Новини

Положення про проведення конкурсу
Положення про проведення конкурсу

Затверджено:
Загальними Зборами акціонерів
Протокол № 33 від 27.12.2018р.


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності
для проведення обов’язкового аудиту
фінансової звітності ПрАТ СК «АЗІНКО»

Це Положення містить порядок  проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно діючого законодавства.
 
1. Для проведення конкурсу в установленому законодавством порядку  створюється аудиторський комітет, який складається з Голови та членів аудиторського комітету.
2. Аудиторський комітет в установленому законодавством порядку оголошує конкурс з відбору суб’єкту аудиторської діяльності на послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства: розробляє та публікує на сайті ПрАТ «СК «АЗІНКО» оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, у якому вказується строк надання документів для претендентів, адреса електронної пошти ПрАТ «СК «АЗІНКО», на яку необхідно надіслати документи на розгляд аудиторському комітету, у оголошенні про конкурс вказуються контактні особи ПрАТ «СК «АЗІНКО», посилання на сайт ПрАТ «СК АЗІНКО», на якому  претенденти можуть ознайомитись з повною інформацією з діяльності Страховика, у тому числі фінансовою звітністю за періоди попередні перед звітним.
У оголошенні також вказуються: цілі та обсяг аудиту;
                                                       завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
                                                       критерії відбору; документи, які повинні бути  надані претендентами.
     Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі безкоштовно надається тендерна документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.    
3.У конкурсі можуть приймати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим законодавством України для суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та Критеріям відбору, встановленим в п.4 цього Положення.
4.Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності.
Суб’єкти аудиторської діяльності для надання послуг для проведення обов’язкового  аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес повинні: - бути включеними до Реєстру Суб’єктів аудиторської діяльності та бути внесені у розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес з внесенням до нього відомостей, передбачених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- відповідати вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності відповідно до ст.23.Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у тому числі  мати достатній рівень кваліфікації та досвіду відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною численністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
-мати договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який діє протягом усього періоду надання аудиторських послуг;
- щорічний дохід за звітний період  від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавались послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищує 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які: не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Суб’єкти аудиторської діяльності повинні:
- забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної таємниці;
-  дотримуватись принципу професійного скептицизму відповідно до ст.9 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; незалежності та об’єктивності відповідно до ст.10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту повинна відповідати вимогам ст. 24 Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
-  відповідати вимогам з обмеження щодо надання послуг відповідно до ст. ст.27,29,30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
-    проводити оцінку загроз незалежності відповідно до ст.28 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- виконувати інші вимоги, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо особливостей проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.
5. Аудиторський комітет розглядає та оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору. Прийняття рішення Аудиторським комітетом здійснюється на Засіданні аудиторського комітету та оформлюються протоколом.
6. За результатами конкурсу Аудиторський комітет складає звіт про висновки процедури відбору, який має включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності і рекомендує Наглядовій Раді прийняти рішення відносно конкретного суб’єкта, який брав участь у конкурсі.
7. Наглядова Рада формує пропозиції щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, які мають включати рекомендації аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо одного суб’єкта. Якщо рекомендації Аудиторського комітету не буде враховано Наглядовою Радою, то нею має бути наведення обґрунтування відхилення пропозицій. При цьому, суб’єкт аудиторської діяльності, запропонований Наглядовою Радою, має бути з числа конкурсантів та відповідають вимогам, встановленим цим Положенням.
8. Рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес приймається в порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.
9. Інформація про результати конкурсу повідомляється на сайті ПрАТ «СК «АЗІНКО» у розділі «Новини» у день затвердження суб’єкта, який  буде  проводити обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства.

 

  • Дата: 15.01.2019