Новини

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (2018)
Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (2018)

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до  проекту порядку денного загальних зборів акціонерів  Приватного акціонерного товариства

 «Страхова компанія АЗІНКО», які відбудуться 26 квітня 2018 року:

 

 

 

По першому питанню Порядку денного:

«Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Обрати Головою Лічильної комісії Хоменко Сергія Володимирович, секретарем Лічильної комісії Войтенко Анну Андріївну та затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

По другому питанню Порядку денного:

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

 

 

По третьому питанню Порядку денного:

«Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

 

По четвертому питанню Порядку денного:

«Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

 

 

По п’ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

 

 

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження висновку зовнішнього аудитора»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудитора Товариства – ТОВ «Аудиторська компанія «Партнер-Аудит».

 

 

По сьомому питанню Порядку денного:

Затвердження кошторису витрат Товариства на 2018 рік»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити кошторис витрат товариства на 2018 році.

 

 

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік»

 

Проект рішення з цього питання:

 

Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

 

 

По дев’ятому  питанню Порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних місяців з дати проведення Загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень, щодо підписання  документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів»

 

Проект рішення з цього питання:

 

1.     З метою захисту грошових актів Товариства, попередньо схвалити укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (з «26» квітня 2018 року до «25» квітня 2019 року), при умові надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, договорів страхування ризиків неповернення коштів Товариства, розмішених на депозитних рахунках у загальному розмірі більш ніж 3 000 000 (три мільйона) гривень у одній банківській установі.

2.     Надати повноваження на підписання вказаних договорів від імені Товариства Голові Правління Товариства Никитюку Олександру Леонтійовичу.

 

 

  • Дата: 22.03.2018