Новини

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» (2018)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» (2018)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО»

( код ЄДРПОУ 24646706, місцезнаходження: 04071,Україна, місто Київ,

провулок Хорива, буд. 4, оф. 2)

 

Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» «20» березня 2018 року (Протокол № 58) прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

У зв’язку з цим Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» ( код ЄДРПОУ 24646706, місцезнаходження: 04071, Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2), повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2018 року об 11-00 за Київським часом, за адресою: Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2, у кабінеті Голови правління Товариства.

       Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства «26» квітня 2018 року з 9-00 до 10-00. При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт).

Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.
       Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів –  станом на 24 годину «20» квітня 2018 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного :


1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.

7. Затвердження кошторису витрат Товариства на 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних місяців з дати проведення Загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень, щодо підписання  документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів. 

  

До дати проведення Загальних зборів, підчас підготовки до них - акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні юридичного відділу Товариства за адресою: Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Никитюк О. Л.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://aic.com.ua/.

 

Телефон для довідок : (044) 467-51-41.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

 

Найменування показника

Період

Звітний

2017

Попередній

2016

1.  Усього активів

48 516

40 878

2. Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 130

1 343

3. Запаси

13

8

4. Сумарна дебіторська заборгованість

9 780

5 856

5.  Грошові кошти та їх еквіваленти

31 318

25 672

6.  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 029

(1 122)

7.  Власний капітал

32 952

28 239

8. Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12 000

12 000

9. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

5 903

9 736

10. Поточні зобов’язання і забезпечення

9 661

2 903

11. Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)

2 251

(4 959)

12. Середньорічна кількість акцій (шт.)

800 000

800 000

13. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)

2,81375

(6,19875)

 

 

 

Голова Наглядової Ради Товариства                                                             Нікітюк Є. О.  

 

 

_________________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                      ______________                                            ______О.Л. Никитюк___________ 

                                                                                           (підпис)                                                      (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                                                                                                 _____22.03.2018г.______

                                                                                                                                                                               (дата)

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО»  розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  22.03.2018  (12:04:53)

 

  • Дата: 22.03.2018