплатно отриманих оборотних активiв; спонсорська, безповоротну фiнансову допомогу;
- Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi, а саме:
а) агентська винагорода за договорами страхування;
б) нарахованi вiдсотки за користування тимчасово вiльними коштами на поточному рахунку; нарахованi за депозитами до запитання.
Фiнансовi доходи включають в себе вiдсотки виплаченi банком за строковими депозитними рахунками.
Iншi доходи включають в себе:
- Дохiд вiд вiдновлення корисностi активiв;
- Дохiд вiд безкоштовно отриманих необоротних активiв;
- Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi, в тому числi:
а) дохiд вiд реалiзацiї права вимоги до винної сторони (регрес), в тому числi в частинi iнших витрат;
б) iншi доходи.
Витрати страхової дiяльностi
Валова сума страхових виплат включає ануїтети та iншi страховi виплати власникам страхових полiсiв. Валовi суми страхових виплат визначається в тому перiодi, в якому вони виникають, на пiдставi розрахункових зобов'язань з компенсацiї, яка пiдлягає виплатi власнику страхового полiса або третiй сторонi.
Якщо сума страхових виплат визначена i пiдлягає оплатi, валова сума страхових виплат враховується у складi витрат разом з вiдповiдною сумою кредиторської заборгованостi перед власниками страхових полiсiв з одночасних зменшенням резерву збиткiв по цих виплатах .
В облiку страхових виплат вiдображаються на рахунок 904 "Страховi виплати» . На даному рахунку вiдображається нарахування страхових виплат, належних страхувальникам у звiтному перiодi у зв'язку з настанням страхової подiї, а також оплата витрат страхувальника, понесених їм з метою зменшення збиткiв у випадках, якщо вони були необхiднi для виконання умов договору або понесенi ним за вказiвкою страховика.
Витрати, пов'язанi зi страховою дiяльнiстю
Для врахування додаткових витрат, пов'язаних iз страховою дiяльнiстю використовується балансовий рахунок 90 . На даному рахунку акумулюються такi витрати:
- Списання бланкiв договорiв, бланкiв суворої звiтностi;
- Заробiтна плата фахiвцiв зi страхування; нарахування на заробiтну плату спецiалiстiв зi страхування;
- Витрати на вiдрядження фахiвцiв зi страхування;
- Пiдготовка кадрiв (навчання персоналу, пiдвищення квалiфiкацiї) фахiвцiв зi страхування;
- Витрати з кур'єрської доставки;
- Розрахунково - касове обслуговування банкiв по прийому страхових платежiв;
- Експертнi та оцiночнi послуги;
- Iншi витрати, пов'язанi зi страховими виплатами.
Адмiнiстративнi витрати
Облiк адмiнiстративних витрат i вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi ведеться з використанням функцiонального методу.
До адмiнiстративних витрат вiдносяться:
- Амортизацiя основних фондiв, нематерiальних активiв;
- Поточний ремонт основних засобiв;
- Витрати на оперативну оренду;
- Витрати на Iнтернет, телефонний зв'язок;
- Заробiтна плата працiвникiв адмiнiстративного апарату; нарахування на заробiтну плату працiвникiв адмiнiстративного апарату;
- Витрати на вiдрядження адмiнiстративного апарату;
- Пiдготовка кадрiв (навчання персоналу, пiдвищення квалiфiкацiї) працiвникiв адмiнiстративного апарату;
- Витрати на кур'єрську доставку;
- Розрахункове - касове обслуговування;
- Професiйнi послуги (аудиторськi послуги);
- Експлуатацiйнi витрати, охорона примiщення, технiчне обслуговування домофона;
- Витрати на пожежну безпеку (технiчне обслуговування пожежної сигналiзацiї , спостереження ПЦС, iнше);
- Системне обслуговування офiсної технiки;
- Пiдписка на перiодичнi видання;
- Комунальнi послуги, вивiз смiття;
- Канцелярськi та господарськi витрати;
- Iншi витрати.
Адмiнiстративнi витрати визнаються у тому звiтному перiодi , в якому були понесенi.
Витрати на збут
Облiк витрат на збут i вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi ведеться з використанням функцiонального методу .
До витрат на збут належать:
- Комiсiї СПДФО, за договором доручення;
- Послуги страхових брокерiв;
- Витрати на кур'єрську доставку;
- Витрати на рекламу;
- Нарахування агентських винагород.
Витрати на збут визнаються у тому звiтному перiодi, в якому були понесенi.
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
До складу iнших операцiйних витрат вiдносити витрати поточного звiтного перiоду, якi обумовленi фактами господарської дiяльностi поточного звiтного перiоду i визнанi у звiтi про прибутки i збитки даного перiоду.
Iншi операцiйнi витрати включають в себе:
- Технiчне обслуговування службового автотранспорту, витрати на ПММ;
- Вiд'ємну рiзницю мiж цiною купiвлi-продажу iноземної валюти та її балансовою вартiстю;
- Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв;
- Сумнiвнi та безнадiйнi борги;
- Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць;
- Втрати вiд знецiнення запасiв;
- Нестачi i втрати вiд псування ТМЦ;
- Визнанi пенi , штрафи , неустойки;
- Iншi витрати операцiйної дiяльностi, а саме:
а) Податки та обов'язковi платежi;
б) 5 днiв лiкарняного за рахунок пiдприємства;
в) Нарахування на лiкарнянi (не компенсує ФСС);
г) Витрати на кур'єрську доставку;
д) Страхування депозитiв;
е) Нотарiальнi послуги;
є) Вiдрахування в технiчнi резерви, iншi, нiж РНП;
ж) Надання фiнансової допомоги (благодiйної) неприбутковим органiзацiям;
з) Iншi витрати операцiйної дiяльностi.
- Частку перестраховикiв в доходах вiд реалiзацiї прав вимог до винної сторони (регрес).
Iншi операцiйнi витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому були понесенi.
Iншi витрати включають в себе:
- Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв;
- Списання необоротних активiв;
- Iншi витрати звичайної дiяльностi.
Порядок виправлення помилок
Порядок виправлення помилок регулюється МСФЗ (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Фiнансова звiтнiсть не вiдповiдає МСФЗ якщо вона мiстить або суттєвi помилки, або несуттєвi помилки, якi зробленi спецiально для досягнення певного фiнансового результату.
Помилку попереднього перiоду виправляють шляхом ретроспективного перерахунку залишкiв активiв, зобов'язань, капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливий ретроспективний перерахунок .
При виправленнi помилки компанiя у своїй звiтностi розкриває таку iнформацiю:
а) характер помилки попереднього перiоду;
б) суми виправлень за кожний звiтний перiод;
в) статтi фiнансових звiтiв, на якi впливає помилка;
Не є помилками минулих перiодiв:
а) витрати донарахованi перевiряючими органами, такi як податки, штрафи, пенi, в поточному перiодi за попереднi (перевiряються) перiоди;
б) витрати на виплати додаткової заробiтної плати, нарахованi у звiтному перiодi за попереднi;
Вище перерахованi витрати є витратами перiоду i вiдображаються на рахунках 9 класу в перiодi їх нарахування.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Сторона вважається пов'язаної з Товариством, якщо:
• ця сторона прямо або побiчно, через одну або кiлька сторiн:
• контролює компанiю чи контролюється нею, або разом з Товариством є об'єктом спiльного контролю;
• має частку в Товариствi, що забезпечує їй iстотний вплив;
• здiйснює спiльний контроль;
• є асоцiйованою або спiльної;
• входить до складу ключового управлiнського персоналу;
• є близьким родичем будь-якої особи, що згадується в попереднiх пунктах;
• є органiзацiєю, яка контролюється, спiльно контролюється або перебуває пiд iстотним впливом будь-якої особи, що згадується в попереднiх пунктах, або значне право голосу в якiй належить, прямо або побiчно, будь-якому такiй особi;
Пiдприємство веде облiк операцiй та залишкiв, необхiдних для розкриття iнформацiї за операцiями i залишкам з пов'язаними сторонами у фiнансовiй звiтностi, у розрiзi контрагентiв.

Подiї пiсля звiтної дати
При вiдображеннi в звiтностi подiй, що вiдбулися пiсля звiтної дати, необхiдно керуватися принципом суттєвостi. Тобто всi подiї, якi можуть значно вплинути на рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi, повиннi бути вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Iстотнiсть залежить вiд розмiру статтi або коригування, оцiнюваних в кожному конкретному випадку. В окремих випадках Товариство зобов'язане подавати свою фiнансову звiтнiсть на затвердження акцiонерам вже пiсля її випуску. У таких випадках, фiнансова звiтнiсть вважається затвердженою до випуску в день її початкового випуску, а не в день її схвалення акцiонерами.
Коригувальнi подiї пiсля звiтної дати. Товариство зобов'язане коригувати суми, визнанi в її фiнансовiй звiтностi, для вiдображення наслiдкiв коригувальних подiй, що мали мiсце пiсля звiтної дати. Нижче наводяться приклади коригувальних подiй, результат яких Товариство зобов'язане враховувати у звiтностi:
• винесення пiсля звiтної дати рiшення у судовiй справi, яке пiдтверджує наявнiсть у пiдприємства зобов'язання на звiтну дату. Пiдприємство здiйснює коригування будь-якого ранiше визнаного оцiночного зобов'язання щодо даної судової справи.
• отримання iнформацiї пiсля звiтної дати, що свiдчить або про знецiнення активу станом на звiтну дату, або про необхiднiсть коригування величини ранiше визнаного у звiтностi збиток вiд знецiнення активу. Наприклад:
• банкрутство замовника, яке сталося пiсля звiтної дати, зазвичай пiдтверджує iснування на звiтну дату збитку по дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi, i необхiднiсть коригування Компанiєю балансової вартостi цiєї дебiторської заборгованостi;
• продаж запасiв пiсля звiтної дати може бути свiдченням можливої чистої цiни продажу цих запасiв станом на звiтну дату.
• визначення пiсля дати вартостi активiв, придбаних до звiтної дати, або виручки вiд продажу активiв, проданих до звiтної дати.
• виявлення фактiв шахрайства або помилок, якi пiдтверджують, що фiнансова звiтнiсть спотворена.
МСФЗ, якi обов’язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «КМСФЗ»), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2015 року, якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв:
1. Поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам» дата випуску - листопад 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.. Поправка, що роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород
2. Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску - грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.
3. Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску - грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.
Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу:
Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувала достроково:
1. МСФЗ -9 « Фiнансовi iнструменти» дата випуску - липень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки – оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
2. МСФЗ -14 «Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань» дата випуску - сiчень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ
У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.
3. МСФЗ -15 « Виручка за договорами з клiєнтами» дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
4. МСФО -17 «Оренда» дата випуску - сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р.
5. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р..
Поправки до МСФЗ- 11 «Спiльна дiяльнiсть», Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи» дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.
Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» – виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi.
В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом.
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство» дата випуску - червень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.
Плодоноснi рослини – це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено використовувати справедливу вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних рослин.
Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховується згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними рослинами, – згiдно МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу».
Поправки до МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» дата випуску - серпень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
Поправки до МСФЗ 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» i МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» дата випуску - вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
Щорiчнi вдосконалення 2012-2014р.р.:
-МСФЗ – 4 «Страховi контракти»
-МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
-МСБО 19 «Виплати працiвникам»
-МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
дата випуску - вересень 2014 р., застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
Поправки до МСБО-1 «Подання фiнансової звiтностi» МСФЗ- 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ -12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» i МСБО -28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»: дата випуску - грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
Поправка до МСБО -12 «Податки на прибуток» дата випуску - сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2017 р.
Керiвництво Товариства оцiнює вiдсутнiсть впливу змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництву Товариство необхiдно робити оцiнки та припущення, якi мають вплив на вiдображенi суми активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ та вiдображенi суми доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Далi розглядаються основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi мають iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв.
Знецiнення фiнансових iнвестицiй i грошей та їх еквiвалентiв
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй, грошей та їх еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий стан контрагенту, кредитнi рейтинги, iсторiю спiвробiтництва з ним, iншу наявну iнформацiю.
Станом на 31 грудня 2015 року, управлiнський персонал Товариство вважає, що вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй у сумi 45 тис. грн. у виглядi простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» можуть бути не повернутими з причини, що дiї з даними акцiями заблоковано у зв’язку з вiдкриттям кримiнального провадження вiдносно ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс». Цi дiю можуть призвести в майбутньому до зменшення чистого прибутку а, отже, до зменшення розмiру власного капiталу.
Станом на 31 грудня 2015 року, управлiнський персонал Товариства вважає, що вартiсть строкових депозитiв, грошей та їх еквiвалентiв є вiдшкодовуваною, за винятком вартостi короткострокових депозитiв у розмiрi 6854 тис.грн. та залишку на поточному рахунку у розмiрi 9 тис.грн. у банках, якi визнано неплатоспроможним (Данi наведено у п. Розрахунки за неповернутими грошовими коштами на поточному рахунку, депозитами, вiдсотками у визначений строк).
Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв разом зi фiнансовими труднощами українських банкiв та зниженням кредитних рейтингiв призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi вiдшкодування депозитiв i грошей та їх еквiвалентiв. У разi, якщо банки не зможуть повернути Товариству грошi та їх еквiваленти та кошти по депозитах пiсля 31 грудня 2015 р., необхiдно буде вiдобразити в облiку збитки.
Зменшення очiкуваних грошових потокiв вiд депозитiв i грошей та їх еквiвалентiв призвело б до зменшення чистого прибутку а, отже, до зменшення розмiру власного капiталу.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Згiдно з принципами облiкової полiтики Товариства та вимогами до розкриття iнформацiї, Компанiя повинна проводити оцiнку справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов’язань.
Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов’язання, Товариство використовує по мiрi можливостi данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Виходячи з характеру вхiдних даних, що використовуються у методах оцiнки вартостi, справедлива вартiсть розподiляється за рiзними рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi таким чином:
• Рiвень 1: котирувальнi цiни (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань.
• Рiвень 2: iншi вхiднi данi щодо активу чи зобов’язання, крiм котирувальних цiн, включених до Рiвня 1, якi є наявними у вiдкритих джерелах безпосередньо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто данi, визначенi на основi цiн).
• Рiвень 3 – вхiднi данi щодо активу чи зобов’язання, якi не ґрунтуються на наявних ринкових даних (данi, що не є наявними у вiдкритих ринкових джерелах).
Якщо вхiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання, можуть бути вiднесенi до рiзних категорiй за рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, то оцiнка справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня в iєрархiї, що i вхiднi данi найнижчого рiвня, якi є значними для оцiнки в цiлому. Товариство визнає перемiщення оцiнок мiж рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi на кiнець того звiтного перiоду, в якому вiдбулося таке перемiщення.
Припускається, що балансова вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв.
Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на 31 грудня 2015 р.
(тис. грн)
Найменування статтi Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова вартiсть
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 23619 23619 23619
Страхова дебiторська заборгованiсть 2198 2198 2198
Фiнансовi iнвестицiї 45 45 45
Усього 25817 45 25862 25862
Фiнансовi зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованiсть 3615 3615 3615
Усього 3615 3615 3615
Справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», що не котируються на бiржi, вiднесена до 3 рiвня iєрархiї справедливої вартостi. Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть iнвестицiї в акцiї ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» становила 45 тис. грн.
Справедливу вартiсть iнвестицiї в акцiї ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» визначити на основi моделi дисконтованої вартостi грошових потокiв та методу доданої економiчної вартостi, що включає ряд припущень не можливо з причини, що дiї з даними акцiями заблоковано у зв’язку з вiдкриттям кримiнального провадження вiдносно ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс».
6. Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю попереднього року та виправлення помилок
Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi та виправлення помилок минулих перiодiв у 2015 роцi не вiдбувалось.

7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
7.1. Доходи та витрати
Звiт про фiнансовий результат за затвердженою Мiнфiном формою №2 не суперечить вимогам МСФЗ, та не мiстить суттєвих вiдмiнностей вiд Звiту про сукупний дохiд за МСБО 1, за виключенням неможливостi обрання методу розкриття витрат за їх характером.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
У 2015 р. ПрАТ «СК «АЗIНКО» здiйснювало страхування вiд нещасних випадкiв, медичне страхування, страхування наземного транспорту, страхування водного транспорту, страхування вантажiв та багажу, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, страхування майна, страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, страхування предмета iпотеки, страхування медичних витрат, особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi та iншi види страхування.
7.1.1. Страховi премiї
Сума страхових премiй за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Страховi премiї 2015 рiк,
тис.грн. 2014 рiк,
тис. грн.
Обов’язкове страхування 123 121
Добровiльне майнове страхування 6359 6913
Добровiльне особисте страхування 367 364
Добровiльне страхування вiдповiдальностi 2534 1675
Всього: 9383 9073
Чистi заробленi страховi премiї за усiма видами страхування за 2015 р. склали - 4043 тис. грн., за 2014 р. склали - 3333 тис. грн.
7.1.2. Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Найменування 2015 рiк,
тис. грн. 2014 рiк,
тис. грн.
Дохiд вiд позитивної курсової рiзницi 3634 732
Отриманi штрафи, пенi 1 3
Дохiд, вiд списання кредиторської заборгованостi 437 316
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 6503 3438
Дохiд вiд безоплатно отриманих ТМЦ 1 -
Агентська винагорода за договорами страхування 86 118
Дохiд вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 122 115
Iншi операцiйнi доходи 103 43
Всього: 10887 4765
7.1.3. Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Найменування 2015 рiк,
тис. грн. 2014 рiк,
тис. грн.
Нарахованi вiдсотки за депозитами 5320 5619
7.1.4. Собiвартiсть
Собiвартiстьза роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Найменування 2015 рiк,
тис. грн. 2014 рiк,
тис. грн.
Собiвартiсть 1295 1069
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами у 2015 роцi становлять 212 тис. грн., якi розраховуються як рiзниця мiж страховими виплатами у розмiрi 1259 тис.грн. та компенсацiєю за виплатою часток перестраховикiв у розмiрi 1047 тис.грн.
Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв становить у 2015 роцi 51 тис.грн., якi розраховуються як рiзниця мiж валовою сумою змiн iнших страхових резервiв у розмiрi 205 тис.грн. та змiною частки перестраховикiв в iнших страхових резервах у розмiрi 154 тис.грн.
7.1.5. Админiстративни витрати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Найменування 2015 рiк,
тис.грн. 2014 рiк,
тис.грн.
Витрати на оплату працi 1004 857
Витрати на соцiальнi заходи 361 309
Амортизацiя 166 157
Витрати на вiдрядження 15 30
Аудиторськi послуги 32 35
Витрати на Iнтернет, телефонний зв'язок 20 15
Витрати на оперативну оренду нежитлових примiщень 100 93
Комунальнi послуги 38 28
Обслуговування оргтехнiки, програмного забезпечення 72 79
Пiдписка на перiодичнi видання 6 5
Членськi внески до Лiги страхових органiзацiй 18 18
Iншi адмiнiстративнi витрати 155 156
Всього адмiнiстративних витрат 1987 1782
7.1.6. Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, включали:
Найменування 2015 рiк,
тис.грн. 2014 рiк,
тис. грн.
Комiсiйна винагорода агентам зi страхування 2375 1476
Iншi витрати на збут 49 129
Всього витрати на збут 2424 1605
7.1.7. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Найменування 2015 рiк,
тис.грн. 2014 рiк,
тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 6471 3408
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 4496 1075
Списання безнадiйної заборгованостi 12 1
Страхування фiнансових ризикiв 475 765
Витрати на утримання автотранспорту 73 95
Судовi витрати 18 9
Iншi операцiйнi витрати 172 96
Всього iншi операцiйнi витрати 11717 5449

Продовження тексту приміток

7.2. Витрати з податку на прибуток
У зв'язку iз застосуванням нового пiдходу до оподаткування прибутку пiдприємств, змiнилося формування об'єкта оподаткування. Тепер об’єкти, якi пiдлягають оподаткуванню, визначено одразу в декiлькох статях ПКУ. Основне визначення наведено у пп. 134.1.1 ПКУ i передбачає загальнi правила оподаткування прибутку та спецiальнi правила оподаткування доходу страховика:
• за загальним правилом, об’єктом оподаткування є прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень цього роздiлу;
• за спецiальним правилом – дохiд за договорами страхування, визначений згiдно з пп. 141.1.2 ПКУ.
У свою чергу, пп. 141.1.2 ПКУ передбачено, що об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена вiдповiдно до пп. 136.2.1 та 136.2.2 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування.
Пiд кожний об’єкт оподаткування виокремлено правила та ставки. При цьому нарахований страховиком податок на дохiд за ставкою, визначеною пп. 136.2.1 ПКУ, є рiзницею, яка зменшує фiнансовий результат до оподаткування такого страховика.
Пiдпунктом 141.1.1 ПКУ встановлено такi ставки:
– для податку на прибуток використовується базова (основна) ставка податку: 18 вiдсоткiв (п. 136.1 ПКУ);
– для податку на дохiд – 3 вiдсотка за договорами страхування вiд об'єкта оподаткування, що визначається у пп. 141.1.2 цього Кодексу (пп. 136.2.1 ПКУ).
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Найменування 2015 рiк,
тис. грн. 2014 рiк,
тис. грн.
Витрати з податку на прибуток 787 1313
7.3. Прибуток на акцiю
Розрахунок базисного прибутку на акцiю за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представленi таким чином:
Прибуток на акцiю 2015 2014
Чистий прибуток, що припадає на акцiонерiв, тис. грн 1777 2157
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу 800000 800000
Прибуток у розрахунку на 1 акцiю, грн 2,22125 2,69625
7.3. Основнi засоби
У фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби вiдповiдно до вимог МСБ0 16 «Основнi засоби».
Первiсно основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю за мiнусом будь - якої накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Придбанi основнi засоби оцiнюються по первiснiй вартостi, яка включає вартiсть придбання та всi витрати, пов'язаннi з доставкою та доведенням об'єктiв до експлуатацiї.
На дату складання фiнансової звiтностi Пiдприємство визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв згiдно вимог МСБО 36 «Знецiнення активiв» та прийнятої облiкової полiтики. При складаннi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк ознак знецiнювання активiв не встановлено.
Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв встановлена у розмiрi нуль грн.
За 2015 рiк на основнi засоби нараховано амортизацiї на суму 151 тис. грн.
Повнiстю самортизованi основнi засоби станом на 31.12.2015 на суму 624 тис. грн. продовжують використовуватись у господарськiй дiяльностi.
В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв.
У 2015 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 24 тис. грн., у тому числi:
- за рахунок технiчного переоздоблення комп’ютерної технiки на суму 7 тис. грн.;
- за рахунок модернiзацiї транспортного засобу (встановлення системи ГБУ Євро-4 на автомобiль Шевроле Лачеттi (iнв. №226-10-12) на суму 11 тис. грн;
- за рахунок монтажу та виготовленню вивiски (iнв. № 302-09-06) на суму 6 тис. грн.
Вибуття основних засобiв (повнiстю самортизованих) у 2015 роцi пов’язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї комп’ютерного обладнання у кiлькостi 6 одиниць на суму 9 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв переоцiнка у 2015 роцi не проводилась.
Будинки, споруди та транспортнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю (переоцiнка даних об’єктiв проводилась у 2013 роцi). Iншi об’єкти основних засобiв облiковуються по балансовiй вартостi.
Забезпечення
На 31 грудня 2015 року немає основних засобiв, переданих в заставу для забезпечення кредитiв та позик.
Змiни оцiнок
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство не переглядала свою полiтику нарахування амортизацiї. Iснуючi норми нарахування амортизацiї забезпечують найкраще вiдображення моделi споживання економiчних вигiд, притаманних її основним засобам.
Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Види основних засобiв Залишкова вартiсть на
31.12.2015 р., тис. грн. 31.12.2014 р., тис. грн.
Будинки, споруди, передавальнi пристрої 807 857
Машини, обладнання 36 52
Транспортнi засоби 59 114
Iнструменти, прилади,iнвентар (меблi) 1 2
Бiблiотечнi фонди - -
iншi основнi засоби 6 -
МНМА - -
Iншi необоротнi матерiальнi активи 226 237
Разом 1135 1262
Рух основних засобiв за перiод з 01.01.2014 по 31.12.2015 представлений таким чином :
Найменування ВСЬОГО Будинки, споруди, передавальнi пристрої (включаючи не введенi в експлуатацiю) Машини, обладнання (включаючи не введенi в експлуатацiю) Транспортнi засоби Iнструменти, прилади,iнвентар (меблi) ( включаючи не введенi в експлуатацiю) Бiблiо
течнi фонди Iншi основнi засоби (включаючи не введенi в експлуатацiю) МНМА та тимчасовi споруди

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Сальдо на 01.01.14 1321 901 53 128 4 - 1 -
234
Первiсна вартiсть. 2495 1259 356 408 140 - 8 -
324
Сума зносу 1174 358 303 280 136 - 7 -
90
Залишкова вартiсть 1321 901 53 128 4 - 1 -
234
Надiйшло за 2014 рiк: 39 6 19 - - - - - 14
Первiсна вартiсть 39 6 19 - - - - -
14
Вибуло - - - - - - - - -
Первiсна вартiсть 26 - 25 - 1 - - - -
Сума зносу 26 - 25 - 1 - - - -
Залишкова вартiсть - - - - - - - - -
Нарахована амортизацiя: 98 50 20 14 2 - 1 -
11
Сальдо на 31.12.14 1262 857 52 114 2 - 0 -
237
Первiсна вартiсть. 2508 1265 350 408 139 - 8 -
338
Сума зносу 1246 408 298 294 137 - 8 -
101
Залишкова вартiсть 1262 857 52 114 2 - 0 -
237
Надiйшло за 2015 рiк: 24 - 7 11 - - 6 - -
Первiсна вартiсть 24 - 7 11 - - 6 -
-
Вибуло у 2015 роцi: - - - - - - - - -
Первiсна вартiсть 9 - 9 - - - - - -
Сума зносу 9 - 9 - - - - - -
Залишкова вартiсть - - - - - - - - -
Нарахована амортизацiя: 151 50 23 66 1 - - -
11
Сальдо на 31.12.15 1135 807 36 59 1 - 6 -
226
Первiсна вартiсть 2523 1265 348 419 139 - 14 -
338
Сума зносу 1388 458 312 360 138 - 8 - 112
Залишкова вартiсть 1135 807 36 59 1 - 6 -
226
7.4. Нематерiальнi активи
На звiтну дату нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної вартостi з урахуванням можливого знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 «Знецiнення активiв».
Переоцiнка нематерiальних активiв
У зв’язку з незначним коливанням справедливої вартостi нематерiальних активiв переоцiнка у 2015 роцi не проводилась.
Забезпечення
Станом на 31.12.2015 на Балансi Товариства вiдсутнi нематерiальнi активи з обмеженим правом володiння чи заставлених як забезпечення зобов'язань.
Змiни оцiнок
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство не переглядала свою полiтику нарахування амортизацiї. Iснуючi норми нарахування амортизацiї забезпечують найкраще вiдображення моделi споживання економiчних вигiд, притаманних нематерiальним активам.
Збiльшення нематерiальних активiв у сумi 72 тис. грн. пов’язане зi створенням веб-сайту aic.com.ua. Такi витрати амортизують протягом перiоду їх корисного використання (10 рокiв) з дати їх застосування.
Нематерiальнi активи станом на 31.12.15 представленi у виглядi безстрокових лiцензiй з надання послуг по страхуванню у сумi 251 тис. грн., база даних пiдприємства у сумi 206 тис. грн. та веб-сайт aic.com.ua у сумi 72 тис. грн.
Лiцензiї з надання послуг по страхуванню визначенi як нематерiальнi активи з невизначеним строком експлуатацiї, якi згiдно МСБО 38 не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб'єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю щорiчно, та кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
Тестування на предмет знецiнення лiцензiй не проведено, у зв’язку з вiдсутнiстю свiдоцтв про можливе їх знецiнення.
Балансову вартiсть лiцензiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 наведено нижче:
№ лiцензiї Дата придбання Балансова вартiсть, тис. грн
АЕ №522594 15.08.2014 12
АЕ №522591 15.08.2014 12
АЕ №522587 15.08.2014 12
АЕ № 522581 15.08.2014 16
АЕ № 522580 15.08.2014 16
АЕ № 522579 15.08.2014 16
АЕ № 522584 15.08.2014 16
АЕ № 522582 15.08.2014 12
АЕ № 522585 15.08.2014 16
АЕ № 522586 15.08.2014 15
АЕ № 522592 15.08.2014 21
АЕ № 522578 15.08.2014 16
АЕ № 522590 15.08.2014 15
АЕ № 522589 15.08.2014 15
АЕ № 522588 15.08.2014 12
АЕ № 522593 15.08.2014 16
АЕ № 522583 15.08.2014 13
Всього 251
Рух нематерiальних активiв за 2015 рiк представлений наступним чином:
Назва Залишок на початок року 2015 р. Надiйшло за рiк Нараховано АМО за рiк Залишок на кiнець року 2015 р.
Пер. вартiсть знос Пер. вартiсть знос
Нематерiальнi активи 457 104 72 24 529 128
Сума нарахованої амортизацiї за 2015 рiк складає 24 тис. грн. Сума амортизацiї за 2015 рiк вiдображена у статтi Адмiнистративних витрат у Звiтi про сукупний дохiд.

Вартiсть нематерiальних активiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Найменування Станом на 31.12.2015 р.,
тис. грн Станом на 31.12.2014 р.,
тис. грн
Первiсна вартiсть 529 457
Сума зносу 128 104
Залишкова вартiсть 401 353
7.5. Довгостроковi фiнансовi активи
Станом на 31.12.15 на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 45 тис. грн. у виглядi простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» (код за ЄДРПОУ 35043708) в кiлькостi 90 шт, номiнальною вартiстю 500 грн. У 2015 роцi даний фiнансовий актив переведено з поточних у довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансова iнвестицiя була класифiкована у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Товариство не має контролю та суттєвого впливу по вiдношенню до ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», тому дана iнвестицiя не консолiдується та не вважається асоцiйованою компанiєю.
На дату Балансу дiї з даними акцiями заблоковано у зв’язку з вiдкриттям кримiнального провадження вiдносно ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс».
7.6. Запаси
До складу запасiв у 2015 роцi, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 «Запаси» вiднесенi: паливно-мастильнi матерiали (бензин А-95, газ у талонах) та iншi матерiали (страховi полiси, договори страхування, розрахунковi квитанцiї та книги РРО). Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей.
Собiвартiсть цих запасiв включає витрати на їх придбання.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО.
У рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк вiдображенi запаси, якi оцiненi за їх собiвартiстю.
Балансова вартiсть запасiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Назва Станом на 31.12.2015р., тис. грн. Станом на 31.12.2014р., тис. грн.
Виробничi запаси 11 8
7.7. Дебiторська заборгованiсть
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється по чистiй вартостi реалiзацiї. Згiдно Наказу про облiкову полiтику створення резерву сумнiвних боргiв не доцiльно.
Поточна дебiторська заборгованiсть згiдно даних балансу, складених за МСФЗ представлена наступним чином:
Найменування Станом
на 31.12.2015 р., тис.грн. Станом
на 31.12.2014 р.. тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги, товари
2198
2029
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
633
10
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 362 1
Дебiторська заборгованiсть за рахунками з нарахованих доходiв 285 175
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
9897
4380
Разом: 13375 6595
Поточна дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги, товари на кiнець поточного року становить 2198 тис. грн. (термiн непогашення – до 12 мiсяцiв):
№з/п Найменування пiдприємства Сума, тис. грн.
1 Розрахунки зi страхувальниками - нерезидентами за послуги страхування, в тому числi: 1563
1.1 Marine Risk Solutions Inc., Панама – 40 тис. дол. США 960
1.2 Meotida Shipping Ltd, Британськi Вiргiнськi острови – 25 тис. дол. США 603
2 Розрахунки зi страхувальниками - резидентами за послуги страхування, в тому числi: 629
2.1. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я ). Страхувальники – фiзичнi особи 32
2.2. Страхування вiд вогнегасних ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 25
2.3. Страхування майна 28
2.4. Страхування наземного транспорту (окрiм залiзничного 540
2.5. Iншi види страхування 4
3 Розрахунки з перестраховиками - резидентами зi сплати перестрахувальних премiй з ПАТ «СК «Арсенал Страхування» 6
На 31 грудня 2015 р. немає дебiторської заборгованостi за операцiями страхування та перестрахування, яка була б простроченою. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з причини розiрвання договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в обумовленому договорi термiн.
Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi товарної дебiторської заборгованостi за 2015 рiк склал 1,9 , за 2014 рiк - 3,1, що свiдчить про уповiльнення надходження сплати за послуги страхування.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.15 становить 362 тис. грн. та складається з: податку на прибуток страхових органiзацiй у сумi 361 тис. грн.; податку на доходи нерезидента у сумi 0,5 тис. грн; податку на нерухомiсть у сумi 0,2 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 633 тис. грн. та включає:
№з/п Найменування статтi Сума,тис. грн.
1 Перестрахування за видами страхування, у тому числi: 7
1.1. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 6
1.2. Iншi види страхування 1
2. Облiгаторне перестрахування наземного транспорту (крiм залiзничного) 4
3 За договором дорученням з ПрАТ АСК IНГО Україна, у тому числi: 9
3.1. Розрахунки за Зеленою карткою 1
3.2. Розрахунки за цивильною вiдповiдальнiстю 8
4 Дебiторська заборгованiсть - страховi платежi зi страхування фiнансових ризикiв 610
5 Iншi 3
Дебiторська заборгованiсть за рахунками з нарахованих доходiв станом на 31.12.15 складає 285 тис. грн. та включає:
№з/п Найменування статтi Сума,тис. грн.
1 % по залишкам грошових коштiв на поточних рахунках 14
2 % по залишкам грошових коштiв на депозитних рахунках 271
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2015 року становить 9897 тис. грн., до складу якої увiйшли:
№ за/п Найменування статтi Сума, тис. грн.
1 Розрахунки за претензiями 27
2 Дебiторська заборгованiсть Федянiна О.В. за Договором про вiдступлення прав вимоги вiд 02.11.2010 року з боргу АКБ „Трансбанк”. Згiдно Договору вiд 03.04.2014 збiльшено строк позовної давностi до 10 рокiв 652
3 Дебiторська заборгованiсть за виплатами в порядку регресу 902
4 Дебiторська заборгованiсть за частками страхових виплат/ вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 86
5 Дебiторська заборгованiсть юридичних осiб за перерахуванням страхових премiй: 6
5.1. За добровiльне страхування медичних витрат осiб, що виїжджають за кордон згiдно Договору доручення № 30715 вiд 21.04.2010 з ТОВ „АУ Iнтернейшил Сервiс” 5
5.2. За асистування страхових полiсiв, якi подорожують на територiї України згiдно Договору №12/2002 вiд 05.02.2002 р. з ТОВ „АЦ Ел.Ай.Сi. Асистанс” 1
6 Дебiторська заборгованiсть перестраховикiв – нерезидентiв за виплатами часток у витратах страхових вiдшкодувань: 478
6.1 За Договором В079013А0YO5002 SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя. Згiдно рiшення Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України вiд 13.11.2015 за справою МАК №5у/2015 239
6.2. За Договором В079013А0YO5002 Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя.
Згiдно рiшення Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України вiд 13.11.2015 за справою МАК №5у/2015 239
7 Розрахунки за неповернутими грошовими коштами на поточному рахунку, депозитами, вiдсотками у визначений строк: 6863
7.1. У зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ „КБ „Пiвденкомбанк” (згiдно Рiшення ФГВФО №101 вiд 26.09.2014) ПрАТ „СК „Азiнко” включено в реєстр акцептованих кредиторських вимог в 7 чергу 2229
7.2. У зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ „ВIЕЙБI Банк” ПрАТ «АЗIНКО» включено в реєстр акцептованих кредиторських вимог в 7 чергу 105
7.3. У зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ «IМЕКСБАНК» ПрАТ «АЗIНКО» включено в реєстр акцептованих кредиторських вимог згiдно Рiшення №214/15 вiд 14.09.2015 2412
7.4. У зв’язку з процедурою лiквiдацiї АТ «Банк Фiнанси i кредит» (18.12.2015) ПрАТ «АЗIНКО» звернулося з кредиторською вимогою про визнання заборгованостi з банкiвських вкладiв 689
7.5. У зв’язку з введенням тимчасової адмiнiстрацiї на 3 мiсяцi з 25.12.2015 року до 24.03.2016 ПАТ "УКРIНБАНК" задоволення вимог вкладникiв призупинено 1369
7.6. У зв’язку з процедурою лiквiдацiї ПАТ «КБ «Фiнансова Iнiцiатива» (з 24.10.2015) ПрАТ «АЗIНКО» звернулося з кредиторською вимогою про визнання заборгованостi грошових коштiв на поточному рахунку 9
7.7. У зв’язку з процедурою лiквiдацiї ВАТ «Бiг Енергiя» (згiдно Рiшення суду №34/529 вiд 04.03.2010) визнанi вимоги до повернення депозитних вкладiв та процентiв за ними 50
8 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, у тому числi: 51
8.1. Фiлiя «Дельта- Лоцман ДП «АМПУ»» , забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв на добровiльне страхування водного транспорту № 49230-15 згiдно Оголошення про проведення вiдкритих торгiв №286 вiд 09.07.2015. 30
8.2. СПДФО Саломатiн А.С., сплата послуг за управлiння комп’ютерним обладнанням 17
8.3. Iнша дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 4
9 Дебiторська заборгованiсть за виданими безоплатними (безвiдсотковими) позиками робiтникам Товариства згiдно Договорiв позики. Строк погашення позики до 30.05.2016., у тому числi: 800
9.1. з пов’язаними особами (акцiонер - фiзична особа) 240
10 Iнша дебiторська заборгованiсть 32
7.8. Акцiонерний капiтал
7.8.1. Зареєстрований капiтал
Станом на 31 грудня 2015 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000 грн., подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна.
Розподiл часток у Статутному капiталi ПрАТ «СК «АЗIНКО» станом на 31.12.2015 наступний:
Назва юридичної особи, ПIБ учасника Товариства Кiлькiсть акцiй (шт) Сума внеску до Статутного капiталу Товариства, грн Частка у Статутному капiталi Товариства, %
ТОВ «Фор Сизонз Шипменеджмент Кампанi ЛТД» (Код ЄДРПОУ 24071826) 363744 5456160 45,468
ТОВ «Азовллойд» (Код ЄДРПОУ 21949346) 330054 4950810 41,25675
ТОВ «Укллойд» (Код ЄДРПОУ 31030564) 40400 606000 5,05
ТОВ «Судоплавна компанiя «Кометас» (Код ЄДРПОУ 13482986) 32328 484920 4,041
Никитюк Олександр Леонтьович (Iдентифiкацiйний номер 2187410217 ) 26744 401160
3,343
Нiкiтюк Євген Олександрович (Iдентифiкацiйний номер 3028905618 ) 6730 100950 0,84125
Всього 800000 12000000 100
Станом на 31.12.2015 Статутний капiтал Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися.
7.8.2. Резервний капiтал
Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк. Вiдрахування до резервного фонду з чистого прибутку за 2014 р. становить -108 тис. грн. згiдно Протоколу №29 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015 року.
7.8.3. Iншi резерви
28.04.2014 зi згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК «Азов», з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, яка згiдно з вимогами Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, прийнято рiшення про формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства у розмiрi 15254 тис.грн.
7.9. Страховi резерви
Страховi резерви станом на 31.12.15 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Валова сума Частка перестраховикiв Чиста сума (з урахуванням части перестраховикiв)
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 253 160 93
Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 404 - 404
Резерв незароблених премiй 3436 2030 1406
Страховi резерви станом на 31.12.14 р. представленi таким чином:
(у тисячах гривень) Валова сума Частка перестраховикiв Чиста сума (з урахуванням части перестраховикiв)
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 473 365 108
Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 338 - 338
Резерв незароблених премiй 3316 1884 1432
Припущення, що використовуються при оцiнцi страхових активiв та страхових зобов’язань, повиннi забезпечувати створення резервiв, достатнiх для покриття будь-яких зобов’язань, що виникають у зв’язку iз страховими контрактами, наскiльки це можна передбачити.
Однак, зважаючи на iснування невизначеностi при створеннi резерву збиткiв, остаточний результат, ймовiрно, вiдрiзнятиметься вiд зобов’язання, яке було визначене спочатку. Резерв створюється на звiтну дату на основi очiкуваної суми остаточних витрат на вiдшкодування всiх збиткiв, понесених у зв’язку зi страховими випадками, що сталися до цiєї дати, незалежно вiд того, чи були вони заявленi, разом з вiдповiдними зовнiшнiми витратами на врегулювання збиткiв, за вирахуванням уже виплачених сум. Резерв збиткiв не дисконтується на вартiсть грошових коштiв у часi.
Данi, що використовуються для формування припущень, як правило, отриманi iз внутрiшнiх джерел Товариства, зокрема, це можуть бути результати детальних дослiджень, що проводяться щонайменше один раз на рiк. Припущення за 2015 рiк перевiрено на предмет їх вiдповiдностi наявнiй ринковiй iнформацiї фахiвецем з актуарної та фiнансової математики:
- резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 3436,3 тис. грн. та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
- сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 656,7 тис. грн. та дорiвнює розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.

Продовження тексту приміток

7.10. Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг або за вартiстю погашення.
Вартiсть поточних зобов’язань Товариства за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Назва Сальдо на 31.12.2015р., тис.грн. Сальдо на 31.12.2014р., тис.грн.
Поточна заборгованiсть за розрахунками за товари, роботи, послуги
42
43
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 16 1182
Поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування 40 25
Поточна заборгованiсть з оплати працi 82 62
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 3573 3354
Поточнi забезпечення - 11
Iншi поточнi зобов’язання 11 59
Разом: 3764 4736
Станом на 31.12.2015 р. сума поточних зобов’язань становить — 3764 тис. грн., до складу яких включено:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.15 становить 42 тис. грн., у т. ч:
№ з/п Найменування кредитора Сума,
тис. грн.
1 Лiга страхових органiзацiй України за членськi внески
(2013р.- 9 тис. грн.,2014р.-6 тис. грн., 2014 – 15 тис. грн) 30
2 Пов’язана особа: ТОВ „Азовллойд”, м. Марiуполь за оренду примiщення 7
3 КП «ТПТЕ Теплотранс», м. Днiпропетровськ, за опалення за грудень 2015р. 2
4 ПАТ «Київенерго», м. Київ, за електроенергiю, за грудень 2015р. 2
5 Iншi 1
зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.15 становить 16 тис. грн., у т.ч.:
№ з/п Назва податкiв Сума, тис. грн
1 ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) 13
2 Податок на нерухомiсть, податок на землю 1
3 Вiйськовий збiр 2
зобов’язання за розрахунками зi страхування (єдиний соцiальний внесок) станом на 31.12.15 становить 40 тис. грн.
зобов’язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.15 становить 82 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю станом на 31.12.15 становить 3573 тис. грн., у т. ч:
№ з/п Найменування кредитора Сума,
тис. грн.
1 Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв за видами страхування: 64
1.1. страхування медичних витрат 7
1.2. страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 46
1.3. страхування майна 3
1.4. iншi види страхування 8
2 Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв нерезидентiв: 188
2.1. BMC Line Shipping Services LLC, ОАЕ – 3,7 тис. дол. США 89
2.2. Trans-Management Ltd, Великобританiя – 4 тис. дол. США 98
2.3. Med Black Shipping, Панама -0,1 тис. дол. США 1
3 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами стахування: 128
3.1. страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 108
3.2. страхування вiд вогнегасних ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 9
3.3. страхування майна 10
3.4. iншi види страхування 1
4. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних премiй за видами стахування (облiгатор). Перестраховик – ПрАТ «СО «Iллiчiвське» 254
5 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних премiй: 1879
5.1. SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя – 31 тис. євро 805
5.2. Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя – 41 тис. євро 1074
6 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками перед страховиками резидентами зi сплати страхових вiдшкодувань (страхування наземного транспорту, крiм залiзничного) 53
7 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками перед страховиками нерезидентами зi сплати страхових вiдшкодувань: Resoil Transport & Logistics Ltd, Британськi Вiргiнськi острови згiдно рiшення Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України вiд 13.11.2015 за справою МАК №5у/2015 (з подiї, яка сталася 27.08.2014 на т/х «Кiлiя») – 23 тис. дол.. США 553
8 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати долi вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 156
9 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами та брокерами за Договорами доручення 130
10 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за договором страхування фiнансових ризикiв № 85/03-12/15 вiд 07.12.15 з ТДВ «Страхова компанiя «Нiка» 155
11 Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 13
Коефiцiєнт середньорiчної оборотностi кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю за 2015 рiк склал 1,2 , за 2014 рiк - 1,5, що свiдчить про збiльшення швидкостi оплати заборгованостi Товариства.
iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.15 складають 11 тис. грн., до складу яких увiйшли:
№ з/п Найменування Сума, тис. грн
1 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками, не пов’язана зi страховою дiяльнiстю 8
2 Iнша кредиторська заборгованiсть 3
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi за 2015 рiк складає 437 тис.грн.
7.11. Забезпечення
Станом на 31.12.14 забезпечення складають 11 тис. грн., та являють собою суму нарахованого резерву вiдпусток.
Протягом 2015 року резерв вiдпусток повнiстю використано на виплату щорiчних вiдпусток персоналу.
7.12. Грошовi кошти
Грошовi кошти за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Найменування Станом
на 31.12.2015р.,
тис. грн. Станом
на 31.12.2014 р.,
тис. грн.
В нацiональнiй валютi
• поточнi рахунки 779 1191
• депозитнi рахунки 22816 27783
Всього: 23595 28974
в iноземнiй валютi
• поточнi рахунки 24 303
• депозитнi рахунки - 214
Всього: 24 517
РАЗОМ: 23619 29491
Депозити станом на 31.12.15 представленi наступним чином:
(у тис. грн) 2015 р.
Депозити до 3 мiсяцiв у гривнi 3455
Депозити до 3 мiсяцiв у валютi -
Депозити до 1 року у гривнi 19361
Депозити до 1 року у валютi -
Депозити, не обмеженi для використання -
Всього 22816
Концепцiя депозитiв:
Кредитний рейтинг банкiвської установи, в якiй розмiщенi депозити Компанiї, повинен вiдповiдати iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України. При цьому в кожному банку - разом не бiльше 20 вiдсоткiв страхових резервiв. На 31 грудня 2015 р. депозити розмiщенi у 11 банках, якi мають кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня.
Середня доходнiсть за депозитами у нацiональнiй валютi у 2015 роцi складає 20% рiчних.
8. Розкриття iншої iнформацiї


8.1. Управлiння капiталом
Товариство намагається пiдтримувати стабiльний рiвень капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку бiзнесу в майбутньому.
Полiтика Товариства щодо управлiння капiталом у рамках страхової i не страхової дiяльностi спрямована на пiдтримку достатнього рiвня капiталу, передбаченого вимогами Закону України “Про страхування” та всiма додатковими вимогами Нацкомфiнпослуг.
Основним джерелом капiталу, яким користується Товариство, є статутний капiтал. Вимоги щодо капiталу, як правило, регулярно прогнозуються i оцiнюються до прогнозiв щодо наявного капiталу i очiкуваної внутрiшньої ставки доходностi, включаючи аналiз ризикiв i аналiз чутливостi. Фiнансовi ризики виникають у зв’язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, валютами, якi так чи iнакше знаходяться пiд впливом загальних чи специфiчних змiн на ринку. Основний ризик, з яким стикається Компанiя у зв’язку з характером її iнвестицiй та зобов’язань – це процентний ризик. Управлiння фiнансовими ризиками в Компанiї поєднане з iншими фiнансовими активами i зобов’язаннями, не пов’язаними безпосередньо iз зобов’язаннями iз страхування. Складовою частиною полiтики управлiння страховим ризиком є забезпечення у кожному перiодi достатнiх грошових потокiв для виконання зобов’язань за договорами страхування.
Результативними показниками оцiнки ефективностi системи управлiння власним капiталом є:
- коефiцiєнт автономiї показує, яку частину у загальних вкладеннях у пiдприємство складає власний капiтал. Вiн характеризує фiнансову незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування його дiяльностi. Оптимальне значення бiльше 0,5. (вiдношення власного капiталу до валюти балансу).
- коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує рiвень залежностi вiд позикового капiталу (вiдношення власного капiталу до зобов'язань);
- коефiцiєнт доходностi капiталу (вiдношення чистих операцiйних доходiв до загальної суми власного капiталу)
Аналiз показникiв управлiння капiталом чи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, представлена таким чином:
Найменування показника Станом
на 31.12.2015р. Станом
на 31.12.2014 р.
коефiцiєнт автономiї 0,8 0,8
коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 4,2 3,5
коефiцiєнт доходностi капiталу 0,5 0,4
Управлiнський персонал висловлює думку щодо показникiв управлiння капiталом: фiнансова незалежнiсть пiдприємства на протязi двох рокiв знаходиться вище оптимального значення та є незмiною; рiвень залежностi власного капiталу вiд зобов’язань у 2015 роцi знизився на 20%; рiвень доходностi капiталу у 2015 роцi зрiс на 25%.
8.2. Розкриття операцiй з пов'язаними сторонами
Пов’язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн». При визначеннi того факту чи є сторони пов’язаними до уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов’язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж не пов’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж не пов’язаними сторонами.
Пов’язаними сторонами для ПрАТ «СК «АЗIНКО» є компанiї, в якi внесено фiнансовi iнвестицiї, а також управлiнський персонал i близькi члени їх сiмей.
У рамках поточної дiяльностi у 2015 роцi Товариство мало наступнi операцiї з пов’язаними особами.
Найменування пов’язаної особи Вид операцiї Сума,
тис. грн Питома вага, %
Акцiонер: ТОВ «Фор Сизонз Шипменеджмент Кампанi ЛТД» , частка у Статутному капiталi 45,468%
Країна: Україна
Вид дiяльностi:Трансортне оброблення вантажiв Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, вул.Хорева, 4/2 згiдно Договору оренди вiд 01.01.2015 1
0,3
Акцiонер: ТОВ «Азовллойд», частка у Статутному капiталi 41,25675%
Країна: Україна
Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, вул.Хорева, 4/2 згiдно Договору оренди вiд 16.05.2014 1 0,3
Акцiонер: ТОВ «Азовллойд», частка у Статутному капiталi 41,25675%
Країна: Україна
Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Отримання в оренду нежитлового примiщення (99,3 кв.м) за адресою: м.Марiуполь, вул.. Лунiна, 18/оф.3 згiдно Договору оренди №1/А-1 вiд 29.04.2014 63 20,7
Акцiонер: Нiкiтюк Євген Олександрович, частка у Статутному капiталi 0,84125% Отримання безоплатної (безвiдсоткової) позики згiдно Договорiв:
1) вiд 25.06.2015, строком погашення до 30.05.2016; 2) вiд 25.08.2015, строком погашення до 31.03.2016; 240

140
100
78,7
Всього 305 100
Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу за 2015 рiк:
Найменування категорiї Витрати на оплату працi, тис. грн Єдиний соцiальний внесок, тис. грн
Провiдний управлiнський персонал 163 60
8.3. Персонал та оплата працi
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2015 рiк склала 39 осiб.
Розкриття iнформацiї по персоналу вiдносно категорiй станом на 31.12.15 представлено таким чином:
1) Управлiнський персонал – 37 осiб, у тому числi:
1.1. Керiвники вищого рiвня – 4 особи,
1.2. Керiвники середнього рiвня – 14 осiб;
1.3. Спецiалiсти – 19 осiб
2) Допомiжний персонал -6 осiб
Розкриття iнформацiї щодо нарахованi витрат на персонал за 2015 рiк за видами виплат:
1) Заробiтна плата – 1368 тис. грн;
2) Iндексацiя заробiтної плати – 139 тис. грн.;
3) Доплата за сумiщення професiй – 16 тис. грн.;
4) Надбавка за вислугу рокiв – 283 тис. грн.;
5) Вiдпускнi –90 тис. грн.;
6) Компенсацiя за невикористану вiдпустку -7 тис. грн.;
7) Премiї – 13 тис. грн.;
8) Допомога по тимчасовiй непрацездатностi – 25 тис. грн.;
Разом витрат на оплату працi 1941 тис.грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи (ЄСВ) – 709 тис.грн.
8.4. Невизнанi контрактнi зобов'язання
Судовi процеси у перiодi з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
Позови, заяви ПрАТ «СК «АЗIНКО» у порядку зворотної вимоги до винних осiб у 2015 роцi на основi с. 27 «Про страхування», ст. 993 ЦК України:
1. Позов до Бондар О.О. на суму 47258,08 грн., також був сплачений судовий збiр у розмiрi 1218,00 грн (Страхувальник – ПАТ «Дiамантбанк»). Позов до винної особи заявлений у Ленiнському районному судi м. Кiровоград. У даний час знаходиться на розглядi.
2. Позов до «СК «УОСК» (винна особа - Голуб А.В., Страхувальник - ТОВ «Iнколаб сервiсез Україна») на суму 3290,00 грн., також був сплачений судовий збiр у розмiрi 1827,00 грн. Позов до винної особи заявлений до Господарського суду м. Києва 10.06.2015. Вiдповiдачем рiшення суду виконане у повному обсязi.
Позови, заяви ПрАТ «СК «АЗIНКО» з вимогами про стягнення частки перестрахувальника у страховому вiдшкодуваннi:
1. Позов до «СК «УОСК» у розмiрi 3060,58 грн, також був сплачений судовий збiр у розмiрi 1827,00 грн. Позов до винної особи заявлений до Господарського суду м. Київ. Рiшення суду вiд 24.07.2015г.. Вiдповiдачем рiшення суду виконане у повному обсязi. В даний час позов знаходиться на виконаннi у Виконавчий службi.
9. Управлiння фiнансовими ризиками
Товариство затвердило стратегiя управлiння ризиками (Рiшення наглядової ради, затверджене Протоколом № 32/1 вiд 01.07.2014 року), Модулi розрахунку кiлькiсних характеристик ризикiв.
Полiтики i процедури управлiння ризиками
Директор Товариства несе загальну вiдповiдальнiсть за нагляд за системою управлiння ризиками. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку i впровадження процедур управлiння ризиками i контролю, а також за затвердження операцiй на значнi суми.
Перестрахування
У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов’язань перед власниками її страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв.
Страхування фiнансових ризикiв
Товариство у 2015 роцi здiйснило страхування майнових iнтересiв, пов’язаних зi збитками, що виникли внаслiдок невиконання (неналежного виконання) банками своїх зобов’язань за Договорами банкiвських вкладiв в частинi дотримання умов обслуговування вкладiв на 1085 тис.грн.
Надмiрна концентрацiя ризику
Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх договiрнi зобов’язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв дiяльностi Товариства до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний регiон. З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Товариства передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля.
При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
1) Андеррайтинговий ризик
Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, андеррайтинговий ризик включає:
- ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
- катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв.
Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров’я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв’язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй.
2) Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами ринкових курсiв. Ринковий ризик включає:
- валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами валютних курсiв.
- процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами ринкових процентних ставок. Товариство зазнає впливу коливань домiнуючих рiвнiв ринкових
процентних ставок на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у випадках несподiваних змiн. Товариство не має iнструментiв з плаваючими процентними ставками.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
3) Кредитний ризик – це ризик зменшення вартостi в результатi негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. Основнi сфери, яким притаманний кредитний ризик: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв, частка перестраховикiв у страхових резервах.
Максимальний рiвень кредитного ризику Товариства вiдображається, як правило, у балансовiй вартостi фiнансових активiв i активiв, що виникають у зв’язку iз страховими контрактами, визнаними на звiтну дату. Вплив можливого згортання активiв i зобов’язань з метою зменшення потенцiйного кредитного ризику є незначним. Товариство здiйснює монiторинг ризику за окремими власниками страхових полiсiв та за групами власникiв страхових полiсiв у рамках процесу кредитного контролю. По значних ризиках, пов’язаних з окремими власниками страхових полiсiв чи однорiдними групами власникiв страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою зменшення ризику несплати власниками страхових полiсiв належних сум до всiх страхових полiсiв включено положення щодо скасування полiсу у разi несплати страхового внеску у встановлений час.
Товариство дотримується також полiтики управлiння ризиками, пов’язаними з перестраховиками. Компанiя проводить оцiнку платоспроможностi всiх перестраховикiв, перевiряючи оприлюднену iнформацiю щодо рейтингiв та проводячи внутрiшнi розслiдування.
4) Ризик лiквiдностi – це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фiнансовi зобов’язання, що пiдлягають погашенню грошовими коштами або iншими фiнансовими активами.
Ризик лiквiдностi виникає у випадках неузгодження строкiв погашення за активами та зобов’язаннями. Основний ризик лiквiдностi, що виникає у Товариства, пов'язаний iз щоденним забезпеченням наявностi грошових ресурсiв для врегулювання збиткiв, понесених по страхових договорах.
Карта ризикiв
Ризик Ймовiрностi настання Чутливисть до ризику
Андеррайтинговий ризик 3% 6%
Ринковий ризик 15% 11%
Кредитний ризик 8% 5%
Ризик лiквiдностi 9% 3%
Визначення допустимих меж ризикiв
Основною кiлькiсною характеристикою ризику приймається вiдносна величина можливого збитку, що є мiрою чутливостi страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина фiксується в картi ризикiв. Допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого збитку для котрих не перевищує 20%.
Iнформацiя щодо ключових ризикiв
А. Вiдображення впливу ризикiв на фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року:
i Стресова подiя

1 Зниження ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, на 40%
18 0,06%
2 Зменшення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25%
5,975 0,02%
3 Зменшення ринкових цiн на нерухомiсть на 25%
162,175 0,50%
4 Збiльшення загальної суми виплат за медичним страхуванням на 40% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування)
8,52 0,03%
5 Збiльшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорiв медичного страхування, на 10% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 2,13 0,01%
,
де: - рiзниця мiж величиною нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика та величиною нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує -ту стресову подiю, у грн., що визначається за формулою ;
- загальна величина нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика у грн.;
- величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує -ту стресову подiю, у грн. ( , – кiлькiсть стресових подiй, );
- змiна величини нетто-активiв у вiдсотках, що визначається за формулою .
Б. Результат проведеного аналiзу:
- Проведений аналiз показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 1206 тис.грн.
- Величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 1%, щo прийнята для Товариства.
В. Заходи щодо зменшення впливу ризикiв:
Результати показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
10. Подiї пiсля дати балансу
Подiй пiсля дати балансу, якi б мали суттєвий вплив на данi фiнансової звiтностi та фiнансовий результат не було.


Керiвник ____________________ Никитюк Олександр Леонтiйович
Головний бухгалтер _____________________ Тюлькiна Любов Володимирiвна