Словник термінів

АБАНДОН

Відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови отримання від останнього усього належного страхового відшкодування. Застосовується у випадках зникнення безвісти об’єкту страхування або економічної недоцільності усунення пошкоджень.

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР

Особа, яка займається визначенням причин настання страхового випадку  та  розміру  збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України. Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи.

АВАРІЯ В МОРСЬКОМУ СТРАХУВАННІ

Збиток, спричинений судну, вантажу та фрахту підчас морських перевезень. Такі А. поділяються на загальні та часткові. Збитки, спричинені загальною аварією, розподіляються між судном, вантажем та фрахтом. При частковій аварії збитки відтносяться на того, хто є відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.

АГЕНТ СТРАХОВИЙ

Фізична або юридична особа, яка діє від особи страховика та в межах наданих ним повноважень.

АКТУАРІЙ

Офиційно уповноважена особа, спеціаліст, який за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи. На А. покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатіми на той момент, коли компанія буде вимушена виконувати свої зобов’язання за виданим полісами.

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

Cистема математичних та статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія А. р. базується на застосуванні теорії вірогідностей, демографічій статистиці та довгострокових фінансових обчислення інвестиційного доходу страховика. А. р. дають можливість визначити долю кожного страхувальника в створенні страхового фонду.

АСИСТАНС

Перелік послуг (в рамках договору страхування), які надаються в потрібний момент шляхом медичного, технічного та фінансового сприяння. Широко використовується в закордонних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у випадку хвороби, нещасного випадку).

БРОКЕР СТРАХОВОЙ

Юридичні  особи  або фізичні особи, які зареєстровані  у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність  у
страхуванні  від  свого  імені  на  підставі  брокерської  угоди з особою,  яка має потребу у страхуванні як страхувальник.  Страхові брокери - фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як  суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та  перераховувати  страхові  платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ

Cтрахова виплата, яка здійснюється страховиком в межах страхової суми по договорам майнового страхування та страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

ВИГОДОНАБУВАЧ

Особа, яка зазначена в договорі страхування страхуватльником для отримання страхового відшкодування. В. може бути замінений до настання страхового випадку.

ДІСПАША

Розрахунок витрат, пов’язаних із загальною аварією, який складає діспашор. Д. містить докладний виклад причин загальної аварії, а також розподіл їх поміж учасників морських перевозень; виконується на підставі заяви зацікавленої особи та висновку діспашора про визнання аварії загальною.

ДИСПАШОР (АДЖАСТЕР)

Cпеціаліст в галузі морського права, який здійснює розрахунки щодо розподілу витрат з загальної аварії між судном, вантажем та фрахтом.

ЗЕЛЕНА КАРТА

Найменування одноіменної системи міжнародних договорів та страхового свідоцтва про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які виїзджають до країни — члена цієї системи. Отримала найменування від кольору та форми полісу. Зоснована у 1949 році. На теперішній час членами Міжнародної системи З.к. є більш ніж 40 країн Європи, Азії та Африки. В червні 1997 року в склад членів системи 3. к. прийнята Україна.

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Галузь страхування, в якій об’єктом страхування є майно, яке належить юридичним або фізичним особам.

КОТІРОВКА

Визначення страховиком ставки премії, по якій він готовий застрахувати ризик.

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНЫ

Некомерційне об’єднання страховиків з метою відстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодження контактів з відповідними об’єднаннями (асоціаціями) інших держав.

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

Галузь страхування, в якій об’єктом страхових відносин є життя, здоров’я та працездатність людини. О.c. спрямовано на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на накопичення ними коштів для підвищення рівня своего фінансового благополуччя.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Вид особистого страхування на випадок втрати здоров’я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. М. с. Застосовується з метою мобілізації та ефективного використання засобів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників.

МОРСЬКЕ СТРАХОВАННЯ

Один із найдавніших видів страхування. Охоплює страхування суден, вантажів та фрахту від різних видів загроз під час виконання рейсів. Головні ризики: збитки від вогню, блискавки, шторму та іншого стихійного лиха, від зіткнення суден, посадки судна на мілину, зникнення судна безвісти й т.п. Крім того, М. с. покриває витрати із загальної аварії, а також втрати, обумовлені крадіжкою та зникненням вантажу.

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ)

Форма об’єднання страховиків, які здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Створено у 1994 році. Страховики можуть входити в МТСБУ як повні або асоційовані члени. Мета МТСБУ — координація діяльності його членів щодо оформлення страхкуання та покриття шкоди, нанесеної третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій та домовленостей з уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів інших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов’язань його членами перед страхувальниками та постраждалими створені страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій; фонд захисту постраждалих.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третіми особами, життя та здоров’я і т.п.), якому може бути спричинена шкода внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку або іншим страховим випадком.

ПОЛИС (СТРАХОВОЙ ДОГОВОР, СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО) (policy)

Письмова угода між страхувальником і страховиком,  згідно  з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі,  визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір  страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ (terms and conditions of insurance)

Складаються страховиком на кажен вид страхування та узгоджуються/реєструються в Нацкомфінпослуг.

РЕГРЕС

Право страховика на виставлення в межах фактично сплаченної страхувальнику суми відшкодування збитку / претензії до третьої сторони, яка винна в настанні страхового випадку, з метою отримання від неї компенсації за нанесену шкоду.

РИЗИК СТРАХОВИЙ

Певна подія, на випадок настання якої здійснюється страхування та яке має ознаки ймовірності та випадковості настання.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Cистема гарантованого матеріального забезпечення людей в старості, у випадку втрати працездатності, при вагітності та в інших обумовлених законом випадках за рахунок коштів спеціальних фондів, які акумулюються державою із внесків підприємств, установ та організацій у відповідності з визначеними  нормами.

ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ

Період дії договору страхування. Зазвичай починається не раніше від терміну сплати першого внеску страхової премії та закінчується з настанням страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, припинення дії договору через несплату чергових платежів або з іншої причини, а також після закінчення визначеного договором періоду страхування.

СТРАХУВАННЯ КАСКО

Cтрахування засобів транспорту (суден, літаків, залізничних вагонів, автомобілей) без урахування вантажів.

СТРАХУВАННЯ СУДЕН

Охоплює страхування корпусу судна (включаючи машини та обладнання), фрахту та деяких інших витрат, пов’язаних з ризиками плавання на морях, річках та озерах.

СТРАХУВАЛЬНИК

Юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із страховиком договір страхування або є страхувальником у відповідності до законодавства України.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (СТРАХОВИЙ ВНЕСОК, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ)

Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування.

СТРАХОВА СУМА

Грошова сума, в межах якої страховик у відповідності до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ

Страхова виплата, яка здійснюється страховиком в межах страхової суми по договорам майнового страхування та страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

СТРАХОВА ПОДІЯ (СТРАХОВИЙ ВИПАДОК)

Подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася та з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованому або іншій третій особі.

СТРАХОВИК

Страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України, є:

  • фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України "Про господарські товариства", з  урахуванням  того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших особливостей, передбачених Законом України «про страхування», а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - страховики-резиденти);
  • зареєстровані Уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про страхування» та законодавства України постійні  представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - філії страховиків-нерезидентів).

СУБРОГАЦІЯ

Перехід до страховика права вимоги, яке страхувальник має до особи, винної/відповідальної за спричинення збитків/шкоди. Це право розповсюджується на страховика лише в розмірі фактично виплаченого ним страхового відшкодування.

ТАРИФ СТРАХОВИЙ

Cтавка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

ФРАНШИЗА

Часть збитку, яка не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.